Výzkumný tým 21: Rostlinolékařská bakteriologie 

 • Výzkum původců bakteriálních chorob rostlin a eliminace dopadů jejich škodlivosti na spektrum kulturních rostlin v zemědělské praxi ČR.
 • Monitoring výskytu bakteriálních patogenů, jejich včasná diagnostika a regulace navrhovanými preventivními a ochrannými opatřeními.
 • Jediné pracoviště v ČR, které se komplexně zabývá bakteriálními chorobami rostlin.

Vedoucí týmu: Ing. Václav Krejzar, Ph.D.

Pracovní pozice a specializace: samostatný vědecký pracovník

Zaměření výzkumu:
 • bakteriózy bramboru, révy vinné, drobného ovoce, ovocných dřevin, okrasných rostlin a energetických rostlin
 • specifikace potenciálních dopadů očekávaných klimatických změn na bakteriální patogeny: teplomilné druhy a poddruhy rodu Ralstonia, Burkholderia Acidovorax, spektrum pektinolytických bakterií, riziko zvýšeného výskytu bakterií rodu Xanthomonas a bakteriálních patogenů floému
 • vnitrobuněčné bakterie Liberobacter (mykoplazmám podobné organizmy nebo rickettsiím podobné organizmy)
 • preventivní nechemická ochranná opatření zaměřená na fytopatologické podklady pro šlechtění nových odrůd ovocných a okrasných dřevin odolných proti původcům bakteriálních chorob
 • nukleačně aktivní bakterie v cévních svazcích rostlin – jejich úloha při mrazových poškozeních rostlin a vzniku bakteriální nádorovitosti
 • interakce mezi bakteriálními, houbovými a oomycetovými patogeny v průběhu skladování, mytí, balení a transportu konzumních brambor
 • antagonistické mikroorganizmy k regulaci původců bakteriálních chorob
 • neparazitické rhizobakterie (kultivovatelné i nekultivovatelné) a jejich význam pro zdraví rostlin
 • zdokonalování metod diagnostiky a integrované ochrany proti karanténním a ekonomicky významným patogenům zemědělských a okrasných rostlin
 • kmeny bakterií vylučující látky snižující povrchové napětí a ovlivňující patogenní vlastnosti těchto fytopatogenních entit
Nevýzkumné činnosti:
 • uchovávání genofondu původců bakteriálních chorob v České republice – Sbírka fytopatogenních a zemědělsky prospěšných bakterií – Collection of phytopathogenic and agriculturally beneficial bacteria (CPABB).
Další činnosti (služby):
 • poradenská a školící činnost
Další členové týmu:
Ing. Iveta Pánková, Ph.D.: samostatný vědecký pracovník
Ing. Radka Krejzarová, Ph.D.: technický pracovník
Ing. Simona Buchtová: student

 

Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde.

Nejvýznamnější aktuální výsledky týmu:
Spektrum fytopatogenních streptomycet na bramboru ve střední Evropě
Kapitola v knize pojednává o druhovém spektru původců aktinobakteriální obecné strupovitosti bramboru ve střední Evropě.
Citace:
Pánková I., Krejzar V., Sedlák P., Sedláková V. (2014): Common Scab Disease in Central Europe. Agricultural Research Updates, 7: 33-48, ISBN: 978-1-63321-287-9.
Obrázek: Kniha Agricultural Research Updates (vlevo) a úvodní strana kapitoly o spektru fytopatogenních streptomycet ve střední Evropě (vpravo).
Potvrzení výskytu a šíření bleeding canker na jírovci maďalu v České republice
Průzkum výskytu a šíření nového patogena, fytopatogenní bakterie Pseudomonas syringae pv. aesculi, způsobujícího chorobu bleeding canker na jírovci maďalu v ČR.
Citace:
Mertelík J., Kloudová K., Pánková I., Krejzar V., Kůdela V. (2013): Occurrence of Horse chestnut bleeding canker caused by Pseudomonas syringae pv. aesculi in the Czech Republic. Forest pathology 43, p.: 165-167.
Obrázek: Příznaky na listu jírovce maďalu způsobené bakterií Pseudomonas syringae pv. aesculi.
První zaznamenaný výskyt oomycetu Phytophthora erythroseptica v České republice
První zaznamenaný výskyt oomycetu Phytophthora erythroseptica, původce růžové hniloby bramboru [Pink Rot], na dceřiných hlízách bramboru v České republice.
Citace:
Krejzar V., Pánková I. (2014): Růžová hniloba bramboru – Phytophthora erythroseptica. Rostlinolékař 3 (25): 14-16.
Krejzar V., Pánková I., Táborská M. (2013): První zaznamenaný výskyt oomycetu Phytophthora erythroseptica v České republice v roce 2012. Agromanuál 8 (6): 24-25.
Obrázek: Barevná změna dužniny na řezu hlízou infikovanou oomycetem P. erythroseptica z krémové (vlevo) na lososově růžovou (vpravo) v podmínkách za přístupu vzduchu během 15-30 minut.
Abiotikózy rostlin: poruchy, poškození a poranění
Kniha komplexně pojednává o spektru abiotických faktorů vnějšího prostředí, které mohou narušit zdraví rostlin, a tím nepříznivě ovlivnit životní funkce rostlin, tvorbu biomasy, hmotnost i kvalitu rostlinných produktů a ohrozit případně i životnost rostlin.
Citace:
Kůdela V. a kol. (2013): Abiotikózy rostlin: poruchy, poškození a poranění. Academia, Praha, 566 s., ISBN: 978-80-200-2262-2.
Obrázek: Kniha Abiotikózy rostlin: poruchy, poškození a poranění.
Průzkum spektra výskytu fytopatogenních streptomycet v České republice
Průzkum spektra výskytu fytopatogenních streptomycet v České republice ve spojení s výskytem obecné aktinobakteriální strupovitosti hlíz bramboru, nové informace o chování patogenů, o vlivu genotypu, agrotechniky a klimatických podmínek na výskyt a šíření choroby, ochranná opatření a stanovení rizika výskytu patogenů.
Citace:
Pánková I., Sedláková V., Sedlák P., Krejzar V. (2012): The occurrence of plant pathogenic Streptomyces spp. in potato-growing regions in Central Europe. American Journal of Potato Research 89 (3), p.: 207-215.

