Kolekce kultur mikroorganismů VÚRV
Akronym: VURV

Adresa a kontakt:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Kolekce kultur mikroorganismů VÚRV
Drnovská 507/73
161 06 Praha 6 – Ruzyně
Email: collection@nullvurv.cz

Vedoucí kolekce: Ing. Petr Komínek Ph.D., email: kominek@nullvurv.cz, tel.: 233 022 442, mobil: 702 087 653
Zástupce vedoucího kolekce: RNDr. David Novotný, Ph.D., email: novotny@nullvurv.cz, tel: 233 022 341, 233 022 358, mobil: 702 087 691

O kolekci: Kolekce zahrnuje 6 dílčích sbírek uchovávajících kultury bakterií, hub, houbám podobných organismů a virů významných z různých důvodů pro zemědělství. Pracovníci kolekce se významně účastní Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu zřízeného Ministerstvem zemědělství ČR. Jednotlivé dílčí sbírky postupně vznikaly zejména během posledních přibližně 30 let v rámci jednotlivých pracovišť Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. v návaznosti na řešené výzkumné úkoly.

Počet kmenů: V současné době je v kolekci uloženo okolo 90 izolátů virů (vč. viroidů), více než 800 kmenů bakterií a více než 2000 kmenů hub nebo houbám podobných organismů a výrazná většina mikroorganismů je uchovávána v rámci „Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu“.

Metody uchovávání: Pro uchovávání sbírkových kmenů jsou v závislosti na skupině organismů používány různé metody. Kmeny jsou uchovávány kryoprezervací v kapalném dusíku, kryoprezervací při teplotě -80°C, lyofilizací, na šikmém agaru pod parafínovým oleje, na zasušených částech rostlin, na explantátových rostlinách nebo na živých rostlinách ve sklenících a technickém izolátu.

Seznam kmenů uchovávaných mikroorganismů

Ceník

Odkazy:
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství
World Federation for Culture Collections (WFCC)
WFCC-MIRCEN World Data Centre for Microorganisms (WDCM)
European Culture Collections’ Organisation (ECCO)

Konference ECCO 2022

29. Kongres Československé společnosti mikrobiologické

 

 


Dílčí sbírky:

1. Sbírka biotrofních hub
Akronym: VURV-A

Adresa a kontakty
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Odbor genetiky a šlechtění rostlin
Genetika a šlechtitelské metody
Drnovská 507/73
161 06 Praha 6 – Ruzyně
Email: hanzalova@nullvurv.cz
Tel: 233 022 243, 233 022 365

Vedoucí sbírky: Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., email: hanzalova@nullvurv.cz, mobil: 601 322 410
Zástupce vedoucího sbírky: Mgr. Jana Palicová, Ph.D., email: palicova@nullvurv.cz, mobil: 702 087 644
Specialista: RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D., dumalasova@nullvurv.cz, mobil: 776 661 626
Další pracovníci: Lenka Urbánková, Ingrid Rutrlová

Zaměření: Sbírka uchovává kmeny rzi pšeničné (Puccinia triticina), rzi travní (Puccinia graminis f. sp. tritici), rzi plevové (Puccinia striiformis f. sp. tritici), rzi ovesné (Puccinia coronata), padlí travního (Blumeria graminis f. sp. tritici) a mazlavých snětí (Tilletia laevis, Tilletia caries) a sněti zakrslé (Tilletia controversa). Sbírkové položky slouží k testování rezistence odrůd a novošlechtění pšenice ve skleníkových a polních podmínkách a ke stanovování genetického základu rezistence. Sbírka je využívána pro šlechtitelské účely, pasportizaci odrůd pšenice a ovsa a pro výzkumné účely. Kmeny fytopatogenních biotrofních hub se využívají i zahraniční pracoviště i v rámci mezinárodní spolupráci v epidemiologických studiích a zjišťování variability patogenů.

Počet kmenů: V současné době je ve sbírce uloženo víc než 1000 kmenů rzí, padlí travního a mazlavých snětí, které jsou zároveň uchovávány v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.

