Výzkumný tým 10: Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin

Vedoucí týmu: Ing. Miroslav Hýbl, Ph.D.

Pracovní pozice a specializace: vědecký pracovník, kurátor kolekcí zahradních luskovin, rajčat a Physalis, fenotypizace rostlin, hodnocení genetické variability, hodnocení výnosu a odolnosti k abiotickým stresům, pěstební technologie luskovin
Lokalizace týmu: Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v rámci Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Olomouc
Rámec a cíle výzkumu v týmu:
Uchovávání diverzity kolekcí genetických zdrojů zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) (celkem 10 283 položek) tradičně pěstovaných ve středoevropském regionu a sbírky jedlých a léčivých hub (hlavně smržovitých). Kolekce představují významný potenciální zdroj nových znaků a vlastností pro šlechtění (např. fenologické charakteristiky, geny rezistence, obsah nutričně významných látek a sekundárních metabolitů). Aktivity týmu jsou zaměřeny na: shromažďování pasportních a popisných dat k jednotlivým položkám zelenin a LAKR; studium položek vybraných druhů z hlediska morfologických, fenologických a výnosových charakteristik, odolnosti vůči chorobám a škůdcům, nutričních a obsahových látek; hodnocení diverzity kolekcí pomocí molekulárních metod a hledání genetických markerů hospodářsky významných znaků pro potřeby výzkumu a šlechtění (ve spolupráci s týmem Fytochemie); optimalizaci pěstebních technologií u vybraných plodin.
Specifikace činností:
Výzkum
 • hodnocení a zachování diverzity genetických zdrojů zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin a hub
 • optimalizace pěstebních technologií vybraných druhů zelenin a LAKR
 • studium rezistence k chorobám a škůdcům u vybraných druhů zelenin a speciálních plodin
 • molekulárně biologické analýzy u vybraných genetických zdrojů zelenin a LAKR (ve spolupráci s týmem Fytochemie)
 • výběr perspektivních genotypů brukvovitých zelenin s ohledem na jejich využití v rezistenčním šlechtění brukvovitých zelenin
 • potvrzení duplicitních položek v kolekci GZ L. sativa
 • studium diverzity GZ Calendula spp., Foeniculum vulgare Mill., Silybum marianum (L.) Gaertn. a Thymus spp.
Další činnosti
 • udržování myceliálních klonů jedlých a léčivých hub v rámci národního programu mikroorganismů
 • zajištění včelího opylovacího servisu z vlastních zdrojů
Jiné činnosti (smluvní výzkum, zakázky)
 • Bylinky, s.r.o – testování genotypů pažitky v různých režimech pěstování (např. zastínění, hnojení, …) a sledování výskytu chorob a škůdců
 • Allivictus, s.r.o. (výrobce česnekových potravinových doplňků) – prebreeding česneku pro získání firemní odrůdy
 • Levandulový statek a kavárna (vítěz 5. ročníku soutěže Rozjezdy roku) – produkce generativně množeného materiálu levandule (Lavandula angustifolia ´Krajová´)
 • Prograin ZIA, s.r.o. – odrůdové zkoušky se sójou luštinatou, testování odrůd sóji v polních podmínkách
 • Jihočeská univerzita České Budějovice – testování řepky na odolnost vůči P. brassicae
 • Univerzita Palackého v Olomouci, PřF – testování řepky na odolnost vůči P. brassicae
 • Moravoseed CZ a.s. – testování kapusty kadeřavé na odolnost vůči P. brassicae 
 • poradenství v oblasti pěstování zelenin a LAKR
 
Další členové týmu:
RNDr. Ivana Doležalová, Ph.D.: junior researcher – kurátor kolekcí tykvovitých plodin a listových zelenin, výzkum variability genetických zdrojů rodu Lactuca a tykvovitých plodin, technologie pěstování opomíjených zeleninBc. Pavel Kopecký: kurátor kolekcí brukvovitých a kořenových zelenin – testování genetických zdrojů brukvovitých zelenin na odolnost vůči Plasmodiophora brassicae

Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D.: junior researcher – výzkum variability genetických zdrojů LAKR, testování virových chorob u GZ zelenin a LAKR metodou ELISA

Ing. Helena Stavělíková, Ph.D.: junior researcher – kurátor kolekcí cibulových a lilkovitých zelenin, studium minerálních látek v cibulových zeleninách

Ing. Katarína Kaffková, Ph.D.: výzkumný pracovník – asistent kurátora LAKR

9 technických pracovníků: polní pokusy, pěstování a péče o rostliny, posklizňová úprava semen

Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde.

