Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně

Vedoucí stanice: Mgr. Zdeněk Beneš

Výzkumná stanice vinařská (VSV) v Karlštejně byla založena v roce 1919. V době založení stanice byl jejím posláním výzkum, šlechtění, zkoušení odrůd, nové způsoby pěstování a jiná výzkumně-pěstitelská činnost. V letech 1970-2003 probíhal na stanici výzkum zdrojů a mechanismů tolerance rostlin k abiotickým stresům a jejich využití ve šlechtění a v systémech pěstování v rámci řešení výzkumného záměru VÚRV. Mezi další aktivity patřilo ozdravování rostlinného materiálu od virových patogenů a testování zdravotního stavu komerčně množených klonů, výzkum využití biologických a biotechnologických prostředků ochrany proti škodlivým organismům vinné révy a kulturních rostlin a také vývoj postupů výživy a systémů pěstování vinné révy, přátelských k životnímu prostředí.
Od roku 2004 spolupracuje stanice na řešení projektů NAZV s odborem genetiky a šlechtění (kryokonzervace). Na stanici je v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity shromážděna kolekce odrůd a klonů rodu Vitis (230 položek) a probíhá udržování vybraných klonů révy vinné – unikátní klony odrůd Müller-Thurgau (7 klonů), Sylvánské zelené (8), Svatovavřinecké (6), Modrý Portugal (4) a Rulandské bílé (6), selektované v okrajových podmínkách.
Od roku 2010 se Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně podílí na řešení řady výzkumných projektů národního i mezinárodního významu. Z národních projektů byl v letech 2010-2013 řešen výzkumný záměr MZE0002700604 na téma „Udržitelné systémy pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin“ a v letech 2011-2014 projekt 111B107 NAZV MZe „Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolismu hospodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (BAT)“.
VSV v Karlštejně udržuje část národního genofondu révy vinné České republiky. V rámci projektu MZe čj. 20139/2006-13020 „Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity“, etapa réva vinná, je udržována polní a in vitro kolekce.
Na mezinárodní úrovni byl řešen projekt GENRES a v letech 2012-2014 je řešen projekt COST, což je mechanismus evropské spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu. Projekt Cost action FA1003-GRAPENET se zabývá problematikou průzkumu a mobilizací rozmanitosti révy vinné a jejich adaptivních vlastností pro šlechtění a pokrokem ve vyhodnocování a využívání rozmanitosti Vitis vinifera.
Budoucnost výzkumu vidí VSV v Karlštejně ve vybudování multioborového výzkumného týmu a proto je otevřená každé komunikaci. Tímto chceme oslovit naše potenciální projektové partnery nejen z oblasti vědy a výzkumu, ale i z odborných škol, univerzit i výrobní a obchodní praxe.
Výzkumná stanice obhospodařuje vinice v obtížném terénu na terasách, v současné době činí rozloha produkčních vinic 7,99 ha. Jako vedlejší produkt výzkumné a šlechtitelské činnosti je ročně vyprodukováno 5 000-13 000 litrů vína z vlastních hroznů (s výjimkou neúrod).
Karlštejnská vína se dají zakoupit na www.vina-sekty.cz (tento e-shop však neprovozuje VSV Karlštejn).
Poradenství a služby VSV Karlštejn – pěstování révy vinné v okrajových oblastech, používání biologicky aktivních látek (kontakty, obsahové zaměření):
Mgr. Zdeněk Beneš        z.benes(a)vurv.cz, 702 087 740
Obsahové zaměření konzultanta:
1          Kvalifikace v oboru Vinohradník – Vinař
2          Technologie pěstování révy vinné v okrajových oblastech a výroba vína
3          Odrůdy révy vinné
Ing. Vlastimil Kříž          702 087 704
Obsahové zaměření konzultanta:
1          Kvalifikace v oboru Integrovaná ochrana rostlin
2          Agrotechnika a mechanizace ve vinici na úzkých terasách
3          Udržování a hodnocení genetických zdrojů révy vinné v polní kolekci (in situ)
Ing. Pavla Mýlová          mylova(a)vurv.cz
Obsahové zaměření konzultanta:
1          Kvalifikace v oboru Vinohradník – Vinař
2          Technologie pěstování révy vinné a výroba vína (odrůdy, výsazování, zimní řez, zelené práce, ochrana proti chorobám a škůdcům)
3          Udržování a hodnocení genetických zdrojů révy vinné v polní kolekci (in situ)
4          Zpracování hroznů k potravinářským účelům (specializace – ovocné pomazánky)
Ing. Radomíra Střalková, Ph.D. 702 087 808, stralkova(a)vurv.cz
Obsahové zaměření konzultanta:
1          Kvalifikace v oboru Půdoznalství a výživa rostlin, Pěstební technologie
2          Udržování a hodnocení genetických zdrojů révy vinné v polní kolekci (in situ)
3          Biologicky aktivní látky v révě vinné
4          Další využití révy vinné pro potravinářské, biomedicínské a technické účely
Ing. Tereza Mištová       702 087 809, mistova(a)vurv.cz
Obsahové zaměření konzultanta:
1          Kvalifikace v oboru Chemie a technologie potravin, Chemie potravin a bioaktivních látek
2          Udržování a hodnocení genetických zdrojů révy vinné v podmínkách in vitro a in situ
3          Biologicky aktivní látky v révě vinné
Služby VSV Karlštejn:  
  • stanovení cukernatosti moštu – 100 Kč, vč. DPH / 1 vzorek
  • stanovení titrovatelných kyselin – 200 Kč, vč. DPH / 1 vzorek
  • udržování tkáňových kultur v in vitro podmínkách – 2 000 Kč, vč. DPH / 1 vzorek / 1 rok
  • prohlídka polní kolekce genetických zdrojů révy vinné po dobu 60 min s výkladem – bezplatně
Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně nabízí exkurze vinic, technologických prostor a vinného sklepa s odborným výkladem, včetně následné degustace karlštejnských vín. Nabízíme pronájem prostor nejen ve společenské místnosti, ale i na vinicích – pro pořádání např. svatebního obřadu, dále pro různá posezení, jednání, apod.

Na stanici si lze zakoupit nebo objednat originální karlštejnská vína. Vedle výzkumné činnosti v oboru vinařství má totiž stanice i dlouholetou tradici v produkci kvalitních vín, která získávají ocenění ve vinařských soutěžích. Vysoce hodnocená jsou zejména zdejší vína odrůdy Modrý Portugal – ročník 2008 byl oceněn stříbrnou medailí v soutěži „Vinařské Litoměřice 2011“. Vedle toho byl oceněn i ročník 2007 – v soutěži „TOP 77 vín České republiky“.