Výzkumný tým 10: Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin

Vedoucí týmu: Ing. Miroslav Hýbl, Ph.D.

Pracovní pozice a specializace: vědecký pracovník, kurátor kolekcí zahradních luskovin, rajčat a mochyně, fenotypizace rostlin, hodnocení genetické variability, hodnocení výnosu a odolnosti k abiotickým stresům, pěstební technologie luskovin

Lokalizace týmu: Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v rámci Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Olomouc

Rámec a cíle výzkumu v týmu:

Uchovávání diverzity kolekcí genetických zdrojů zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) (celkem 10 252 položek) tradičně pěstovaných ve středoevropském regionu a sbírky jedlých a léčivých hub (hlavně smržovitých). Kolekce představují významný potenciální zdroj nových znaků a vlastností pro šlechtění (např. fenologické charakteristiky, geny rezistence, obsah nutričně významných látek a sekundárních metabolitů). Aktivity týmu jsou zaměřeny na: shromažďování pasportních a popisných dat k jednotlivým položkám zelenin a LAKR; studium položek vybraných druhů z hlediska morfologických, fenologických a výnosových charakteristik, odolnosti vůči chorobám a škůdcům, nutričních a obsahových látek; hodnocení diverzity kolekcí pomocí molekulárních metod a hledání genetických markerů hospodářsky významných znaků pro potřeby výzkumu a šlechtění (ve spolupráci s týmem Fytochemie); optimalizaci pěstebních technologií u vybraných plodin.

Specifikace činností:
Výzkum
 • hodnocení a zachování diverzity genetických zdrojů zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin a hub
 • optimalizace pěstebních technologií vybraných druhů zelenin a LAKR
 • studium rezistence k chorobám a škůdcům u vybraných druhů zelenin a speciálních plodin
 • molekulárně biologické analýzy u vybraných genetických zdrojů zelenin a LAKR (ve spolupráci s týmem Fytochemie)
 • výběr perspektivních genotypů brukvovitých zelenin s ohledem na jejich využití v rezistenčním šlechtění brukvovitých zelenin
 • studium diverzity GZ Calendula spp., Foeniculum vulgare Mill., Silybum marianum (L.) Gaertn. a Thymus spp.
Další činnosti
 • udržování myceliálních klonů jedlých a léčivých hub v rámci národního programu mikroorganismů
 • zajištění včelího opylovacího servisu z vlastních zdrojů
Jiné činnosti (smluvní výzkum, zakázky)
 • Allivictus, s.r.o. (výrobce česnekových potravinových doplňků) – prebreeding česneku pro získání firemní odrůdy
 • Prograin ZIA, s.r.o. – odrůdové zkoušky se sójou luštinatou, testování odrůd sóji v polních podmínkách
 • testování brukvovitých plodin na odolnost vůči Plasmodiophora brassicae 
 • poradenství v oblasti pěstování zelenin a LAKR
 
Další členové týmu:

RNDr. Ivana Doležalová, Ph.D.: junior researcher – kurátor kolekcí tykvovitých plodin a listových zelenin, výzkum variability genetických zdrojů rodu locika a tykvovitých plodin, technologie pěstování opomíjených zelenin
Mgr. Pavel Kopecký: kurátor kolekcí brukvovitých a kořenových zelenin – testování genetických zdrojů brukvovitých zelenin na odolnost vůči Plasmodiophora brassicae
Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D.: junior researcher – výzkum variability genetických zdrojů LAKR, studium hmyzích opylovatelů a včelí pastvy
Ing. Helena Stavělíková, Ph.D.: junior researcher – kurátor kolekcí cibulových a lilkovitých zelenin, studium minerálních látek v cibulových zeleninách
Ing. Katarína Kaffková, Ph.D.: výzkumný pracovník – asistent kurátora LAKR
9 technických pracovníků: polní pokusy, pěstování a péče o rostliny, posklizňová úprava semen

Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde.

