Výzkumný tým 07: Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů

Vedoucí týmu: Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. (ORCID ID: 0000-0003-4503-7467)
Pracovní pozice a specializace: vědecký pracovník – biogeochemické koloběhy prvků v agro-ekosystémech a lesních ekosystémech (uhlík, dusík, živiny – makroprvky, mikroprvky), půdní organická hmota (SOM), frakcionace humusových látek, rozpustný organický uhlík, dusík (DOC, DON), dekompoziční procesy, jednoleté a víceleté pícniny na orné půdě, trvale udržitelné hospodaření v travních porostech, trvale udržitelné obhospodařování lesů (TUH), ekologická stabilita, ekologie lesních a krajinných ekosystémů
Lokalizace týmu:
Výzkumná stanice Jevíčko, K. H. Borovského 461, 569 43 Jevíčko, tel.: +420 461 327 814
Letecký pohled na město Jevíčko a Boskovickou brázdu /jaro 2016/ (foto L. Menšík)
Letecký pohled na zázemí (pracoviště) VS Jevíčko /jaro 2017/ (foto L. Menšík)


Letecký pohled na dlouhodobé pokusy „Za SK“ VS Jevíčko /jaro 2016/ (foto L. Menšík)

Rámec a cíle výzkumu v týmu:

Výzkumný tým navazuje na zaměření pratotechnického výzkumu orientovaného na louky a pastviny v letech 1967–2015 a směřuje k rozvoji oboru „Pícninářství“ /definice: multidisciplinární obor zabývající se ekologií travních a pícních společenstev, pěstováním, obhospodařování a využívání rostlin pro výrobu objemných krmiv (speciální úsek rostlinné výroby, který má vazby na obnovitelné zdroje energie, přispívá k vyšší kvalitě života člověka a zachování půdní úrodnosti)/ s dominantní úlohou:
(1) základního výzkumu v oblasti pěstování pícnin (jednoleté, víceleté) na orné půdě (jeteloviny – vojtěška, jetel; trávy – travní porosty /TP/ na orné půdě) a trvalých travních porostech (TTP), pro udržení kvality a zdraví půdy (zvyšují úrodnost půdy – chemické a fyzikální vlastnosti půdy, degradace půdy erozí aj.), ve vazbě na chov hospodářských zvířat (přežvýkavců – stravitelnost, predikce nutriční hodnoty a bezpečnost krmiv) v měnících se podmínkách prostředí v oblasti ČR a dále i
(2) aplikací výsledků do provozní praxe (aplikovaný výzkum) se zaměřením na zemědělské společnosti hospodařící v dané oblasti Malé Hané apod.
Výzkum je směřován do oblasti Boskovické brázdy (Malá Haná), kde jsou založeny dlouhodobé maloparcelové pokusy, poloprovozní a provozní výzkumné plochy od roku 1986.
Důraz je kladen na uplatnění výsledků v provozní praxi i v časopisech v databázi Web of Science.
Spolupráce je realizována s partnery z prvovýroby i výzkumnými organizacemi (univerzity, veřejné výzkumné instituce, apod.) v ČR a zahraničí.
Specifikace činností:
Výzkum
 • výzkum v oblasti pěstování pícnin (jednoleté, víceleté) na orné půdě (intenzivní zemědělské systémy hospodaření /jeteloviny, trávy/, energie pro bioplynové stanice /BPS/, hnojení, sklizeň apod.)
 • výzkum v oblasti biologie, ekologie, pratotechniky a pratoutilizace TTP (rozmanitější pastevní a luční porosty s vysokou kvalitou píce, hnojení, sklizně apod.)
 • výzkum v oblasti kvality a zdraví půdy v porostech pícnin na orné půdě i v TTP (biogeochemické koloběhy prvků, obsah humusu, alokace uhlíku v půdním profilu, humusové látky /HK, FK, HU/, vázání vzdušného dusíku, stav celkových a přístupných živin, vyplavání živin a rizikových látek do spodních vod, zachování dobrých vláhových podmínek, apod.)
 • výzkum v oblasti omezení degradace půdy erozí – vývoj komplexních půdoochranných technologií zakládání širokořádkových plodin (Zea mays L.), včetně zakládání do TP; obnovy TP, včetně inovace bezorebných systémů obnovy TP, které nenaruší protierozní funkci travního drnu a umožní efektivní přísev méně známých druhů rostlin stabilizujících produkci a zvyšujících úrodnost a fyzikální vlastnosti půdy – textura, struktura apod.
 • výzkum v oblasti stravitelnosti, predikce nutričních hodnot a bezpečnosti krmiv (objemná krmiva s vysokou nutriční hodnotou a bez obsahu rizikových látek – kontaminanty, rezidua, mykotoxiny apod.)
 • výzkum v oblasti rozvoje techniky NIRS /blízká infračervená spektroskopie/ (predikce kvality rostlinných produktů, SOM, živiny, rizikové prvky v půdě apod.)
 • výzkum v oblasti biodiverzity (biodiverzita TP, TTP a jejich změny v důsledku intenzivního zemědělského hospodaření v krajině, interakce s přirozenými ekosystémy /les/ – ekologická stabilita krajiny)
Další a jiné činnosti (služby)
 • predikce kvality rostlinných produktů s využitím techniky NIRS
 • vedení a hodnocení dlouhodobých polních pokusů