Obrázek: Příznaky aktinobakteriální obecné strupovitosti na hlíze bramboru

Fytopatologické podklady pro šlechtění na rezistenci:

Hladina rezistence genotypů jabloně vůči bakterii Erwinia amylovora
Jednoleté výsledky testování (2014) hladiny rezistence genotypů jabloně vůči karanténní bakterii Erwinia amylovora, původce bakteriální spály jabloňovitých (růžovitých).

Hodnocení hladiny rezistence genotypů hrušně vůči patogenu bakteriální spály růžovitých (Erwinia amylovora) v České republice
Hodnocení hladiny rezistence 33 genotypů hrušně vůči patogenu bakteriální spály růžovitých rostlin (Erwinia amylovora) v polních podmínkách.
Citace:
Korba J., Šillerová J., Paprštein F., Sedlák J., Prokinová E., Hošková P. (2012): Evaluation of susceptibility level of pear cultivars to fire blight (Erwinia amylovora) in the Czech Republic. Horticultural Science 40 (2), p.: 58-64.

Spojitost bakterií Pseudomonas corrugata Pseudomonas marginalis s kolapsem rostlin rajčete v hydroponické kultuře na čedičovém substrátu
S kolapsem rostlin rajčete v hydroponické kultuře na čedičovém substrátu byly spjaty fytopatogenní bakterie Pseudomonas corrugata P. marginalis. Překvapivě byla v sadbě rajčete determinována bakterie P. marginalis. Navíc byly izolovány nefytopatogenní bakterie P. fluorescensP. putidaP. synxantha, a Stenotrophomonas malthophilia.
Citace:
Kůdela V., Krejzar V., Pánková I. (2010): Pseudomonas corrugata and Pseudomonas marginalis associated with the collapse of tomato plants in rockwool slab hydroponic culture. Plant Protect. Sci., 46: 1-11.

Autorizovaný software ke stanovení potenciální aktivity karanténní bakterie Erwinia amylovora
Prognóza potenciální aktivity patogena, karanténní bakterie Erwinia amylovora, původce spály jabloňovitých (dříve růžovitých) rostlin. Program slouží ke stanovení infekčních dnů spály a délky inkubační doby. Oba údaje slouží k:
(i) načasování preventivních prohlídek porostů jádrovin
(ii) návrhu ochranných opatření
(iii) stanovení rizika spály pro jednotlivé oblasti v ČR.
Uživatelem programu je ÚKZÚZ.

