Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin

Vedoucí odboru: Ing. Jan Lukáš, Ph.D.

Směr výzkumu: Environmentálně vyvážené systémy ochrany plodin a zdraví rostlin

Rámec a cíle výzkumného směru:
Zlepšení znalostí o vzájemných vztazích mezi rostlinami, patogenními mikroorganizmy a škůdci v agroekosystémech pro vývoj udržitelných systémů ochrany kulturních rostlin zajišťující stabilitu jejich produkčního potenciálu a bezpečnost rostlinných produktů.

Specifikace a cíle výzkumného směru:
  • zkvalitnit systém integrované ochrany rostlin a rostlinných produktů vůči patogenním (patogeny) a škodlivým (škůdci, plevele) organizmům vedoucí k minimalizaci použití pesticidů a snížení jejich rizik pro získání bezpečných potravin a krmiv a pro zkvalitnění životního prostředí
  • studovat biologii a ekologii patogenních a škodlivých organizmů, analyzovat jejich vztahy s kulturními rostlinami ve vztahu k ochranným opatřením, biodiverzitě a globálním změnám
  • inovovat diagnostické metody a postupy pro včasnou a spolehlivou detekci a kvantifikaci patogenních a škodlivých organizmů, včetně diagnostiky vzniku rezistence k pesticidům a vypracovaní antirezistentních strategií
  • prozkoumat etiologie biotických stresů rostlin a analyzovat genomy jejích původců pro stanovení podstaty a faktorů determinujících virulence či patogenity
  • studovat mechanismy odolnosti rostlin vůči patogenům, škůdcům a plevelům s využitím molekulárních a biotechnologických postupů
  • vypracovat účinné prediktivní a epidemiologické modely v systémech ochrany plodin a hodnocení rizika výskytu a šíření škodlivých organizmů (pest risk analysis – PRA).

Popis jednotlivých činností odboru:
Odbor má především silné výzkumné a vývojové zaměření a je úspěšným řešitelem desítek národních (NAZV, TAČR) i mezinárodních projektů (COST, KONTAKT). Pracovníci odboru mají aktivní spolupráci i výstupy s řadou prestižních tuzemských i zahraničních pracovišť (Čína, USA, Rusko, Francie, Itálie atd.) a pořádají národní i mezinárodní konference. Odbor zajišťuje činnost a udržování mikroorganizmů a drobných organizmů hospodářského významu v rámci Národního programu a ve spolupráci s dalšími partnery i činnost Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí. Pracovníci odboru jsou členy redakčních rad národních i mezinárodních odborných a vědeckých časopisů a oborových rad škol a výzkumných ústavů. Výzkumní pracovníci odboru vyučují na univerzitách (ČZU, Jihočeská Univerzita, UK, aj.) a poskytují výzkumné zázemí a školení pro pre- i postgraduální vysokoškolské studenty.

Nabídka v oblasti výzkumu a inovací:
Výzkumní pracovníci odboru mají zájem o spolupráci nejen s výzkumnými pracovišti, ale i se zemědělskou praxí a firmami. Nejširší oblastí výzkumu odboru je studium interakcí: rostlina – hmyz – patogen. Má experty pro vývoj, testování a formulace botanických pesticidů a jejich ověřování v modelových podmínkách. Zajišťuje ověřování účinnosti nově vyvinutých formulací botanických pesticidů a jejich účinných látek v in vitro a in vivo modelových systémech. V této oblasti byl pracovníkovi odboru udělena prestižní vědecká cena Česká hlava. V poslední době byly ustanoveny nové projekty na ochranu včely (např. analýza hladinou proteinů posilujících imunitu a odolnost vůči patogenům – získané proteinové mapy slouží pro identifikaci ztrát včelstev). Odbor dále spolupracuje na šlechtění nových odrůd (např. nová odrůda podnože ke snížení náchylnosti odrůd hrušní a kultivarů okrasných hlohů k bakterii Erwinia amylovora) a hodnotí výsledky polních pokusů a pokusů v karanténním skleníku s GM plodinami (např. odolnost Prunus sp. vůči šárce švestky) a regulovanými škůdci. Odbor disponuje akreditovaným pavilonem pokusných zvířat, kde zajišťuje pokusy se škodlivými hlodavci.
Nabídka v oblasti zemědělské praxe:
Odbor zajišťuje poradenství jak v rámci dotačního titulu, tak i programy a služby za úplatu. Služby zahrnují především diagnostiku škodlivých organizmů a testování rezistence populací škůdců. Pro praxi odbor zajišťuje organizaci seminářů a polních dnů nebo jednotlivé lektory a specialisty pro firemní akce.
Nabídka v oblasti státní správy:
Odbor řeší cílené funkční úkoly pro MZe ČR (monitoring, stanoviska, metodiky) a poskytuje expertní kapacity k připomínkovým řízením k metodikám, zákonům a vyhláškám. Pro orgány státní správy poskytuje odborné zajištění v oblasti diagnostiky škodlivých organizmů. Dále ve své expertní oblasti provádí hodnocení rizik škodlivých organizmů.