Další členové týmu:

Ing. Pavel Nerušil, Ph.D.: vědecký pracovník – pratotechnika, kvalita píce, technika NIRS
Libuše Plchová: technik ve výzkumu – pratotechnika
Pavla Kopalová: technik ve výzkumu – pratotechnika, technika NIRS
Radek Musil: technik ve výzkumu – pratotechnika

Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde.

Nejvýznamnější aktuální výsledky týmu:

Kukuřice bez eroze
Ve studii jsou uvedeny metody a půdoochranné technologie, které mohou napomoci k pěstování kukuřice optimálním způsobem a chránit tak půdu před různými typy degradace. Při ověřování této technologie pomocí simulátoru deště na pokusných parcelkách došlo ve všech růstových fázích kukuřice k velmi významnému snížení ztráty půdy a omezení povrchového odtoku a to až o 99 % oproti konvenční variantě pěstování kukuřice.
Citace:
Kincl, D., Procházková, E., Srbek, J., Nerušil, P., Menšík, L. 2017. Kukuřice bez eroze. Úroda, 65(3): 41-45. [PDF].

Botanické složení a potenciální krmná hodnota trvalých travních porostů v centrální části Drahanské vrchoviny
Cílem studie bylo vyhodnotit metodou “Inventarizace a klasifikace trvalých travních porostů” druhové složení a krmnou hodnotu píce v trvalých travních porostech (PG) ve vybraném zemědělském podniku (ZEMSPOL Sloup a.s.) v centrální části Drahanské vrchoviny. Vícerozměrná analýza PCA vylišila v dané oblasti čtyři kategorie lokalit – louky (pastviny) s vyšším zastoupením leguminóz a travních druhů i potenciálně vyšší kvalitou píce; dále louky (pastviny) s nízkým zastoupením travních druhů, vysokým zastoupení ostatních bylin a velmi nízkou potenciální krmnou hodnotu píce. Ve většině PG zcela chybí leguminózy, které zabezpečují zásobování porostu dusíkem a výrazně zvyšují produkci i kvalitu píce. Potenciálním rizikem v budoucnu může být zaplevelení širokolistými šťovíky (Rumex acetosa /L./ a Rumex obtusifolius /L./). Jako vhodný způsob zlepšení botanického složení luk a pastvin v dané zájmové oblasti se jeví přísev jetelotravní směsi, ať pásový nebo povrchový přesev.
Citace:
Nerušil, P., Komárek, P., Menšík, L. 2016. Plant species composition and potential feed value of permanent grasslands in the central part of Drahanská vrchovina Upland. Beskydy – The Beskids Bulletin, 9(1,2): 9-20. [PDF].