Nejvýznamnější aktuální výsledky týmu:
Semena a plody vybraných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, 1. část – zeleniny
V publikaci jsou představena semena a plody vybraných druhů zelenin, které jsou ve většině případů udržovány jako genetické zdroje rostlin významných pro výživu a zemědělství na pracovišti Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci. Publikace přináší česko-anglické popisy a vyobrazení semen (resp. plodů) 85 druhů zelenin a jejich planých příbuzných druhů. Jednotlivé druhy jsou řazeny dle čeledí, čeledi jsou řazeny abecedně podle českého názvu. V Úvodu jsou shrnuty základní informace týkající se využití, pěstování a konzervace generativně množených druhů zelenin a informace týkající se morfologie semen a plodů. Každému druhu je věnována jedna tabule s textovou a obrazovou částí. V textové části jsou uvedeny základní popisné charakteristiky týkající se morfologie semen (resp. plodů), tj. barva, tvar, velikost, povrchová struktura. Obrazovou část tvoří fotografie skupiny semen (resp. plodů) s měřítkem, zobrazující jejich variabilitu a detailní fotografie semene (resp. plodu).
Citace:
Hýbl, M., Kopecký, P., Doležalová, I., Petrželová, I., Smékalová, K., Dušková, E., Stavělíková, H., Dušek, K. 2016. Semena a plody vybraných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, 1. část – zeleniny. Agriprint, s.r.o., Olomouc. Pp. 232. ISBN 978-80-87091-67-8.

Metodika pěstování rokety seté
Metodika přináší komplexní informace o druhu roketa setá, jeho botanické charakteristice, biologii, ekologii, oblastech pěstování a především technologii jeho pěstování v klimatických podmínkách České republiky. Jsou shrnuty dostupné poznatky týkající se využití rokety ve světě, jejího významu pro zdravou výživu vzhledem k relativně vysokému obsahu vitaminu C a orientační vyhodnocení ekonomických aspektů pěstování.

Citace:
Doležalová, I., Petrželová, I., Koprna, R., Duchoslav, M., Jelínková, M., Dušek, K. 2016. Metodika pěstování a možnosti využití rokety seté (Eruka sativa Mill.). Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha. 28 s. ISBN 978-80-7427-199-1.

Posklizňové změny v obsahu složení silice u květů levandule
Cílem práce bylo studium změn v obsahu a kvalitě silice dvou českých odrůd (´Krajová´a ´Beta´) levandule lékařské v období mezi sklizní a chemickou analýzou. Osmiletý pokus prokázal, že během dlouhého skladování suchých květů dochází ke snižování obsahu silice rychlostí 0,007% denně, t.j. 2,56% za rok. Změny ve složení silice se u hodnocených odrůd lišily. V případě odrůdy ´Krajová´ hodnota korelačního koeficientu prokázala snižující se obsah terpinen-4-olu, levandulolu, linalyl acetátu a linalolu. U odrůdy ´Beta´ byl zjištěn pokles obsahu linalyl acetátu, levandulyl acetátu a terpinen-4-olu. Toto zjištění může být částečně vysvětleno těkáním těchto látek, ale také jejich degradací a transformací na látky jiné, např. linalol, lavandulol a a-terpineol, jejichž obsah se skladováním zvyšoval. Zbytková vlhkost vzduchosuchého rostlinného materiálu a pokojová teplota jsou pro takové změny dostačující. Statisticky průkazné rozdíly byly zjištěny jen mezi odrůdami a ročníky.


Obrázek: Pěstování levandule lékařské ´Beta´ v Olomouci
Citace:
Dušek K., Dušková E., Indrák P., Smékalová K.: 2016. Postharvest changes in essential oil content and quality of lavender flowers. Industrial Crops and Products 79: 225-231.

