Výzkumný tým 12: Kvalita rostlinných produktů

Vedoucí týmu: Ing. Václav Dvořáček, Ph.D.
 
Pracovní pozice a specializace: vedoucí vědecký pracovník – rozvoj screeningových metod pro hodnocení genových zdrojů
Rámec a cíle výzkumu v týmu:       
Hodnocení genetických, technologických, hygienických a nutričních parametrů obilovin a minoritních plodin s cílem získat nové teoretické poznatky o variabilitě sledovaných vlastností, jejich genetického založení, vzájemných interakcích a vlivu prostředí. Výzkum zahrnuje vývoj vhodných metod a postupů pro screeningová hodnocení a výběr šlechtitelských materiálů resp. donorů požadovaných vlastností pro specifickou koncovou kvalitu produkce.
Certifikát kvality
Výzkumný tým Kvalita rostlinných produktů získal v součinnosti s výzkumným týmem Genová banka certifikát systému kvality ČSN EN ISO 9001:2016 (systém managementu kvality) na činnost zahrnující laboratorní metody stanovení vybraných chemicko-technologických parametrů u genetických zdrojů obilovin a minoritních plodin (United Registrar of Systems Czech, s.r.o. ze dne 09.11.2014). V rámci tohoto systému je dodržována Politika kvality, která vede k neustálému zvyšování kvality služeb tohoto týmu.
Specifikace činností:
Výzkum
 • vývoj a optimalizace screeningových metod pro predikci nutriční, technologické a hygienické kvality obilovin a minoritních plodin
 • výzkum a inovace elektromigračních metod pro analýzu rostlinných proteinů
 • výzkum a hodnocení genetické diverzity obilovin a minoritních plodin z pohledu zásobních bílkovin
 • výzkum klíčových parametrů zrna a externích faktorů (ošetření, rajonizace) s průkaznou vazbou ke krmné, pečivárenské resp. škrobárenské kvalitě pšenice
 • výzkum významných antioxidantů a dalších zdravotně prospěšných složek ve vybraných obilovinách a minoritních plodinách ve vazbě na odrůdu a externí faktory
 • studium vztahů bílkovinných markérů k specifickým technologickým vlastnostem pšenice seté a pluchatých pšenic (špalda, dvouzrnka, jednozrnka).
 • výzkum a rozvoj metod pro hodnocení mykotoxinů, jejich výskyt u vybraných kategorií obilovin a minoritních plodin
 • vývoj a optimalizace analytických metod na bázi imunochemických (ELISA) chromatografických (RP-HPLC) a hmotnostně-spektrometrických metod
 • studium výskytu významných pesticidů v půdě v souvislosti se zemědělskou činností
Další činnosti
 • hodnocení chemicko-technologických parametrů zrna genetických zdrojů obilnin uložených v Genové bance VÚRV, v.v.i.
 • charakterizace genetických zdrojů obilovin s využitím bílkovinných genetických markérů
 • monitoring odrůdové čistoty a odrůdové pravosti osiv a merkantilu pšenice a ječmene
 • udržování a inovace databáze elektroforetických spekter bílkovin v ČR registrovaných odrůd pšenice a ječmene
Jiné činnosti (služby)
 • servisní služby (stanovení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty osiv a merkantilu pšenice a ječmene, stanovení technologických, nutričních a hygienických parametrů zrna obilnin – odkaz na aktuální ceník naleznete zde)
 • poradenství v oblasti odrůdové pravosti a odrůdové čistoty pšenice a ječmene
Další členové týmu:            

RNDr. Michal Jágr, Ph.D: vědecký pracovník – LC-MS/MS specialista pro analýzy širokého spektra nízkomolekulárních látek, jejich metabolitů a peptidů

Ing. Anna Kotrbová, Ph.D.: vědecký pracovník – chemické analýzy nízkomolekulárních látek, sekundárních metabolitů a bílkovin u širokého spektra zemědělských plodin

Olga Uhlířová: samostatný laborant – chemicko-technologické analýzy

Ing. Mariana Šabíková: samostatný laborant – elektroforetické a chemicko-technologické analýzy

Daniela Pátková: samostatný laborant – imunochemických, elektroforetických a chemicko-technologických analýzy

Ing. Anna Maternová: samostatný – laborant chemicko-technologické analýzy

Ing. Kateřina Zinková: samostatný laborant – chemicko-technologické analýzy (rodičovská dovolená)

Ing. Jana Doležalová: vědecký pracovník – chemické analýzy nízkomolekulárních látek a antioxidantů v minoritních plodinách (rodičovská dovolená)

Ing. Zuzana Dvořáková: vědecký pracovník – chemicko-technologická a nutriční kvalita obilovin a minoritních plodin (rodičovská dovolená)

Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde.