Využití blízké infračervené spektroskopie ke stanovení výživné hodnoty hybridů kukuřice, určených k výrobě kukuřičné siláže
Cílem metodiky je podat nejnovější informace o stanovení výživné hodnoty hybridů kukuřice při sklizni na siláž pomocí blízké infračervené spektroskopie. Metodika stanovuje progresivní postupy hodnocení vybraných parametrů nutriční hodnoty krmiva (obsah sušiny, N-látek, hrubé vlákniny, škrobu, neutrálně detergentní vlákniny, stravitelnost organické hmoty, stravitelnost vlákniny apod.), stanovovaných v usušených a semletých vzorcích řezanky celých rostlin kukuřice nebo alternativně rostlin zbavených palic pro vzájemné porovnání kvality píce zelené hmoty hybridů s odlišnou raností, určených ke sklizni na siláž. Přínosem je podstatné zvýšení efektivnosti a rychlosti prováděných exaktních rozborů ve smyslu naplnění praktických potřeb široké obce uživatelů.
Citace:
Nerušil P., Menšík L., Jambor V. 2016. Využití blízké infračervené spektroskopie ke stanovení výživné hodnoty hybridů kukuřice, určených k výrobě kukuřičné siláže. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 28 s. ISBN 978-80-7427-201-1. [PDF].

Pěstování, produkce a kvalita píce vybraných odrůd trav a jejich směsek pěstovaných jako náhrada substrátu pro bioplynové stanice za kukuřici setou
Metodika charakterizuje vybrané druhy trav a jejich směsky vhodné pro energetické využití v BPS jako náhrada substrátu pro bioplynové stanice za kukuřici setou v řepařských a bramborářských (bramborářsko-obilnářský typ) výrobních oblastech v ČR s cílem pozitivně ovlivnit ochranu životního prostředí (snížení působení vodní eroze na obdělávaných půdách v důsledku nižší výměry pěstované kukuřice). Jsou popsány aspekty a postupy, které mohou ovlivnit výslednou produkci a kvalitu fytomasy vybraných druhů trav a jejich směsek z hlediska energetického využití pro výrobu bioplynu.
Citace:
Nerušil P., Menšík L., Houdek I., Jurka M., Strašil Z., Kohoutek A. 2016. Pěstování, produkce a kvalita píce vybraných odrůd trav a jejich směsek pěstovaných jako náhrada substrátu pro bioplynové stanice za kukuřici setou. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 27 s. ISBN 978-80-7427-200-4. [PDF].

Contaminants in the Environment of the River Eger-Ohře
The effects and impacts of contamination of soil by heavy metals and hazardous substances are known, whereas the conditions of the locality, such as geological parent material and pedogenic processes, modify the speed, accessibility and distribution of risk elements in the soil profile. The aim of this monograpth was to analyze the current situation and to reveal new knowledge and information about the effects of anthropological activities on contamination of the environment by heavy metals and hazardous substances. The study area covers the Czech Republic-Germany border region along the river Ohře (Eger), specifically the area from the Ohře (Eger) headwater (the northern part of the Free State of Bavaria) to the city of Loket (Karlovy Vary Region). The results of the reported project link to the long-term collaboration in environmental protection of the Czech-Bavaria partners. They provide possibilities of a further development of the cooperation in the future.
Citace:
Menšík L., Kunzová E., Sáňka, M., Haberle J., Čermák P., Hlisnikovský, L., Hangen E., Schilling B. 2015. Contaminants in the Environment of the River Eger-Ohře. Prague: Crop Research Institute, 68 pp. ISBN 978-80-7427-178-6.

