Výzkumný tým 18: Ochrana zásob před skladištními škůdci

Vedoucí týmu: Ing. Václav Stejskal, Ph.D. (od 1. července 2018)
Pracovní pozice a specializace: vedoucí vědecký pracovník – zaměření na integrovanou ochranu před škůdci ve skladech obilovin, mlýnech a potravinářských provozech; evaluace rizik škůdců ve vztahu k ekonomickým ztrátám a bezpečnosti potravin

Rámec a cíle výzkumu v týmu:

Výzkum v oblasti posklizňové ochrany obilovin a dalších zemědělských plodin před škodlivými organizmy (hlodavci, členovci, plísně). Nové metody detekce, monitoringu a diagnostiky škůdců v uskladněných zemědělských komoditách a jejich kontaminantů v krmivech a potravinách. Integrovaná ochrana před škůdci a anti-rezistentní strategie ve skladech a potravinářských provozech. Technologie fumigací (PH3, HCN) za účelem ochrany komodit a fyto-karanténního ošetření dřevěných obalů. Technologie řízených atmosfér (N2) k uchování kvality skladovaných komodit. Uchovávání a analýza genetických zdrojů skladištních drobných organizmů.

Specifikace činností:

Výzkum
 • dlouhodobý monitoring a diagnostika škůdců v zemědělských a potravinářských provozech
 • analýza rizik a nové metody řízení rizik hlodavců v zemědělských a potravinářských provozech
 • metody biologického boje se škůdci komodit a osiv
 • nové technologie použití postřiků, aerosolů, fumigantů a řízených atmosfér na kontrolu skladištních škůdců
 • studium patosystémů škodlivých organizmů ve skladech
 • studium biologie a ekologie škůdců v celém potravinovém řetězci (tj. od pole po sklady, zpracování a distribuci potravin)
 • inovace molekulárních diagnostických metod (ve spolupráci s Beijing Agricultural University – China)
 • identifikace rezistence škůdců vůči insekticidům
Další činnosti
 • udržování drobných skladištních organizmů a škůdců v rámci národního programu mikroorganizmů a jejich stálý rozvoj
 • zajištění činnosti Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí
Jiné činnosti (služby)
 • diagnostika skladištních škůdců (tj. roztočů, hmyzu /pisivek, švábů, brouků a motýlů/ a hlodavců) pro pěstitele plodin a orgány státní správy
 • monitoring škůdců
 • testování rezistence škůdců k insekticidům a fumigantům
 • vytváření metodik pro farmáře a orgány státní správy
Další členové týmu:
Ing. Radek Aulický, Ph.D.: vedoucí vědecký pracovník – zaměření na technologie ochrany před skladištními škůdci: aplikace a monitoring biocidních a pesticidních přípravků (postřiky, aerosoly a fumiganty) a řízených atmosfér
RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D. (mateřská dovolená): odborný asistent – zaměření na problematiku synantropních hlodavců: legislativa, akreditace technologie aplikace nástrah a monitorování hlodavců
Ing. Barbora Frýdová: vědecký asistent – zaměření na problematiku synantropních hlodavců a rezistence skladištních škůdců k biocidům a pesticidům
Bc. Zdeňka Hájková: samostatný odborný pracovník – zaměření na práci se skladištními škůdci a synantropními hlodavci
Mgr. Lenka Tomanová (mateřská dovolená): asistent výzkumu – zaměření na práci se skladištními brouky a synantropními hlodavci
Pavel Horák: samostatný technik – zaměření na práci se skladištními šváby a predátory a parazitoidy
Šárka Tučková: samostatný laborant – zaměření na práci se skladištními roztoči, zavíječi a pisivkami

Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde.

