Strategické nastavení rozvoje lidských zdrojů ve VÚRV

HR AWARD – HRS4R

 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_054
Název výzvy: Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II
Název projektu CZ: Posílení strategického řízení vědy a výzkumu ve VÚRV, v. v. i.
Název projektu EN: Strengthening strategic management of science and research in the CRI, p. r. i.
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014700
Studie proveditelnosti

 

VÚRV, v. v. i., se zařadil mezi organizace ucházející se o ocenění HR Award.

HR Award je prestižní certifikace určená pro vědecké a výzkumné instituce, udělovaná Evropskou komisí za vynikající péči o lidské zdroje.

Přínosy implementace Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R)

  • garance transparentního náboru, výběru a hodnocení výzkumných pracovníků
  • rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků
  • zvýšení prestiže a atraktivity VÚRV, v. v. i.
  • propojení s dalšími výzkumnými institucemi v rámci Evropského výzkumného prostoru
  • získání finančních prostředků na výzkum (výhody v programech TAČR, Horizon 2020…)
  • garance kvality pracovního prostředí

Dosavadní průběh projektu a výsledky

VÚRV, v. v. i., se v roce 2019 přihlásil k zásadám stanoveným Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání nových pracovníků a zavázal se je dodržovat. Tyto dokumenty byly formulovány v rámci jednotné evropské koncepce řízení lidských zdrojů.

V průběhu roku 2020 byla na VÚRV, v. v. i., provedena podrobná analýza současného stavu (GAP analýza), zahrnující dotazníkové šetření a řízené rozhovory se všemi pracovníky, pro identifikaci případných nedostatků ve stávajícím HR řízení instituce. Na základě výsledků získaných GAP analýzou byl podrobně vypracován Akční plán. Tento plán systematicky mapuje zjištěné nedostatky a konkrétně definuje postupy směřující k jejich odstranění.

Principy zakotvené v Chartě a kodexu jsou prakticky realizovány pomocí Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R).

Shrnutí

 

Časová osa průběhu získávání HR Award s označením aktuální pozice ústavu.
Zdroj: EURAXESS

 

Časová osa procesu získávání certifikátu HR Award s podrobně rozepsaným průběhem jednotlivých kroků.
Zdroj: EURAXESS

 

Dlouhodobý plán strategie řízení lidských zdrojů.
Zdroj: EURAXESS

Řídicí výbor

RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. – ředitel instituce
Ing. František Brožík – náměstek ředitele pro provoz a ekonomiku
Dr. Ing. Pavel Čermák – náměstek ředitele pro vědu a výzkum
Ing. Miloš Faltus, Ph.D. – předseda Rady instituce
Ing. Eva Kunzová, CSc. – vedoucí Odboru systémů hospodaření na půdě
doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. – vedoucí Odboru genetiky a šlechtění rostlin
doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava – vedoucí Odboru ochrany plodin a zdraví rostlin
Ing. Mgr. Miroslava Bodrinová – předsedkyně Odborové organizace

 

Pracovní skupina

Ing. Gabriela Schlesingerová, Ph.D. – gestor projektu
Ing. Miloslav Vlček – garant odborných aktivit

Mgr. Michal Bielecki – právník
Ing. Romana Bocková – specialista transferu technologií
Mgr. Sylva Číhalová – PR
Ing. Mária Krupková – analytička interních procesů
Dr. Ing. Miloslav Mezuliáník – specialista transferů technologií
doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. – popularizátor výsledků
Marcela Pustulková – projektová manažerka
Ing. Jitka Sedláčková – finanční manažerka
Mgr. Milada Slezáková – personalistka