Spolupráce

Pokroku ve vědě a výzkumu není v dnešní době možné dosáhnout bez široké spolupráce, jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. VÚRV, v.v.i. úzce spolupracuje při řešení výzkumných projektů s mnoha výzkumnými organizacemi i vysokými školami v České republice a aktivně vyhledává i spolupráci mezinárodní. Navazujeme také spolupráci mezioborovou a mezirezortní, neboť moderní zemědělský výzkum řeší s narůstající intenzitou i otázky vlivu zemědělské výroby na životní prostředí a na zdraví obyvatel. Velký důraz klademe na spolupráci s vysokými školami v oblasti výuky studentů a na spolupráci se zemědělskou praxí, s cílem předávání aktuálních poznatků výzkumu do praxe i hledání nových podnětů pro další výzkum. Výsledky našeho výzkumu jsou též využívány státní správou při tvorbě zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, norem či dalších předpisů.