Odbor systémů hospodaření na půdě

Vedoucí odboru: Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.

Směr výzkumu: Systémy udržitelného obhospodařování zemědělské půdy

Rámec a cíle výzkumného směru:
Optimalizace faremních systémů a technologií pěstování hospodářských plodin z hlediska jejich dlouhodobé udržitelnosti, vedoucí k zachování půdní úrodnosti a kvality zemědělského půdního fondu, zlepšení stavu výživy rostlin a zamezení nepříznivých vlivů hospodaření na půdu a životní prostředí.
Specifikace a cíle výzkumného směru:
  • inovovat postupy (technologie) pěstování polních plodin a travních porostů, optimalizovat strukturu a produktivitu agroekosystémů v různých půdních a klimatických podmínkách z hlediska biologických a technologických aspektů jejich udržitelného využívání, zvyšující sekvestraci uhlíku a úsporněji hospodařící s vodou a živinami
  • specifikovat indikátory a limity setrvalého hospodaření na půdě, především na základě dlouhodobých polních pokusů a faremního výzkumu
  • vytvořit metodické postupy umožňující na základě interakce G (genotype) x E (environment) x M (management) zvýšené využívání biologického potenciálu výnosu a kvality produkce hospodářsky nejvýznamnějších polních plodin
  • vyvinout technologie pěstování plodin pro nepotravinářské využití produkce a vyvinout biotechnologie komplexního zpracování a vícestupňového využití zemědělské biomasy a biodegradabilních odpadů jako obnovitelných zdrojů surovin a energie
  • vyvinout metody bioindikace kvality půdy a využít prospěšné půdní mikroorganismy pro výživu rostlin dusíkem a fosforem a pro mikrobiologické oživení chudých půd a půd zasažených erozemi
  • využít geneticky a fyziologicky založených rozdílů odrůd polních plodin v metabolismu živin pro zlepšení jejich příjmu a využití rostlinami, inovovat postupy ve výživě rostlin jako součást nových pěstebních technologií
  • zefektivnit využívání živin z hnojiv a z přírodních zdrojů pěstovanými rostlinami pro požadované výnosové a kvalitativní parametry produkce a při omezení nepříznivých vlivů na okolní prostředí
  • zdokonalit  metody integrovaných systémů regulace plevelů v agroekosystémech a  studium vlivu agro-environmentálních opatření v trvalých travních porostech (TTP) na produkci, kvalitu a druhovou diverzitu vegetace pro zlepšení využívání krajiny.

Popis jednotlivých činností odboru:
Rozsah činností odboru je poměrně široký, a to od výzkumu v oblastech půdní biologie a fyziologie rostlin, přes vývoj vhodných systémů hospodaření, až po přípravu odborných podkladů pro legislativu a poradenství pro praxi. Ve výzkumu půdní úrodnosti je pozornost zaměřena zejména na procesy přeměn půdní organické hmoty a sledování změn jejího obsahu a kvality v různých systémech hospodaření. Činnost týmu produkční fyziologie je zaměřena na zlepšení příjmu a využití živin rostlinami a rovněž i na spolupráci při vývoji a ověřování nových hnojiv a fyziologicky aktivních látek. Cílem integrované výživy rostlin je efektivní využívání živin z přírodních zdrojů a z hnojiv, pro požadované výnosové a kvalitativní parametry produkce a pří minimalizaci nepříznivých vlivů na okolní prostředí. Problematika hospodaření se živinami je zkoumána i s využitím výsledků z unikátních dlouhodobých polních pokusů. Činnost odboru je zaměřena rovněž na studium biodiverzity rostlin na orné půdě a v travních porostech i na problematiku plevelů. Zkoumány jsou také hlavní faktory ovlivňující stabilitu využívání trvalých travních porostů, jako významného krajinotvorného prvku. Významnou činností odboru je i výzkum a příprava technologií pro zpracování a víceúčelové využití zemědělské biomasy a biodegradabilních odpadů, jako obnovitelných zdrojů surovin a energie pro potřeby trvale udržitelného rozvoje zemědělství, zúrodnění půd a revitalizace krajiny.

Nabídka v oblasti výzkumu a inovací:
Prakticky využitelné výstupy řešení jsou poskytovány praxi zejména formou certifikovaných metodik, patentů, poloprovozů, ověřených technologií a užitných vzorů.

Nabídka v oblasti zemědělské praxe:
Poradenství pro praxi je prováděno zejména v rámci podpory poradenství MZe, tedy zdarma. Nabídku dalších služeb naleznete zde. Pracovníci odboru každoročně pořádají semináře a polní dny pro praxi a lektorsky zajišťují i akce pořádané jinými subjekty.

Nabídka v oblasti státní správy:
Pracovníci odboru se podílejí na řešení projektů expertní činnosti a funkčních úkolů MZe ČR. Rovněž připravují odborné podklady pro zákony, nařízení vlády a prováděcí vyhlášky. Zajišťují i přednášky a školení pro poradce sítě MZe.

Počet zobrazení: 2 035