Metody uchovávání: Kmeny rzí jsou uchovávány kryoprezervací v kapalném dusíku a v hlubokomrazícím boxu při teplotě -85°C, kmeny padlí travního jsou uchovávány na živých rostlinách, kmeny snětí v hlubokomrazícím boxu při teplotě-85°C a v chladničce (5 – 8°C).

Seznam uchovávaných kmenů hub

Služby: Sbírka nabízí identifikaci rzí a jejich patotypů, množení inokula pro infekční pokusy, poradenství v oblasti taxonomie a ochrany porostů a dlouhodobé uchovávání urediospór.

DokumentyPřírůstkový formulář , Dohoda o poskytování a nakládání s materiálem (MTA) pro nekomerční využití, Smlouva o deponování kmene ve sbírce kultur (MDA)

 

2. Sbírka fytopatogenních a zemědělsky prospěšných bakterií
Akronym: VURV-B

Adresa a kontakty:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Rostlinolékařská bakteriologie
Drnovská 507/73
161 06 Praha 6 – Ruzyně
Email: pankovai@nullvurv.cz
Tel.: 702 087 647

Vedoucí sbírky: Ing. Iveta Pánková, Ph.D., email: pankovai@nullvurv.cz, mobil: 702 087 647
Zástupce vedoucího sbírky: Ing. Václav Krejzar, Ph.D., email: krejzar@nullvurv.cz, mobil: 702087648
Další pracovníci: Ing. Radka Krejzarová, Ph.D., Ing. Barbora Soukupová

Zaměření: Sbírka je spravována pracovníky týmu Rostlinolékařské bakteriologie. Zahrnuje jednak skupinu fytokaranténních, fytopatogenních a podmíněně patogenních bakterií, které způsobují ekonomické ztráty v porostech kulturních plodin, zeleniny, ovocných, okrasných a lesních dřevin a okrasných rostlin v České republice. Druhou část Sbírky tvoří zemědělsky prospěšné bakterie izolované z fyloplanu širokého spektra rostlin v ČR s antagonistickými vlastnostmi vůči patogenům, s antistresovými a stimulačními vlastnostmi podporujícími zdraví, růst a udržitelný výnos produkčních výsadeb. Charakteristiky všech deponovaných kmenů jsou veřejně přístupné na webových stránkách „Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu“ je ve Sbírce uchováváno 270 kmenů bakterií.

Počet kmenů: Sbírka má ve svých fondech přibližně 270 kmenů bakterií, které jsou uchovávány v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.

Metody uchovávání: Všechny kmeny jsou uchovávány zamražené při teplotě -80 až -90°C a lyofilizované při teplotě 4°C. Kmeny patřící mezi vysoce riziková biologická agens (VRA) a riziková biologická agens (RA), která podléhají kontrole Státního úřadu pro jadernou bezpečnost jsou uchovávány i v kapalném dusíku.

Seznam uchovávaných kmenů bakterií

Služby: poskytování bakteriálních kmenů především pro vzdělávání, vědu a výzkum;
poskytování informací o spektru fytopatogenních a zemědělsky prospěšných bakterií v ČR;
diagnostika bakteriálních původců chorob rostlin a zemědělských rostlinných produktů;
charakterizace bakteriálních kmenů – FAME, Biolog, real-time PCR, HRM, biologické testy.

DokumentyPřírůstkový formulář , Dohoda o poskytování a nakládání s materiálem (MTA) pro nekomerční využití, Smlouva o deponování kmene ve sbírce kultur (MDA)

 

3. Sbírka fytopatogenních virů
Akronym: VURV-V

Adresa a kontakty
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin
Rostlinolékařská virologie a fytoplazmatologie
Drnovská 507/73
161 06 Praha 6 – Ruzyně
Email: viruscollection@nullvurv.cz
Tel: 233 022 442

Vedoucí sbírky: Ing. Jana Brožová, Ph.D., email: brozova@nullvurv.cz, mobil: 607 060 298
Zástupce vedoucího sbírky: Ing. Jan Ripl, Ph.D., email: ripl@nullvurv.cz, mobil: 702 087 655
Další pracovníci: Ing. Petr Komínek, Ph.D., Ph.D., Bc. Markéta Vítámvásová,
Ing. Zuzana Červená, Markéta Dubayová

