Odbor genetiky a šlechtění rostlin

Vedoucí odboru: doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.

Směr výzkumu: Genetika, šlechtění rostlin a kvalita rostlinných produktů

Rámec a cíle výzkumného směru:
Studium genetického založení hospodářsky významných znaků, výběr, tvorba a uchování genotypů s požadovanými vlastnostmi a znaky a jejich využití ke zlepšení produkčního potenciálu a užitné hodnoty zemědělských plodin.
 
Specifikace a cíle výzkumného směru:
  • zhodnotit a uchovat genetické zdroje rostlin; zvýšit efektivnost šlechtění polních a zahradních plodin studiem, výběrem a využitím vhodných donorů významných znaků
  • introdukovat opomíjené, minoritní a nové druhy plodin se specifickými vlastnostmi pro rozšíření agro-biodiversity a využití ve výživě, krmivářství a průmyslu
  • charakterizovat genom, interakce a regulační mechanismy genové exprese v odlišných genotypech rostlin a za různých vnějších podmínek; stanovit jejich význam pro fenotypovou plasticitu s ohledem na měnící se klima a požadavky pěstebních technologií
  • vypracovat nové geneticko-šlechtitelské postupy s využitím molekulárních metod a „omics“ technologií a vytvořit odrůdy a linie s vyšší produktivitou, zlepšenou užitnou hodnotou a požadovanou odolností k biotickým a abiotickým stresům
  • rozšířit genetický základ druhů či odrůd rostlin a studovat jejich metabolické dráhy pro zajištění nutriční a zdravotní kvality rostlinné produkce.
 
Nabídku služeb pracovníků odboru naleznete zde.