 

Řešené projekty:
 • Čj. 206553/2011-MZe-17253 – Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství
  Podprogram 1: Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity (řešitel)
  Podprogram 2. Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (řešitel)
 • MZE RO0417 – Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu.
  Věcná etapa 10: Studium diverzity genetických zdrojů vybraných zelenin a speciálních plodin (řešitel)
 • LO1204 – Udržitelný rozvoj výzkumu v Centru regionu Haná (2014-2018, MSM/LO), Národní program udržitelnosti I (2013-2020) (podíl na řešení)
 • TA04010331 Charakterizace a selekce C. sativa pro potravinářské i nepotravinářské využití pomocí biotechnologických postupů a vysokokapacitních metod (podíl na řešení)
 • TH01030748 Podpora čmeláků v krajině (řešitel)
 • QJ1510160 – Nové technologie získávání biologicky aktivních látek z léčivých a aromatických rostlin jako zdrojů účinných látek botanických pesticidů a potravinových doplňků (podíl na řešení)
 • QJ1510047 – Využití synergických účinků konopí, medu a propolisu pro podpůrnou léčbu infekcí mléčné žlázy (řešitel)
 • GAČR 17-00043S, panel č. P504: Vlastnosti semen – fyzická a chemická obrana před bezobratlými predátory semen (podíl na řešení)
 • GAĆR 1621053S, panel č. P506: Využití přístupů ekologické genomiky k poznání adaptivního významu dormance semen u bobovitých rostlin (řešitel)
 • QJ1630301: Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin (podíl na řešení)
Seznam publikací (2016):
 • Doležalová, I., Petrželová, I., Kopecký, P. 2016. Polní kázání na pracovišti VÚRV, v.v.i. v Olomouci, Agrární obzor 7: 36.
 • Doležalová, I., Petrželová, I., Koprna, R., Duchoslav, M., Jelínková, M., Dušek, K. 2016. Metodika pěstování a možnosti využití rokety seté (Eruka sativa Mill.). Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha. 28 s. ISBN 978-80-7427-199-1.
 • Dušek K., Dušková E., Indrák P., Smékalová K. 2016. Postharvest changes in essential oil content and quality of lavender flowers. Industrial Crops and Products 79: 225-231.
 • Dušek K., Dušková E., Smékalová K. 2016. Ex situ regeneration of cross-pollinated MAP genetic resources in the Czech Republic. In: Marthe F., Riegler H. (eds.) 6th International Symposium Breeding Research in Medicinal and Aromatic Plants (BREEDMAP 6): Quedlinburg, Germany, June 19 – 23, 2016; Abstracts of Oral Presentations and Posters. (Julius-Kühn-Archiv 453). Quedlinburg, p. 104-106.
 • Dušková E., Dušek K., Orságová M., Smékalová K. 2016. Morphological characteristic of Czech genetic resources of basil. In: Božik M., Klouček P. (eds.) 21. Odborný seminář s mezinárodní účastí: aktuální aspekty pěstování, zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin – sborník příspěvků: ČZU v Praze, Praha, p. 41. ISBN: 978-80-213-2658-3.
 • Dušková E., Dušek K., Smékalová K. 2016. Essential oil and trans-anethole content of Czech genetic resources of fennel. In: Božik M., Klouček P. (eds.) 21. Odborný seminář s mezinárodní účastí: aktuální aspekty pěstování, zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin – sborník příspěvků: ČZU v Praze, Praha, p. 43. ISBN: 978-80-213-2658-3.
 • Dušková E., Dušek K., Smékalová K. 2016. Descriptor list of Silybum marianum (L.) Gaertner – Morphological and Bilogical characters. In: Marthe F., Riegler H. (eds.) 6th International Symposium Breeding Research in Medicinal and Aromatic Plants (BREEDMAP 6): Quedlinburg, Germany, June 19 – 23, 2016; Abstracts of Oral Presentations and Posters. (Julius-Kühn-Archiv 453). Quedlinburg, p. 107-110.
