Vědecké výbory při VÚRV, v.v.i.

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí
Výbor byl ustaven v roce 2002 při Výzkumném ústavu rostlinné výroby na základě usnesení vlády č. 1320/2002. Práce výboru se soustřeďuje na analýzu aktuálních rizik z hlediska bezpečnosti potravin v České republice a jejich mapování.

Předsedou výboru je doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava


Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva

Výbor byl zřízen v roce 2005 jako poradní orgán Koordinační skupiny bezpečnosti potravin při MZe ČR. Práce výboru je zaměřena zejména na řešení prioritních problémů bezpečnosti geneticky modifikovaných (GM) potravin a krmiv.

Předsedkyní výboru je RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.

Další informace o činnosti výborů najdete ve výročních zprávách VÚRV, v.v.i.