Nejvýznamnější aktuální výsledky týmu:

Podpora čmeláků pro malopěstitele a zahrádkáře
Metodika je zaměřena na problematiku čmeláčí pastvy, chov čmeláků a jejich podporu v krajině a je určena především pro zahrádkáře a malopěstitele. Obsahuje přehled metodických kroků a praktických rad k úspěšnému chovu čmeláků v dřevěných čmelínech a nabízí i příklady zahradních rostlin, které pro čmeláky představují oblíbený zdroj potravy. Sortiment doporučených jedno- i víceletých zahradních rostlin byl vybrán na základě atraktivity jednotlivých druhů pro čmeláky a s ohledem na jejich další možné využití pěstitelem. U doporučených druhů tedy převládají rostliny léčivé, aromatické a kořeninové, s vysokou okrasnou hodnotou apod.

Citace:
Smékalová K., Kaffková K., Votavová A. 2018. Podpora čmeláků pro malopěstitele a zahrádkáře. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. a Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Olomouc, pp. 51. ISBN 978-80-7427-292-9.

Hodnocení potravních preferencí u hmyzích opylovatelů
Opylování hmyzem je ekosystémová služba, která zajišťuje tvorbu semen a plodů u cca 75% druhů rostlin v ČR. Metodika shrnuje faktory, které ovlivňují výběr živných rostlin pro jednotlivé druhy a skupiny hmyzích opylovatelů a poskytuje vodítko k hodnocení jejich potravních preferencí pro různé účely výzkumu.

Citace:
Kaffková K., Smékalová K., Votavová A. 2019. Hodnocení potravních preferencí u hmyzích opylovatelů. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Olomouc, pp. 40. ISBN 978-80-7427-311-7.

Výběr vhodných opylovatelů minoritních plodin pro semenářskou praxi.
Znalost opylovacích poměrů, a v případě cizosprašných hmyzosnubných druhů i vhodných opylovatelů, je nezbytnou podmínkou šlechtění a množení mnoha plodin. Metodika shrnuje základní informace o výběru vhodného způsobu opylování, technologiích a postupech při opylování v izolátorech a praktické zkušenosti získané na odborných pracovištích, která se této činnosti věnují. Metodika seznamuje i s finanční náročností pořízení nebo chovu vybraných opylovatelů a na konkrétních příkladech hodnotí jejich efektivitu. Představen je i obecný návod pro testování opylovacích poměrů rostlin a vzájemné kompatibility rostlin a vybraných hmyzích opylovatelů.

Citace:
Kaffková K., Smékalová K., Votavová A., Malec J. 2020. Výběr vhodných opylovatelů minoritních plodin pro semenářskou praxi. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Olomouc, 54 s. ISBN: 978-80-7427-333-9.


Řešené projekty:

