Zásoba dusíku a vody v půdě a hnojení ozimů po letošní zimě

U ozimé řepky je zásoba minerálního dusíku (Nmin) v půdě nízká a většina porostů již byla přihnojena dusíkem. Pod ozimou pšenicí jsme před zimou zjistili většinou dobrou zásobu minerálního dusíku v půdě, přičemž největší hodnoty jsme zjistili po dobrých předplodinách jako hrách, mák, jetel, brambory, cukrovka a ozimá řepka a po organickém hnojení.

Rizika zpracování půdy při zakládání porostů řepky

I v letošním roce dochází při zpracování půdy před setím ozimé řepky k řadě chyb, což se může  projevit  ve špatném vzcházení a v nevyrovnanosti porostů. Řepka dobře reaguje na hlubší prokypření půdy, kdy se uvolní v důsledku intenzivnější mineralizace více živin z půdní zásoby, ale zároveň dochází ke značným ztrátám vody a uhlíku…

Hydrokompost může pomoci vinařům překonat sucho

Tisková zpráva, Lednice, 12. května 2022 – Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV) a Ústav vinohradnictví a vinařství Mendelovy univerzity (ÚVV MU) spouští v těchto dnech test české patentové novinky Hydrokompost, která by měla pomoci českým a moravským vinařům v boji se suchem…

Organická hnojiva ke zlepšení retenčních vlastností půdy

Kvůli měnícímu se klimatu, vyšším teplotám, častějším výskytům period sucha a delších období beze srážek se voda stává i v našich zeměpisných šířkách čím dál tím důležitější surovinou. Výkyvy počasí jsou přitom nepravidelné a v posledních letech jsou považovány za jasný signál změny klimatu. Na tuto změnu se musíme naučit adaptovat a ovocnářství není výjimkou. […]

Příjem dusíku z půdy při nízkých teplotách a nedostatku srážek

Přestože v odpoledních hodinách v některých dnech teploty vzduchu přesahují 10 °C, teplota půdy je zejména po nočních mrazech nízká a příjem živin rostlinami malý. Kromě živin z půdní zásoby byly dosud jen minimálně přijímány také živiny z aplikovaných dusíkatých hnojiv, což ovlivnil také nedostatek srážek.

Přihnojení řepky dusíkem na začátku jara

Někteří farmáři v teplejších oblastech již začali uvažovat o regeneračním přihnojení řepky. Jak vyplývá z informačních portálů Intersucho.cz a Agrorisk.cz, současné půdní podmínky téměř v celé republice nejsou vhodné pro přihnojení ozimů dusíkem a ani v příštím týdnu se nezlepší. Relativní nasycení půdního profilu vodou do 40 cm je sice nižší než v loňském roce, […]

Bilance fosforu v rostlinné produkci v ČR

Podstatou bilancí je výpočet rozdílu mezi měřitelnými vstupy a výstupy živin do a z půdy. Bilančním rozdílem je buď přebytek, nebo nedostatek. Na rozdíl od dusíku je přebytek fosforu akumulován v půdě, v případě mírného přebytku na úrovni jednotek kg P/ha a na půdách s nižší zásobou přístupného P i bez většího rizika. Bilanční nedostatek však […]