Nejvýznamnější aktuální výsledky týmu:

Význam fumigantů pro fytokaranténní ošetření komodit a dřevěných obalů
Fumiganty jsou mimořádně významné pro fytokaranténu, protože působí rychle a pronikají do komodity. Ve VÚRV a Draslovce Kolín byl testován potenciál HCN pro fytokaranténní ošetření dřeva. Jsou prezentovány výsledky týkající se rychlosti a dynamiky průniku HCN dřevem. Tyto výsledky jsou doplněny o účinnost HCN na modelové 3 škůdce: tesaříka krovového (Hylotrupes bajulus) a kozlíčka Anoplophora glabripennis (regulovaný druh v EU – EPPO A1 list: číslo. 296) a Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda).
Vypočítaný Ct produkt pro larvy tesaříka krovového po 24 hodinové expozici v HCN koncentraci 10 g/m3 byl < 215,38 g*h/m3 a pro larvy kozlíčka A. glabripennis byl < 236,33 g*h/m3.
Citace:
Stejskal, V.; Douda, O.; Zouhar, M.; Manasova, M.; Dlouhy, M.; Simbera, J.; Aulicky, R.: 2014. Wood penetration ability of hydrogen cyanide and its efficacy for fumigation of Anoplophora glabripennis, Hylotrupes bajulus (Coleoptera), and Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda). International Biodeterioration & Biodegradation. 86. 189-195
Hlodavci jako kontaminátoři uskladněných obilovin a penetrátoři obalů a konstrukcí skladů

Byla popsána nová rizika, která představují hlodavci ve skladech a potravinářských provozech. Byly popsány nové cesty pronikání hlodavců do uskladněného obilí v silech a kvantifikována míra kontaminace obilí trusem. Dále byl stanoven modul pružnosti a tvrdosti zubů myši domácí s cílem analýzy rizik pronikání hlodavců do skladů a obalů uskladněných zemědělských komodit.
Citace:
Stejskal, V., Aulicky, R.: 2014. Field evidence of roof rat (Rattus rattus) faecal contamination of barley grain stored in silos in the Czech Republic. J Pest Sci 87: 117-124

Frýdová, B.; Šepitka, J.; Stejskal, V.; Frýda, J.; Lukeš, J.. 2013. Nanoindentation mapping reveals gradients in the mechanical properties of dental enamel in rat incisors. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 16, 1: 290-291
Řízené atmosféry a vakuum k ochraně před škůdci
Ve spolupráci s Výzkumným ústavem potravinářským a fi. Probio byly vypracovány a validovány metody ochrany před škůdci   pro organické zemědělce. Tj. použití vakuua a absorbérů kyslíku k ochraně zemědělských produktů, osiv a potravin uskladněných v menších obalech (big bag).
Citace:
Kučerová, Z.; Kyhos; Aulický, R.; Stejskal, V.: 2013. Low-pressure Treatment to Control Food-infesting Pests (Tribolium castaneum, Sitophilus granarius) using a Vacuum Packing Machine. Czech Journal of Food Sciences, 31, 1: 94-98.
Kučerová, Z.; Kyhos; Aulický, R.;  Lukas, J., Stejskal, V.: 2013 Laboratory experiments of vacuum treatment in combination with an O2 absorber for the suppression of Sitophilus granarius infestations in stored grain samples. Crop Protection 61 (2014) 79-83
Molekulární a morfologická (SEM- mikroskopická) diagnostika skladištních škůdců

Ve spolupráci s Beijing Agricultural University (China) a Oklahoma State University (USA) byly vypracovány a validovány metody molekulární a morfologické (SEM – rastrovací mikroskopie) diagnostiky skladištních škůdců a jejich vývojových stádii (zejména vajíček).