Řešené projekty:
 • MZE RO0417: Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu
  Věcná etapa 07: Optimalizace systémů trvale udržitelného obhospodařování a využívání TTP (2014–2017) /řešitel/
 • NAZV QJ1510179: Komplexní půdoochranné technologie zakládání Zea mays L. v rámci reintenzifikace rostlinné výroby. (doba řešení 2015 – 2018)  /spoluřešitel/
  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy – příjemce – koordinátor
 • NAZV QJ1510133 – Inovace metod monitoringu a diagnostiky výživy ovocných dřevin pro efektivní hnojení v intenzivních výsadbách (2015–2018) /spoluřešitel/
 • CZ-BY Interreg: Projekt 146 Výskyt rizikových prvků a látek v nivních půdách na historických územích těžby rud ve východním Bavorsku a v České republice (2017-2020) /řešitel/
 • COST Action: TD1304 – The Network for the Biology of Zinc (Zinc-Net) – Biogeochemical Cycle of Zinc – Need for Ecosystem Research (2014–2017) /řešitel/
 • H2020-SFS-2015-2: No. 677407: Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care – „SOILCARE – for profitable and sustainable crop production in Europe“ (2016–2017) /spoluřešitel/
Seznam vybraných publikací:
Vědecké práce

 • Nerušil P., Komárek P., Menšík L. 2016. Plant species composition and potential feed value of permanent grasslands in the central part of Drahanská vrchovina Upland. Beskydy – The Beskids Bulletin, 9(1,2): 9-20. [PDF]
 • Kurešová, G., Neumannová, A., Menšík, L., Mészáros, M., Svoboda, P. 2016. Listová výživa v ekologické produkci třešní a višní. Úroda, 64(12 věd. př.): 369-372.
 • Komprdová K., Komprda J., Menšík L., Vaňková L., Kulhavý J., Nizzetto L. 2016. Influence of tree species composition on storage and mobility of semivolatile organic compounds in forest soil. Science of the Total Environment, 553: 532-540. [PDF]
 • Hlisnikovský L., Kunzová E., Menšík, L. 2016. Winter wheat: results of long-term fertilizer experiment in Prague-Ruzyně over the last 60 years. Plant, Soil and Environment, 62(3): 105-113. [PDF]
 • Houdek I., Kohoutek A., Usťak S. 2015. Produkce bioplynu ze siláží z píce prvních sečí vybraných travních druhů a směsí. Úroda, 63(12 věd. př.): 99-104.
 • Kulhavý, J., Menšík, L. 2014. Dusík v lesních ekosystémech. Vedecký obzor, 6(2): 6-15. [PDF].
 • Fabiánek, T., Menšík, L., Bužková, R. & Kulhavý, J. 2014. Impact of improvement felling on soil carbon content in commercial forest stands (Norway spruce monoculture). 14th GeoConference on Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, Sofia, Bulgaria. pp. 367-371.
 • Houdek I., Kohoutek A., Odstrčilová V. 2013. Kvalita víceletých pícnin a travních druhů při postupné sklizni. Úroda, 61(12 věd.př.): 102-107.
 • Kohoutek A., Fajmon T. 2012. Přísevy do trvalých travních porostů. Úroda 4/2012, p. 8. ISSN 0139-6013.

Monografie

 • Menšík L., Kunzová E., Sáňka, M., Haberle J., Čermák P., Hlisnikovský, L., Hangen E., Schilling B. 2015. Contaminants in the Environment of the River Eger-Ohře. Prague: Crop Research Institutr, 68 pp. ISBN 978-80-7427-178-6.
 • Kunzová E., Menšík L., Haberle J., Čermák P., Hangen E., Schilling, B. 2015. Kontaminanty v životním prostředí řeky Eger-Ohře. neuvedeno. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.. Praha. 131 pp.
 • Havlíček Z., Horký P., Chládek G., Klusoňová I., Knot P., Kohoutek A., Kvasnovský M., Nawrath A., Nerušil P., Němcová P., Odstrčilová V., Skládanka J., Starz W., Steinwidder A., Veselý P., Sláma P. 2014. Pastva skotu. Investice do rozvoje vzdělávání. Mendelova univerzita v Brně. Brno. 244 pp.