Nejvýznamnější realizované výsledky týmu v praxi:

Technologie stanovení potenciální aktivity původce spály růžovitých (jabloňovitých) rostlin pro jednotlivé oblasti v ČR
Prognóza potenciální aktivity patogena, karanténní bakterie Erwinia amylovora, stanovením infekčních dnů spály a délky inkubační doby. Oba údaje slouží k:
(i) načasování preventivních prohlídek porostů jádrovin
(ii) stanovení termínu pro aplikaci chemických ochranných prostředků
(iii) stanovení rizika spály pro jednotlivé oblasti v ČR.
Citace:
Korba J., Krejzar V., Pánková I., Šillerová J. (2013): Technologie stanovení potenciální aktivity původce spály růžovitých (jabloňovitých) rostlin pro jednotlivé oblasti v ČR. Ověřená technologie.
Obrázek: Příznaky po umělé inokulaci výhonů hrušně karanténní bakterií Erwinia amylovora
Technologie mytí a balení konzumních brambor minimalizující rozvoj bakteriálních měkkých hnilob, které zhoršují kvalitu, vzhled a trvanlivost hlíz
Soubor opatření k minimalizaci rozvoje bakteriálních a jiných mikrobiálních původců hnilob, které zhoršují kvalitu, vzhled a trvanlivost hlíz v období po mytí hlíz konzumních brambor až do doby jejich konzumace.
Citace:
Krejzar V., Pánková I., Kůdela V. (2010): Technologie mytí a balení konzumních brambor minimalizující rozvoj bakteriálních měkkých hnilob, které zhoršují kvalitu, vzhled a trvanlivost hlíz. Ověřená technologie.Obrázek: Měkká hniloba dceřiné hlízy bramboru způsobená pektinolytickými bakteriemi počínající v okolí lenticel (vlevo) a v místě připojení ke stolonu (vpravo).
Inovace technologického postupu pěstování rajčete v hydroponické kultuře na čedičovém substrátu
Preventivní opatření k zabránění kolapsu rostlin rajčete následkem napadení komplexem houbových a bakteriálních patogenů způsobujících destrukci kořenového systému, následné vadnutí a odumírání rostlin.
Citace:
Krejzar V., Pánková I., Kůdela V. (2009): Inovace technologického postupu pěstování rostlin rajčete v hydroponické kultuře na čedičovém substrátu. Ověřená technologie.Obrázek: Kolaps rostlin rajčete následkem infekce houby Pyrenochaeta lycopersici způsobujících destrukci kořenového systému, následné vadnutí a odumírání rostlin.
Metodika stanovení hladiny rezistence genotypů bramboru k původcům bakteriálních měkkých hnilob testováním plátků hlíz
Metodika navrhuje postup ke stanovení hladiny rezistence genotypů bramboru k původcům bakteriálních měkkých hnilob testováním plátků hlíz.
Citace:
Krejzar V., Pánková I. (2014): Metodika stanovení hladiny rezistence genotypů bramboru k původcům bakteriálních měkkých hnilob testováním plátků hlíz. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2014, ISBN: 978-80-7427-165-6, osvědčení UKZUZ 097324/2014.Obrázek: Zóna rozloženého pletiva plátku hlízy bramboru způsobená pektinolytickou fytopatogenní bakterií (vlevo). Kolonie pektinolytické bakterie Dickeya chrysanthemi na živném médiu MPAg (SCHAAD et al. 2001) (vpravo).
Metodika inokulace jírovce maďalu (Aesculus hipocastanum) původcem choroby bleeding canker, bakterií Pseudomonas syringae pv. aesculi v polních podmínkách
Postup stanovení hladiny rezistence genotypů jírovce maďalu vůči původci choroby bleeding canker metodou inokulace jamkovým řezem, injikací do letorostů a vzrostných vrcholů semenáčků a roubovanců v přirozených podmínkách.
Citace:
Pánková I., Krejzar V., Mertelík J., Kloudová K. (2013): Metodika inokulace jírovce maďalu (Aesculus hipocastanum) původcem choroby bleeding canker, bakterií Pseudomonas syringae pv. aesculi v polních podmínkách. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2013, ISBN 978-80-7427-142-7.
Obrázek: Příznaky na rostlině jírovce maďalu po umělé infekci bakterií Pseudomonas syringae pv. aesculi.
Metodika testování množitelského materiálu révy na přítomnost bakterií rodu Agrobacterium a ledově nukleačně aktivních bakterií rodu Pseudomonas v xylémové tekutině
Metodický postup testování výchozího množitelského materiálu révy vinné za účelem prevence bakteriální nádorovitosti a předčasného odumírání rostlin révy.
Citace:
Krejzar V., Pánková I., Kůdela V., Ackermann P. (2012): Metodika testování množitelského materiálu révy na přítomnost bakterií rodu Agrobacterium a ledově nukleačně aktivních bakterií rodu Pseudomonas v xylémové tekutině. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2012, ISBN: 978-80-7427-128-1.
Obrázek: Nádor na pokusné rostlině révy vinné způsobený bakteriemi rodu Agrobacterium za spoluúčasti INA+ bakterií rodu Pseudomonas. Obrázek: Kolonie bakterie Agrobacterium vitis na semiselektivním živném médiu podle ROYe a SASSERa (1983).
Obrázek: Nádor a průřez nádorem z révy vinné cv. Müller Thurgau způsobený bakteriemi rodu Agrobacterium.
Metodika výběru podnoží peckovin odolných k bakteriím z rodu Pseudomonas
Výběr podnoží peckovin s ověřenou hladinou rezistence vůči bakteriím Pseudomonas syringae (P. s. pv. syringae, P. s. pv. morsprunorum), doporučení rezistentních podnoží pro šlechtitelské programy, pěstitele a školkaře. Metodika je zpracována podle výchozích cílů programu COST Action 873 “Bacterial diseases of stone fruits and nuts”.
Citace:
Korba J., Šillerová J. (2012): Metodika výběru podnoží peckovin odolných k bakteriím z rodu Pseudomonas. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2012, ISBN 978-80-7427-081-9.Metodika stanovení rezistence odrůd bramboru k původcům aktinomycetové obecné strupovitosti a agresivity izolátů fytopatogenních streptomycet
Metodický postup standardizuje, zjednodušuje a urychluje postup hodnocení hladiny rezistence odrůd bramboru k aktinobakteriální obecné strupovitosti, hodnocení agresivity izolátů fytopatogenních streptomycet metodou umělé infekce ve skleníkových podmínkách.
Citace:
Pánková I., Krejzar V., Hausvater E., Doležal P. (2011): Metodika stanovení rezistence odrůd bramboru k původcům aktinomycetové obecné strupovitosti a agresivity izolátů fytopatogenních streptomycet, metodika pro praxi, ISBN: 978-80-7427-070-3 (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, ISBN: 978-80-86940-36-6 (Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.. Metodika byla schválená Ministerstvem zemědělství ČR – odborem rostlinných komodit, OSVĚDČENÍ č.1/67570-2011.Obrázek: Různý stupeň napadení hlíz bramboru původci aktinobakteriální obecné strupovitosti.

