Referenční laboratoř pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting

V období 2002–2003 byla ve VÚRV vybudována Referenční laboratoř pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting, která byla v souladu s článkem 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 a z rozhodnutí MZe jmenována s účinností od 01.07.2006 Národní referenční laboratoří pro geneticky modifikované organizmy (NRL GMO).
Laboratoř je od roku 2005 akreditována (viz aktuální osvědčení o akreditace z 19. září 2023 a jeho příloha) Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Od roku 2018 je laboratoř akreditována nově podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Laboratoř pracuje na základě platných ISO norem a výsledků získaných při řešení výzkumných projektů. Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace naleznete zde.
V souladu s nařízením  EU 1829/2003 byla NRL GMO zařazena do celoevropského systému laboratoří tzv. Evropské sítě GMO laboratoří (European Network of GMO Laboratories), spolupracuje s Evropskou referenční laboratoří při JRC EC Ispra (Itálie) a podílí se na validačních studiích nutných pro schválení uvolnění GM potravin a krmiv na evropský trh. Je rovněž smluvní laboratoří JRC EC Geel Belgie, kde se rovněž účastní validačních studií  pro tvorbu nových metod a referenčních materiálů.
Referenční laboratoř pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting koordinuje činnost dalších GMO laboratoří v ČR (SVÚ Jihlava, SZÚ Brno, VŠCHT Praha, ÚKZÚZ Brno) na základě ustavení Národní sítě GMO laboratoří. Slouží jako školící centrum pro pracovníky těchto laboratoří a asistuje při validaci metod a vývoji standardů a referenčních materiálů pro tyto laboratoře. Členové NRL GMO jsou autory nových metodik a funkčních vzorků v oblasti GMO pro praxi.
Referenční laboratoř pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting asistuje MZe při úředních kontrolách dodržování pravidel koexistence při pěstování zemědělských plodin, jako jeho smluvní laboratoř a spolupracuje s orgány MŽP pro kontrolu bezpečnosti GMO. Laboratoř napomáhá při zajištění kontroly bezpečnosti potravin a krmiv, a to nejen zajištěním kontrolních laboratorních rozborů. Její členové vypracovávají odborná stanoviska pro orgány státní správy a nadřízené organizace a připravují i přednášky a semináře pro odbornou veřejnost (další seminář se připravuje, téma a termín budou včas zveřejněny – sledujte, prosím, aktuální informace).

Pro potřeby veřejnosti provádí laboratoř kvalitativní a kvantitativní analýzy GMO v potravinách  a krmivech. Ceník služeb platný od roku 2017 najdete zde.

Veškeré informace o prováděných analýzách poskytnou:

doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., vedoucí laboratoře (tel. 731 448 342, e-mail: ovesna@nullvurv.cz)

Ing. Lenka Drábková zástupce vedoucí laboratoře a manažer kvality (tel. 702 087 669, e-mail: drabkova@nullvurv.cz)

Další pracovnice laboratoře:
Ing. Tereza Sovová, PhD. (tel. 607 060 323, e-mail: sovova@nullvurv.cz) – mateřská dovolená.

Příjem vzorků k analýze probíhá:

 • osobně ve VÚRV, budova PGI, 2. patro, místnost č. 201 nebo 233
 • poštou na adresu:
  NRL GMO
  (Ovesná/Drábková)
  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  Drnovská 507/73
  161 06 Praha 6 – Ruzyně

Pro podání oficiální stížnosti týkající se činnosti NRL GMO, prosím, kontaktujte ředitele ústavu.

 

Referenční laboratoř diagnostiky rezistence plevelů vůči herbicidům, invazních plevelů a jejich monitoringu

Hlavní náplní práce laboratoře je vývoj diagnostických metod a vlastní diagnostika rezistence plevelů vůči herbicidům. Testování rezistence a citlivosti plevelů je určeno pro vědecké ústavy, vysoké školy, státní správu (Státní rostlinolékařská správa), poradenské služby a zemědělce. Laboratoř spolupracuje s mezinárodní organizací zabývající se rezistencí plevelů vůči herbicidům (H.R.A.C.). Pracovníci laboratoře se zabývají i monitoringem a diagnostikou invazních a expanzivních plevelů.

Vedoucím laboratoře je doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

 

Referenční laboratoř elektroforézy bílkovin při laboratoři kvality rostlinných produktů Genové banky

Laboratoř provádí zkoušky kontroly pravosti deklarované odrůdy a odrůdové čistoty vzorků merkantilu a osiv pšenice a ječmene na základě porovnání elektroforetického spektra zásobních bílkovin zrna s archivovanými etalony elektroforetických spekter v ČR registrovaných  odrůd.  Elektroforetické analýzy jsou prováděny dle normy ČSN 46 10 85/1-2 a certifikovány dle ČSN EN ISO 9001:2009 (aktuální ceník laboratoře rostlinných produktů).

Odpovědným pracovníkem za analýzy je Ing. Václav Dvořáček, Ph.D. (e-mail: dvoracek(a)vurv.cz)

________________________________________________________________________________

Další informace o činnosti referenčních laboratoří najdete ve výročních zprávách VÚRV, v.v.i.