Plevele

Monitoring je zaměřen zejména na hospodářsky významné plevele, s hlavním zřetelem na jednoděložné ozimé trávovité plevele:
chundelka metlice (Apera spica-venti), psárka polní (Alopecurus myosuroides), sveřep jalový (Bromus sterilis), sveřep měkký (Bromus hordeaceus), mrvka myší ocásek (Vulpia myuros).

Sledováno je vzcházení plevelů v podzimních měsících, jejich přezimování a případně vzcházení v průběhu teplých zimních měsíců. Z rozšiřujících se plevelů je sledována postupná expanze psárky polní a zejména mrvky myší ocásek. Sledována je citlivost vůči herbicidním přípravkům a u psárky polní i rezistence vůči používaným herbicidům.

Současně je sledována expanze vybraných invazních plevelných rostlin, především:
bytel metlatý (Kochia scoparia), řepeň polabská (Xanthium albinum), mračňák Theophrastův (Abutilon theophrasti), ambrózie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia) aj.

Rovněž je sledována účinnost integrovaných systémů regulace plevelů v jednotlivých plodinách a zejména účinnost antirezistentních opatření.

Rezistence plevelů vůči herbicidům

Doporučujeme Vaší pozornosti zajímavou diskuzi s doc. Ing. Janem Mikulkou, CSc. na TV zemědělec k problematice rezistence plevelů vůči herbicidům na téma: Současná situace ve světě a u nás. Trendy ve výskytu rezistence. Monitoring rezistence. Spektrum rezistentních plevelných druhů. Využití antirezistentní strategie v systémech regulace plevelů. Metody diagnostiky rezistence. Poradenství k problematice rezistence plevelů.

>

Výskyt plevele – řepeň polabská

Řepeň polabská patří do čeledi hvězdnicovitých. V České republice patří do skupiny zdomácnělých neofytů, které k nám byly zavlečeny lodní dopravou s dovozem zemědělských produktů, jako jsou semena olejnin a obiloviny. Typickými primárními lokalitami řepně polabské na území České republiky jsou přístavy, železniční překladiště a další zpracovatelské závody, ve kterých je manipulováno s dovezenými zemědělskými […]

>

Nová kniha o plevelech

Kniha autorů Jana Mikulky a Štefana Týra „Buriny poľných plodín“ vyšla v roce 2021 v nakladatelství ProfiPress. Obsahuje nejnovější informace o plevelných rostlinách, včetně biologie plevelných rostlin, metodách jejich regulace a rezistence plevelům vůči herbicidům. Kniha obsahuje podrobný popis 143 plevelných druhů, včetně obrázků v různých růstových fázích.

>