Orientační bilance živin a organických látek

Tato aplikace slouží pro zkušební výpočet bilance za předchozí období, např. za hospodářský rok 2019/2020. Rok sklizně (např. 2020) vložíte do políčka C4 (je tam zatím přednastaven rok 2018), ve stejném řádku se do políček ve sloupcích J–M automaticky vloží období hospodářského roku, za který se vkládá spotřeba hnojiv, příp. upravených kalů.

Aplikaci v programu MS Excel (verze z 3. 5. 2019) najdete zde. Prosíme nepřetahovat buňky – pokud napíšete údaj do jiného políčka, než kam patří, tak jej vymažte a napište na správné místo.

Upřesnění formy vkládaných údajů o sklizních (zařazení plodin, normativní vlhkost/sušina dle pokynů ČSÚ, formulář Zem 6-01) najdete zde.

V této verzi již je možnost hodnocení bilance živin zvlášť pro ornou půdu a trvalé travní porosty, neboť se často na úkor TTP vylepšuje bilance fosforu a draslíku na orné půdě. Důsledkem toho je pak pokles přístupných živin v půdě na TTP.

Pro další hospodářský rok 2020/2021 bude zveřejněn nový postup, v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ke které došlo v roce 2020. Tato novela zavádí povinnost počítat bilanci dusíku v zemědělských závodech hospodařících ve zranitelných oblastech, a to jakoukoliv výměrou. Bilance dusíku se musí poprvé vypočítat až za hospodářský rok 2020/2021. Za rok, tedy v lednu 2022 už mohou chtít kontroloři z ÚKZÚZ tento výpočet vidět. Ale nebudou hodnotit, jaká byla dosažena hodnota bilance. Hodnoty a jejich porovnání s limitem (+70 kg N/ha) budou kontrolovat až od ledna 2024, jako průměr (nikoliv součet) za 3 předchozí hospodářské roky.
Takže může být např. tento výsledek:
2020/2021                  +60 kg N/ha
2021/2022                  +80 kg N/ha
2022/2023                  +70 kg N/ha
průměr za 3 roky    +70 kg N/ha

Vše k bilancím je uvedeno v metodice (od str. 56).
Nyní se připravuje nový excel pro výpočet bilance, kde budou trochu změněné koeficienty odběru živin rostlinami atd. (dle novely NV č. 262/2012 Sb.), ale rozdíly ve výsledku budou proti současném postupu výpočtu minimální.

Excel je zároveň možné využít pro orientační bilanci dalších živin (fosfor, draslík) i organické hmoty. Bilance organické hmoty podle tohoto formuláře je požadavkem i pro dotační titul 9.F.m. „Demonstrační farmy 2021“.

 

Software BYDV – WDV

Predikce rizika výskytu viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV)
Tato aplikace slouží k vyhodnocení rizika výskytu BYDV v ozimých porostech
Autoři: Jana Jarošová, Martin Procházka, Pavla Bartáková, Jiban Kumar

Předpověď rizika výskytu virové zakrslosti pšenice (WDV)
Tato aplikace slouží k vyhodnocení rizika výskytu zakrslosti pšenice (WDV) v porostech ozimů na podzim i v jarním období.
Autoři: Kamil Holý, Martin Procházka, Jan Ripl, Jiban Kumar
Kontakt:
Ing. Jiban Kumar, Ph.D.
Tel. 233 022 410
Email: jiban@nullvurv.cz