Certifikované metodiky

 • Nerušil P., Menšík L., Houdek I., Jurka M., Strašil Z., Kohoutek A. 2016. Pěstování, produkce a kvalita píce vybraných odrůd trav a jejich směsek pěstovaných jako náhrada substrátu pro bioplynové stanice za kukuřici setou. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 27 s. ISBN 978-80-7427-200-4.
 • Nerušil P., Menšík L., Jambor V. 2016. Využití blízké infračervené spektroskopie ke stanovení výživné hodnoty hybridů kukuřice, určených k výrobě kukuřičné siláže. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 28 s. ISBN 978-80-7427-201-1.
 • Nerušil P., Kohoutek A., Odstrčilová V., Vach M., Javůrek M., Strašil Z. 2015. Využití minimalizačních a půdoochranných technologií pro snížení účinků vodní eroze na obdělávaných půdách, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 21 s. [PDF].
 • Kohoutek A., Usťak S., Jurka M., Odstrčilová V., Nerušil P., Němcová P. 2015. Výtěžnost bioplynu u vybraných odrůd trav, jetelovin a jetelovinotravních směsek perspektivních pro pěstování náhradou za kukuřici setou. Uplatněná certifikovaná metodika, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 24 s. ISBN 978-80-7427-179-3. [PDF].
 • Kunzová E., Menšík L., Hejcman M., Dostál, J. 2014. Metodický postup odběru vzorků hnojiv, rostlin a půdy pro stanovení rizikových prvků v agroekosystémech a dalších parametrů půdní úrodnosti, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 32 pp. [PDF].
 • Strašil Z., Kohoutek A., Diviš J., Kajan M., Moudrý J., Moudrý jr. J. 2011. Trávy jako energetická surovina, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ENKI o.p.s., 36 pp.

Výsledky s právní ochranou

 • Usťak S., Kohoutek A. 2015. Směsný substrát optimalizovaný pro produkci bioplynu. Užitný vzor č. 28587, Úřad průmyslového vlastnictví Praha.
 • Kohoutek A. 2013. Prototyp stroje pro pásové setí PS – 2, VÚRV, v.v.i.

Ověřené technologie

 • Kunzová, E., Menšík, L., Hlisnikovský, L., Dostál, J. 2016. Možnosti snížení vstupu rizikových prvků z agroekosystémů do potravního řetězce – návrh optimalizace pěstební technologie plodin. Ověřená technologie, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. AGROEKO Žamberk spol. s.r.o.
 • Kincl D., Srbek J., Procházková E., Kobzová D., Nerušil P., Menšík L., Šedek A., Herout M., Jurka M. 2016. Pěstování kukuřice seté s využitím technologie pásového zpracování travních porostů na erozně ohrožených pozemcích. Ověřená technologie, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 • Nerušil P., Jurka M., Houdek I., Černoch V., Kohoutek A., Usťak S., Odstrčilová V., Němcová P. 2015. Využití odrůd trav a jejich směsek pro produkci bioplynu. Ověřená technologie, VÚRV-OT/2015.
 • Nerušil P., Kohoutek A., Odstrčilová V., Němcová P. 2015. Pásové setí kukuřice seté (Zea mays L.). Ověřená technologie, VÚRV-OT/2015.

Úplný přehled publikací členů týmu naleznete zde.

Sklizeň píce maloparcelkovým sklízečem na výzkumných plochách v okolí Jevíčka /podzim 2015/ (foto P. Nerušil)


Výzkumné plochy s minerálním hnojením na VS Jevíčko /jaro-léto 2016/ (foto L. Menšík)


Výzkumné plochy v rámci řešení projektu NAZV QJ1510179 „Komplexní půdoochranné technologie zakládání Zea mays L. v rámci reintenzifikace rostlinné výroby“ /jaro-léto 2016/ (foto L. Menšík, P. Nerušil)

______________________________________________
Webová stránka týmu byla aktualizována k 02.05.2017