Zaměření: Ve sbírce jsou udržovány hospodářsky významné viry obilnin, zeleniny, ovocných dřevin, chmele a révy vinné. Jednotlivé izoláty mohou být využívány k diagnostice virových chorob jako srovnávací standardy nebo k testování rezistence hostitelských rostlin. Vybrané izoláty jsou postupně charakterizovány pomocí molekulárně biologických metod. Sbírka se aktivně účastní Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.

Počet kmenů: Sbírka nyní obsahuje 89 různých izolátů fytopatogenních virů rostlin a tři kmeny bakterií způsobující fytoplazmovou evropskou žloutenku peckovin. Nové kmeny a izoláty jsou získávány z přírodních zdrojů v souvislosti s výzkumnými aktivitami pracovníků sbírky.

Metody uchovávání: Izoláty virů jsou uchovávány v kapalném dusíku, v mrazícím boxu při -60°C, ve formě lyofilizátů, zasušené na silikagelu a na živých rostlinách ve skleníkových kójích a technickém izolátu.

Seznam uchovávaných izolátů virů

Služby: Sbírka poskytuje izoláty virů pro vědecké a šlechtitelské účely za podmínek stanovených Dohodou o poskytování a nakládání s materiálem, může provádět servisní lyofilizaci virologického materiálu.

Dokumenty:

 

 

4. Sbírka jedlých a léčivých makromycetů
Akronym: VURV-M

Adresa a kontakty
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Odbor genetiky a šlechtění rostlin
Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin
Šlechtitelů 29
783 71 Olomouc-Holice
Email: petrzelova@nullgenobanka.cz
Tel: 585 208 966

Vedoucí sbírky: RNDr. Irena Petrželová, Ph.D., e-mail: petrzelova@nullgenobanka.cz, mobil: 702 087 798
Zástupce vedoucího sbírky: Bc. Pavel Kopecký, e-mail: kopecky@nullgenobanka.cz, mobil: 702 087 794

Zaměření: Sbírka uchovává in vitro kultury jedlých a léčivých makromycetů ze skupin Ascomycota a Basidiomycota, které mají potenciální význam pro zahradní kultivace. Nejpočetnější část sbírky tvoří smržovité houby (především rody Morchella a Verpa), další část představují různé druhy jedlých a/nebo léčivých hub ze skupiny Basidiomycota. Sbírka se aktivně účastní Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.

Počet kmenů: V současné době je ve sbírce uloženo přibližně 140 kmenů hub, které jsou uchovávány v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.

Metody uchovávání: Kmeny jsou uchovávány na šikmém agaru pod parafínovým oleje a současně na žitném substrátu. Kmeny zařazené do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu jsou uchovávány rovněž v kapalném dusíku.

Seznam uchovávaných kmenů hub

Služby: Sbírka poskytuje bezplatně kmeny hub uživatelům pro výzkumné účely. Sbírka rovněž poskytuje poradenství o uchovávání a pěstování jedlých a léčivých makromycetů (např. na mykologických výstavách apod.). Vybrané sbírkové kmeny jsou používány pro demonstraci pěstování jedlých a léčivých makromycetů při exkurzích studentů vysokých a středních škol.

DokumentyPřírůstkový formulář , Dohoda o poskytování a nakládání s materiálem (MTA) pro nekomerční využití, Smlouva o deponování kmene ve sbírce kultur (MDA)

 

5. Sbírka půdních bakterií
Akronym: VURV-R

Adresa a kontakty:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Odbor systémů hospodaření na půdě
Zemědělská pedologie a pedobiologie
Drnovská 507/73
161 06 Praha 6 – Ruzyně
Email: rezacova@nullvurv.cz
Tel: 233 022 273, 233 022 346

