Veřejné zakázky

Nový profil zadavatele
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. zajišťuje shodu profilu zadavatele s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V návaznosti na přechod na nový multi-profil zadavatele sloužící celému resortu zemědělství využívá VÚRV, v. v. i. jako svůj profil zadavatele elektronický nástroj E-ZAK MZe.

Elektronické tržiště
Ve smyslu § 8 odst. 3 vyhlášky č. 133/2012 používá Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. jako svůj profil zadavatele rovněž elektronické tržiště Gemin.

Předchozí profil zadavatele
Původní profil zadavatele je umístěn na adrese E-ZAK Olivius.