Bilance N za hospodářský rok 2021/2022

Verze ke stažení pro hospodářský rok hnojení 2021/2022 a sklizňový rok 2022:

 • zjednodušená verze („RUGT“, 26. 7. 2022) – pokud obhospodařujete jen plochy, na které se bilance dusíku vztahuje, tedy ornou půdu (kultury R, U, G) a trvalé travní porosty (T)
 • kompletní verze („komplet“, 26. 7. 2022) – navíc zahrnuje i plochy, na které se bilance nepočítá, tedy chmelnice (C), vinice (V), sady (S), rychle rostoucí dřeviny (D) a školky (K)

Verze ke stažení pro hospodářský rok hnojení 2020/2021 a sklizňový rok 2021:

Soubory jsou stále stejné, ve dříve zveřejněných verzích, ale dne 30. 5. 2023 byly pro jednodušší orientaci přejmenovány na „Bilance_N_2021-22_RUGT“, „Bilance_N_2021-22_komplet“, „Bilance_N_2020-21_RUGT“ a „Bilance_N_2020-21_komplet“.

Rozdíl mezi oběma verzemi (RUGT a komplet) je pouze v tom, že u kompletní verze se do výkazu ČSÚ „Zem 6-01“ generuje celková spotřeba hnojiv, a to i za plochy, na které se nepočítá bilance. U zjednodušené verze je spotřeba hnojiv převedená do výkazu ČSÚ i do bilance stejná.

Soubor se většinou otevře v prohlížeči, ale nejde vyplňovat, je tedy nutné kliknout na tlačítko „Stáhnout soubor“; při vyplňování údajů používejte, prosím, desetinnou čárku, nikoliv desetinnou tečku; v listech nepřetahujte buňky myší.

V případě nejasností se neváhejte zeptat, klidně pošlete bilance ke kontrole správnosti vyplnění a pro vyhodnocení výsledku.
Kontakty:
Ing. Jan Klír, CSc., tel. 603 520 684, e-mail: klir@nullvurv.cz
Ing. Jana Wollnerová, Ph.D., tel. 607 060 301, e-mail: wollnerova@nullvurv.cz


Pro výpočet bilance dusíku (bude probíráno na webinářích, únor–březen 2023) za hospodářský rok 2021/2022 (povinnost pro závody s výměrou nad 30 ha, hospodařící ve zranitelných oblastech, a to i částečně) jsme opět připravili jednoduchý sešit v excelu. Postup výpočtu je stejný jako za předchozí hospodářský rok, avšak s několika úpravami:

 • výnosy do listu „Plodiny“, příp. „Ztráty“ důsledně uvádějte v „čisté hmotnosti“, ovšem stejně jako vloni v přepočtu na uvedený obsah sušiny
  • od roku 2022 platí zákonná povinnost uvádět výnosy plodin do evidence podle zákona o hnojivech, s předpokládanou návazností na další systémy – podnikové účetnictví, sklady, prodej a statistické výkazy ČSÚ
  • ve výkazu ČSÚ „Zem 6-01“ jsou uvedeny tyto požadavky:
   • sklizeň obilovin a luskovin na zrno a olejnin na semeno se uvádí ve standardní vlhkosti a čistotě
   • sklizeň okopanin se uvádí v čisté hmotnosti po srážce na nečistoty
 • v listu „Organika“ byly upraveny obsahy živin u některých statkových a organických hnojiv (novela vyhlášky č. 377/2013 Sb.)
 • v listu „Protokol – bilance“ byly úplně napravo přidány dva nové sloupce, kde jsou orientační průměrné položky bilance fosforu a draslíku převedeny na tuny živin celkem za závod a výsledek bilance je pro názornost uveden nejen v prvcích, ale i v oxidové formě
 • samostatnou bilanci organické hmoty („Model OH“) pro celofaremní ekoplatbu najdete zde (s bilancí dusíku ji nelze propojit, kvůli jinému postupu výpočtu; např. odvoz či ponechání slámy v bilanci dusíku rozhoduje o závěrečném exportu živin, kdežto v bilanci organické hmoty o vstupu organických látek do půdy pro následující období) – tento bod byl aktualizován 10. 10. 2022

Základní informace:

 • povinnost vypočítat bilanci je do 31. 12. 2022 (nikam se neposílá, na vyžádání se předkládá kontrole z ÚKZÚZ, maximální limit průměrného bilančního přebytku ve výši 70 kg N/ha se bude posuzovat až v průměru za 3 následné roky)
 • bilance se počítá, vyplňuje i hodnotí celkově za zemědělský závod
  • spotřeba hnojiv za období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022
   • minerální hnojiva se uvedou buď do listu „Minerál – přepočet“ nebo do listu „nebo Minerál – živiny“, pokud již máte živiny přepočtené ze zboží
   • použití vedlejších produktů předplodin (sláma, chrást, …) ke hnojení se do bilance nepočítá (živiny, které se z půdy odebraly, se do ní zase vrací)
   • na základě údajů o vložené spotřebě všech hnojiv se automaticky vygeneruje výstup do výkazu ČSÚ „Zem 6-01“ – formulář „S03 Spotřeba hnojiv za hospodářský rok 2021/2022“ (list „Hnojiva do Zem 6-01“), což určitě ocení subjekty, na které se tato zpravodajská povinnost vztahuje a která je čeká na přelomu listopadu a prosince 2022
  • celková výměra zemědělské půdy k datu podání Jednotné žádosti (JŽ) za rok 2022
  • sklizeň všech plodin (i neuvedených v JŽ) za celý kalendářní rok 2022
   • uveďte buď celkovou sklizeň v tunách nebo průměrný výnos v t/ha
   • uveďte i sklizeň vedlejšího produktu, zejména slámy
   • při sklizni více plodin v jednom roce na stejném pozemku logicky vznikne překryv ploch (nemá vliv na výpočet průměrné bilance, která se počítá podle celkové výměry zemědělské půdy)
   • nesklízené meziplodiny se neuvádějí
  • výnosy jednotlivých druhů pícnin v přepočtu na požadovaný obsah sušiny (odpovídá požadavkům výkazů ČSÚ, je uvedeno i v nařízení vlády č. 262/2012 Sb. a vyhlášce č. 377/2013 Sb.)
   • 35 % (kukuřice, čirok)
   • 17 % (ostatní jednoleté pícniny)
   • 85 % (víceleté pícniny na orné půdě a TTP, v součtu jednotlivých sečí a v přepočtu na seno)
 • podrobnosti uvádí metodika „Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program nitrátové směrnice“ (kapitola k bilanci dusíku začíná na str. 56)
 • platné detailnější informace i odpovědi na dotazy k loňské bilanci najdete zde (důležité změny jsou jen ve vyjadřování výnosů v čisté hmotnosti a v absenci listu „Bilance OH“. kde se čeká na definitivní rozhodnutí k Ekoschématům v rámci SZP 2023+)

Model vznikl v rámci projektu QK21020155 „Nástroj pro hospodaření se živinami a organickými látkami“ a za podpory Ministerstva zemědělství, institucionální podpora MZE-RO0418. 

 

Kategorie legislativa, software, výživa rostlin.
Počet zobrazení: 3 923