O nás

VÚRV, v. v. i. je v České republice se svými 300 zaměstnanci největším pracovištěm aplikovaného výzkumu, zaměřeným na rostlinnou výrobu a příbuzné obory. Kromě hlavního pracoviště v Praze-Ruzyni má ústav výzkumné a pokusné stanice i další pracoviště po celé ČR, včetně vlastní vinice na Karlštejně.

Ústav si můžete prohlédnout ve videosekvenci.

Seznam 20 nejcitovanějších publikací, kde jsou autory pracovníci VÚRV, v.v.i. najdete zde.

Vedle tradičních oborů, jako jsou rostlinná výroba, agroekologie, genetika a šlechtění, výživa rostlin, rostlinolékařství a ochrana zásob, se výzkum nově více zaměřuje na udržitelné systémy zemědělského hospodaření, a to jak z hlediska ochrany půdy před erozí či vyplavováním živin, tak i z pohledu šetrného přístupu k ochraně plodin a jejich produktů před škodlivými organismy. Nově jsou rozvíjeny směry výzkumu zejména v oborech rostlinných biotechnologií a molekulární biologie, v oblasti kvality a bezpečnosti potravin a v oblasti produkce a zpracování nepotravinářských plodin i bioodpadů.

Hlavním cílem výzkumu ve VÚRV, v. v. i. je získat vědecké poznatky pro podporu trvale udržitelného rozvoje zemědělství, na základě inovací systémů a technologií pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin pro energetické a průmyslové využití. Hlavní uplatnění výsledků výzkumu je v oblasti zvyšování efektivnosti rostlinné výroby, při zajištění minimálních negativních dopadů na životní prostředí a zdraví člověka.

Kromě výzkumu je ve VÚRV, v. v. i. kladen důraz také na transfer výsledků výzkumu do praxe. Ústav pravidelně pořádá polní dny a semináře pro zemědělce, zemědělské poradce a zástupce státní správy. Rozsáhlé jsou nejen poradenské aktivity, ale i s tím související publikační a vydavatelská činnost, zejména v oblasti metodik pro praxi i pro orgány státní správy a sborníků ze seminářů a konferencí. Pracovníci ústavu se přímo podílí na zavádění nových postupů, prostředků ochrany rostlin, odrůd a technologií do zemědělské praxe.

Vedle výzkumné činnosti provozuje VÚRV, v. v. i. i genovou banku (banka genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů) a je koordinátorem a řešitelem Národního programu konzervace a využití genofondu rostlin a agro-biodiversity a Národního programu genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu. V rámci této činnosti má ústav významný podíl na uchování a dalším rozvoji kolekcí genetických zdrojů zemědělských plodin i sbírek drobných organismů a mikroorganismů významných pro zemědělství. Ústav dále zajišťuje provoz dlouhodobých polních pokusů, rozmístěných po celé České republice.

VÚRV, v. v. i. úzce spolupracuje s vysokými školami a univerzitami, podílí se na výchově studentů formou semestrálních přednášek i seminářů a vedením bakalářských, diplomových a doktorandských prací.