Soubor opatření ke snížení bradavčité uzlovitosti jabloně
Metodický postup k eliminaci vzniku bradavčitých zduřenin na bázi rostlin v mladých výsadbách jabloní s cílem zabránit vzniku a rozvoji chorobných jevů s tím souvisejících.
Citace:
Krejzar V., Pánková I., Kůdela V. (2008): Soubor opatření ke snížení škodlivosti bradavčité uzlovitosti jabloně, metodika pro praxi, ISBN: 978-80-87011-52-2. Metodika byla schválená Ministerstvem zemědělství ČR – odborem vědy a výzkumu dne 29.12.2008 pod č.j. 47822/2008-18020.
Obrázek: Genetická bradavčitá uzlovitost jabloně [Genetic Burrknot of Apple] na podnoži M9

Šlechtitelské osvědčení o udělení ochranných práv k podnoži hlohu (Crataegus) rezistentní vůči bakterii Erwinia amylovora
Vydáno v roce 2012 Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně (šlechtitelské osvědčení č.11/2012). Držitelem osvědčení je: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Přínos: návrat dříve náchylné okrasné dřeviny do přirozeného ekosystému; snížení možnosti přežívání patogena v přirozeném ekosystému; omezení možnosti šíření patogena na produkční plochy ovocných dřevin z čeledi jabloňovitých; využití pro vědecké účely při hledání genu rezistence.

 

Řešené projekty:
 • MZe RO0414: Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu
  Věcná etapa 21: Regulace fytopatogenních prokaryot.
 • QJ1210305: Integrovaná ochrana proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách s využitím prognózy výskytu choroby a na základě nových poznatků o změnách v populacich patogena a procesech rozkladu hlíz.
 • QJ1210036: Rozšíření sortimentu podnoží jádrovin a odrůd hrušní o nové, perspektivní podnože a netradiční asijské odrůdy hrušní odvozené od Pyrus pyrifolia NAKAI. a Pyrus ussuriensis MAXIM.
 • QJ1210184: Využití biotechnologických metod pro zefektivnění testování rezistence jádrovin vůči patogenu bakteriální spály růžovitých (bakterie Erwinia amylovora).
 • QJ1310218: Snížení rizika výskytu původce bakteriální kroužkovitosti bramboru v šlechtitelském a množitelském materiálu.
 • Národní program genetických zdrojů mikroorganizmů a živočichů drobného hospodářského významu: Sbírka fytopatogenních bakterií.

_______________________________________________
Webová stránka týmu byla a
ktualizována k 12.04.2015