Genetické zdroje

Genetické zdroje (Národní program genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZ)

Genetické zdroje rostlin (Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity (NPGZR))

Genetické zdroje mikroorganismů (Národní program genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM))

Kolekce kultur mikroorganismů VÚRV

GRIN Czech – Evidence genetických zdrojů rostlin v ČR – Pasportní a popisná data genetických zdrojů zemědělsky využívaných rostlin v českých kolekcích

Databáze Národního programu genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM) – vyhledávání ve sbírkách mikroorganismů účastnících se NPGZM