Citace:
Yang, QQ; Zhao, S.; Kučerová, Z.; Opit, G.; Cao, Y.; Stejskal, V.; Li, ZH.: 2013. Rapid molecular diagnosis of the stored-product psocid Liposcelis corrodens (Psocodea: Liposcelididae): Species-specific PCR primers of 16S rDNA and COI. Journal of Stored Products Research 54: 1-7

Yang, QQ.; Zhao, S.; Kučerová, Z.; Stejskal, V.; Opit, G.; Qin, M.; Cao, Y.; Li, FJ.; Li, ZH.: 2013. Validation of the 16S rDNA and COI DNA Barcoding Technique for Rapid Molecular Identification of Stored Product Psocids (Insecta: Psocodea: Liposcelididae). Journal of Economic Entomology, 106, 1: 419-425

Řešené projekty:
 • MZE RO0414: Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu
  Věcná etapa 18: Analýza rizik a ochrana před škůdci v zemědělských skladech a potravinářských provozech
 • NAZV – QJ1310057: Technologie řízených atmosfér a teplotních manipulací, proti škůdcům skladovaných obilovin
 • Kontakt II -LH12160: Druhová diverzita škůdců skladovaného obilí a jejich biologická kontrola pomocí dravých roztočů rodu Cheyletus


Publikace (2014):

Odborné časopisy

 • Stejskal V., Aulický R., 2014, Škodliví hlodavci ve skladech. Úroda 69(9): 45-48.
 • Stejskal V., Hubert J., Aulický R., 2014, Roztoči v českých skladech obilovin. Zemědělec 22(32): 18-20.

Impaktované články

 • Stejskal V., Douda O., Zouhar M., Maňasová M., Dlouhý M., Šimbera J., Aulický R., 2014. Wood penetration ability of hydrogen cyanide and its efficacy for fumigation of Anoplophora glabripennis, Hylotrupes bajulus (Coleoptera), and Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda). International Biodeterioration & Biodegradation 86 (2): 189-195.
 • Kučerová Z., Kýhos K., Aulicky R., Lukas J., Stejskal V., 2014, Laboratory experiments of vacuum treatment in combination with an O2 absorber for the suppresion of Sitophilus granarius infestations in stored grain samples. Crop Protection 61(July): 79-83.
 • Stejskal V., Aulicky R., 2014. Field evidence of roof rat (Rattus rattus) faecal contamination of barley grain stored in silos in the Czech Republic. Journal of Pest Science 87(1): 117-124.

Recenzované články

 • Aulický R., Plachý J., Kolář V., Stejskal V., 2014, Vliv teploty na účinnost řízených atmosfér proti škodlivým skladištním roztočům. Rostlinolékař 25(5): 28-30.
 • Aulicky R., Stejskal V., Dlouhy M., Loskova J., 2014, Potential of hydrogen cyanide (HCN) fumigant for control of mill and wood infesting pests. International Pest Control 56(4): 214-216.
 • Stejskal V., Dlouhý M., Aulický R., 2014, Potenciální využití HCN pro fytokaranténní ošetření dřeva. Rostlinolékař 25(5): 30-32.

Články ve sbornících

 • Aulický R., Plachý J., Kolář V., Stejskal V., 2014, Účinnost řízené atmosféry s dusíkem na skladištní škůdce. XI. konference DDD 2014 – Přívorovy dny (sborník). 157-161.
 • Stejskal V., Vavříčková J., Lišková J., Dlouhý M., Šimbera J., Aulický R., 2014, Účinnost kyanovodíku na vybrané druhy skladištních škůdců. XI. konference DDD 2014 – Přívorovy dny (sborník). 151-156
 • Aulický R., Kolář V., Plachý J., Stejskal V., 2014, Rizika špatné aplikace fosforovodíku. XI. konference DDD 2014 – Přívorovy dny (sborník). 142-150.
 • Stejskal V., Dlohý M., Šimbera J., Aulický R., 2014, Ošetření dřeva proti dřevokazným škůdcům pomocí přípravku Uragan D2. XI. konference DDD 2014 – Přívorovy dny (sborník). 129-134.
 • Lišková J., Plachý J., Šimbera J., Aulický R., Stejskal V., 2014, Faktory ovlivňující fumigace mlýnů. XI. konference DDD 2014 – Přívorovy dny (sborník). 135-141.

Ke stažení

_______________________________________________
Webová stránka týmu byla a
ktualizována k 12.04.2015