 • Dušková E., Dušek K., Smékalová K., Nosálková M., Benická S. 2016. Genetic resources of Thymus vulgaris L. and T. vulgaris T. Marschallianus Willd. in the Czech Republic. In: Marthe F., Riegler H. (eds.) 6th International Symposium Breeding Research in Medicinal and Aromatic Plants (BREEDMAP 6): Quedlinburg, Germany, June 19 – 23, 2016; Abstracts of Oral Presentations and Posters. (Julius-Kühn-Archiv 453). Quedlinburg, p. 56-58.
 • Dušková E., Dušek K., Smékalová K., Orságová M. 2016. Introduction of wild MAP species into the field culture. In: Marthe F., Riegler H. (eds.) 6th International Symposium Breeding Research in Medicinal and Aromatic Plants (BREEDMAP 6): Quedlinburg, Germany, June 19 – 23, 2016; Abstracts of Oral Presentations and Posters. (Julius-Kühn-Archiv 453). Quedlinburg, p. 124-127.
 • Dušková E., Schubertová V., Dušek K. 2016. Barvířské rostliny v české sbírce genetických zdrojů léčivých rostlin (1). Liečivé rastliny / Léčivé rostliny 1:53. s. 8-10. ISSN 1335-9878.
 • Dušková E., Schubertová V., Dušek K. 2016. Barvířské rostliny v české sbírce genetických zdrojů léčivých rostlin (2). Liečivé rastliny / Léčivé rostliny 2:53. s. 54-56. ISSN 1335-9878.
 • Holubec, V. (ed.) 2016. Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého šlechtění do roku 2000, VÚRV v.v.i. Praha. ISBN 978-80-7427-208-0 (v tisku).
 • Hýbl, M., Kopecký, P., Pechanec, V., Brus, J., Toker, C., Smýkal, P. 2016. Analysis of wild pea (Pisum sativum subsp. elatius/humile) seed dormancy levels. Second International Legume Society Conference. Legumes for Sustainable World. Book of Abstracts. 11th – 14th October 2016. Tróia Resort, Portugal. p. 65.
 • Hýbl, M., Doležalová, I., Petrželová, I., Smékalová, K., Kopecký, P., Dušková, E., Stavělíková, H., Dušek, K. 2016. Semena a plody vybraných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, 1. část – zeleniny. Agriprint, s.r.o., Olomouc. Pp. 232. ISBN 978-80-87091-67-8 (v tisku).
 • Kopecký, P., Hýbl, M., Hrůzová, K., Hron, K., Dušek, K. 2016. Odolnost vybraných genetických zdrojů hlávkové kapusty, brokolice a vodnice vůči nádorovitosti brukvovitých. Úroda 64 (12 věd.př.): 165-168.
 • Petrželová I., Doležalová I., Dušková E., Hýbl M., Kopecký P., Stavělíková H., Dušek K. 2016. Sběry krajových odrůd zelenin a planých ekotypů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR). In: Papoušková, L. (ed). Genetické zdroje 104: 65-76, VÚRV, v.v.i., Praha.
 • Petrželová, I., Choi, Y.-J., Jemelková, M., Doležalová, I., Kruse, J., Thines, M., Kitner, M. (2016 online first): Confirmation of Peronospora agrimoniae as a distinct species. Eur J Plant Pathol. DOI 10.1007/s10658-016-1058-8.
 • Rydlová, J., Jelínková, M., Dušek, K., Dušková, E., Vosátka, M., Püschel1, D. 2016. Arbuscular mycorrhiza differentially affects synthesis of essential oils in coriander and dill. Mycorrhiza: 26(2): 123-131.
 • Stavělíková, H., Benická, S. 2016. Germplasm of pepper in the Czech Republic In: K.Ertsey-Peregi, Z. Füsös, G. Palotas, G. Csillery (eds.) Proceedings of the XVIth EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant in memoriam Dr. Alain Palloix, 12 September – 14. September 2016, Kecskemet, Hungary, 177-184, ISBN 978-615-5270-27-7.

Úplný přehled publikací členů týmu naleznete zde.

______________________________________________
Webová stránka týmu byla a
ktualizována k 23.06.2017