Vedoucí sbírky: RNDr. Veronika Řezáčová, Ph.D., email: rezacova@nullvurv.cz, mobil: 771 136 025
Zástupce vedoucího sbírky: RNDr. Hana Gryndlerová, email: gryndlerova@nullvurv.cz
Další pracovníci: Ing. Tomáš Šimon, CSc., Ing. Alena Czako

Zaměření: Sbírka půdních bakterií vznikla ze Sbírky kultur mikrobů, kterou založil prof. V. Káš v roce 1948. Ta byla později přejmenována na Sbírku rhizobií, které tvoří základ Sbírky půdních bakterií. V současné době sbírka uchovává in vitro kultivovatelné půdní bakterie rodů RhizobiumBradyrhizobiumSinorhizobium a Azotobacter. Izoláty těchto bakterií byly získané při vědecké práci Oddělení biologie půdy či od jiných ústavů a sbírek. Kultury jsou uchovávány ve zkumavkách na šikmých agarových plotnách a zároveň ve formě lyofilizátů. Sbírkové kmeny jsou zdrojem pro práci různých vědeckých ústavů a vysokých škol. Sbírka se aktivně účastní Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.

Počet kmenů: Sbírka obsahuje celkem 547 kmenů bakterií, které jsou uchovávány v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.

Metody uchovávání: Kmeny jsou uchovávány v lyofilizované formě a ve zkumavkách se šikmým agarem.

Seznam uchovávaných kmenů bakterií

Služby: Sbírka poskytuje kultury bakterií pro nekomerční účely a nabízí servisní bezpečné uložení kmenů prospěšných půdních bakterií zákazníka.

DokumentyPřírůstkový formulář , Dohoda o poskytování a nakládání s materiálem (MTA) pro nekomerční využití, Smlouva o deponování kmene ve sbírce kultur (MDA)

 

6. Sbírka zemědělsky významných hub
Akronym: VURV-F

Adresa a kontakty
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin
Ekologie a diagnostika houbových patogenů
Drnovská 507/73
161 06 Praha 6 – Ruzyně
Email: sbirka@nullvurv.cz
Tel: 233 022 341, 233 022 358

Vedoucí sbírky: RNDr. David Novotný, Ph.D., email: novotny@nullvurv.cz, mobil: 702 087 691
Další pracovníci: Jitka Dunaiová, Mgr. Kamila Mitrovská

Zaměření: Sbírka uchovává in vitro kultivovatelné houby ze skupin Ascomycota, Basidiomycota, Zygomycota a organismy ze skupiny Oomycota, které jsou patogeny nebo potenciálními patogeny rostlin nebo jedlých a léčivých hub, Dále pak uchovává mykotoxinogenní nebo potenciálně mykotoxinogenní houby, houby užitečné neb potenciálně užitečné pro ochranu rostlin nebo pro detekci škodlivých mikroorganismů rostlin, houby poškozující skladované zemědělské produkty a jedlé a léčivé houby. Sbírka se aktivně účastní Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.

Počet kmenů: V současné době je ve sbírce uloženo víc než 710 kmenů hub nebo houbám podobných organismů z nichž více než 630 je uchováváno v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.

Metody uchovávání: Kmeny jsou uchovávány kryoprezervací v kapalném dusíku, lyofilizací (ty u nichž je to možné) a na šikmém agaru pod parafínovým olejem.

Seznam kmenů uchovávaných hub v rámci Národního programu GZM
Seznam kmenů uchovávaných hub mimo Národní program GZM

 

Služby: Sbírka přijímá do svých fondů bezplatně kmeny hub nebo houbám podobných mikroorganismů od jiných subjektů. Sbírka nabízí a poskytuje servisní identifikaci hub a houbám podobných mikroorganismů, servisní lyofilizaci kmenů, servisní bezpečné uložení kmenů zákazníka, uložení patentových kmenů na národní úrovni, poradenství v oblasti taxonomie a ekologie hub, uchovávání kultur hub a v oblasti sbírek kultur mikroorganismů

DokumentyPřírůstkový formulář , Dohoda o poskytování a nakládání s materiálem (MTA) pro nekomerční využití , Smlouva o deponování kmene ve sbírce kultur (MDA)