Nejvýznamnější aktuální výsledky týmu:

Komplexní analýza ovesných avenanthramidů pomocí Q-Orbitrap hmotnostní spektrometrie: Možná detekce nových látek 
Článek se zabývá LC-MS/MS analýzou avenanthramidů v odrůdách ovsa. Avenanthramidy jsou biologicky aktivní látky s mnoha zdravotně prospěšnými účinky, které vykazují např. antioxidační, protiánětlivou nebo antitumorovou aktivitu a vyskytují se výhradně v ovsu. Díky využití UHPLC ve spojení moderním tandemovým hmotnostním spektrometrem (QExactive) se nám podařilo v deseti odrůdách ovsa kvantitativně stanovit obsah více než 30 různých avenanthramidů. Detekovali jsme též deset nových minoritních avenanthramidů s dosud nepopsanou strukturou.
Citace:
Jágr, M., Dvořáček, V., Čepková, P. H., & Doležalová, J. (2020). Comprehensive Analysis of Oat Avenanthramides Using Hybrid Quadrupole‐Orbitrap Mass Spectrometry: Possible Detection of New Compounds. Rapid Communications in Mass Spectrometry. DOI: 10.1002/rcm.8718

Využití blízké infračervené spektroskopie pro detekci obsahu luteinu v pšeničném zrnu  Přímé analytické metody stanovující obsah luteinu (např. vysokotlaká kapalinová chromatografie – HPLC) jsou nákladné a časově náročné. Jejich využití je tak při plošném mapování genetických zdrojů nebo pro selekci stovek novošlechtění velmi omezené. Proto vývoj spolehlivých predikčních modelů na bázi reflexní blízké infračervené spektrometrie by byl velmi užitečný. Zmiňovaná studie popsala postup pro získání rychlé a přesné kvantifikace luteinu s využitím 2 odlišných typů NIR spektrometrů vybavených monochromátorem resp. interferometrem.
Citace:
Dvořáček, V., Štěrbová, L., Matějová, E., Bradová, J. & Hermuth, J. 2018. Reflectance Spectrometry as a Screening Tool for Prediction of Lutein Content in Diverse Wheat Species (Triticum spp.). Food Analytical Methods, 11(9): 2579-2589.

Efektivní postupy extruze obilovin a olejnin  
Metodika je zaměřena na aplikaci technologie extruze pro zpracování obilnin a olejnin s finálním využitím ve výživě hospodářských zvířat a chemicky čistou produkci oleje. Úvodní kapitoly metodiky shrnují principy extruze, typy extrudérů a možnosti nastavení extruzního procesu včetně základních dopadů na chemicko-technologické, nutriční i hygienické změny takto zpracovaných komodit. Dále je zde komentována aktuální problematika využití extruze obilovin ve výživě monogastrů včetně doporučení vhodných extruzních linek. Vlastní metodologická část této publikace představuje optimalizované postupy extruze obilovin (pšenice) a vybraných olejnin (řepka, sója) s využitím technologie firmy Famet a.s.
Citace:
Kaválek M., Plachý V. Hučko B., Dvořáček V., Štěrbová L. (2018) Efektivní postupy extruze obilovin a olejnin. Certifikovaná metodika, VÚRV Praha, pp. 32., ISBN: 978-80-7427-270-7, schváleno ÚKZÚZ Brno pod číslem osvědčení 014485/2018

Řešené projekty:  

 • DKRVO – RO018, Etepa č. 12: Detekce donorů nutriční a technologické kvality pro šlechtění pšeničných druhů a vybraných minoritních plodin (podílí se na řešení)
 • QK1810102: Vývoj perspektivních genotypů ovsa s nízkou celiakální reaktivitou a vysokou nutriční kvalitou (koordinátor)
 • Cíl EUS 220: Dopad zemědělské činnosti na kvalitu půdy a znečištění životního prostředí kontaminanty v česko-bavorském pohraničí (podílí se na řešení)
 • H2020-SFS-2017-2:  Ecobreed – Zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti šlechtění ekologických odrůd (podílí se na řešení)
 • Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity (podílí se na řešení)

Seznam publikací: přehled publikací členů týmu naleznete zde.

______________________________________________
Webová stránka týmu byla a
ktualizována k 29.04.2020