 • Čj. 206553/2011-MZe-17253 – Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství
  Podprogram 1: Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity (řešitel)
  Podprogram 2. Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (řešitel)
 • MZE RO0418 – Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu.
  Věcná etapa 10: Studium diverzity genetických zdrojů vybraných zelenin a speciálních plodin (řešitel)
 • H2020-SFS-07-2017 – Organic breeding – Increasing the competitiveness of the organic breeding and farming sectors (podíl na řešení)
 • 862563 – SMART agriculture for innovative vegetable crop PROTECTion: harnessing advanced methodologies and technologies (podíl na řešení)
 • TJ02000287 – Využití různých druhů opylovatelů v semenářství vybraných plodin (řešitel)
Seznam publikací (2020):
 • Cavar Zeljković S., Komzáková K., Šišková J., Karalija E., Smékalová K., Tarkowski P. 2020. Phytochemical variability of selected basil genotypes. Industrial Crops and Products, https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112910
 • Doležalová I., Hýbl M. 2020. Salát hlávkový, krajová odrůda Kamenáč pro pěstování v samozavlažovacím Truhlíku systém LEBIŠ. Funkční vzorek č. FV-02-2020.
 • Doležalová I., Petrželová I., Duchoslav M. 2020. Selectivity and efficacy of herbicides dimethachlor and pethoxamid in rocket crop. Plant Protection Science 56, 305-316.
 • Dostálová, R., Hýbl, M., Trněný, O., Říha, L., Griga, M. 2020. Asociační analýza (GWAS) hrachu setého (Pisum sativum) a identifikace SNP markerů pro genomickou selekci hospodářsky významných znaků. Úroda 12, roč. LXVIII, vědecká příloha, s. 27-34. ISSN 0139-6013.
 • Kaffková K. 2020. Amsonia tabernaemontana modrá hviezda USA. Liečivé rastliny / Léčivé rostliny 1, roč. 57, s. 24-25. ISSN 1335-9878.
 • Kaffková K. 2020. Ľuľok quitský (Solanum quitoense) zlaté plody Ánd. Liečivé rastliny / Léčivé rostliny 2, roč. 57, s. 60-63. ISSN 1335-9878.
 • Kaffková K. 2020. Prýštec preháňavý (Euphorbia lathyris) od preháňadla po biopalivo. Liečivé rastliny / Léčivé rostliny 3, roč. 57, 112-113. ISSN 1335-9878.
 • Kaffková K. 2020. Plukenetia volubilis (plukenécia ovíjavá) – olej nad zlato. Liečivé rastliny / Léčivé rostliny 4, roč. 57, 156-157. ISSN 1335-9878.
 • Kaffková K. 2020. Tephrosia purpurea – indický všestranný pomocník. Liečivé rastliny / Léčivé rostliny 5, roč. 57. ISSN 1335-9878.
 • Kaffková K. 2020. Erythrina crista galli korálový strom. Liečivé rastliny / Léčivé rostliny 6, roč. 57, 234-235. ISSN 1335-9878.
 • Kaffková K., Navrátilová B., Cavar Zeljković S., Smékalová K., Pavela R. 2020. Vliv polyploidizace na obsah silice u tymiánu (Thymus vulgaris ‚Varico 3‘).  Úroda 12, roč. LXVIII, vědecká příloha, s. 63-70. ISSN 0139-6013.
 • Kaffková K., Smékalová K., Votavová A., Malec J. 2020. Výběr vhodných opylovatelů minoritních plodin pro semenářskou praxi. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Olomouc, 54 s. ISBN: 978-80-7427-333-9.
 • Kopecký P., Hýbl M., Petrželová I., Duchoslav M. 2020. Odolnost vybraných genotypů ředkvičky vůči nádorovitosti kořenů brukvovitých. Úroda 12, roč. LXVIII, vědecká příloha, s. 93-98. ISSN 0139-6013.
 • Kopecký P., Renzi J.P., Brus J., Duchoslav M., Smýkal P. 2020. Je ukončení fyzikální dormance semen Medicago truncatula a Pisum sativum subsp. elatius testovaných v půdních podmínkách adaptivní plasticitou nebo bet-hedging strategií? Úroda 12, roč. LXVIII, vědecká příloha, s. 99-106. ISSN 0139-6013.
 • Runģis D., Leino M., Lepse L., Ban S.G., de Vahl E., Annamaa K., Põldma P., Suojala-Ahlfors T., Juškevičienė D., Kik C., Vågen I.M., Stavělíková H. 2020. Genetic characterization of European potato onion (Allium cepa var Aggregatum G. Don) collections. Genet Resour Crop Evol https://doi.org/10.1007/s10722-020-01014-2
 • Smékalová K. 2020. Čmeláci a další hmyzí opylovatelé ve službách zemědělství. Agromanuál 2, roč. 15, s. 71-73. ISSN 1801-7673 (print), 1801-4895 (on-line).
 • Sochor M., Doležalová I. 2020. Hodnocení vybraných duplicitních položek v kolekci genetických zdrojů lociky salátové (L. sativa L.). Úroda 12, roč. LXVIII, vědecká příloha, s. 149-156. ISSN 0139-6013.
 • Sochor M., Manning J.C., Šarhanová P., van Herwijnen Z., Lebeda A., Doležalová I. 2020. Lactuca dregeana (Asteraceae: Chicorieae) – A South African crop relative under threat from hybridization and climate change. South African Journal of Botany 132, 146-154.
 • Stavělíková H. 2020. Šalotka. Zahrádkář 3, roč. LII, 44- ISSN 0139-7761
 • Stavělíková H. 2020. Cibulové zeleniny.  Selská revue 5, 82- ISSN 2533-3607

Úplný přehled publikací členů týmu naleznete zde.

______________________________________________
Webová stránka týmu byla a
ktualizována k 23.06.2017