Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace (dále jen DKRVO) Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. (dále jen VÚRV, v. v. i.) byla připravena v souladu s Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2023–2032 (dále jen „Koncepce VaVaI“), Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, Strategií rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030 a Metodikou hodnocení výzkumných organizací Ministerstva zemědělství. DKRVO představuje obecný rámec činnosti výzkumné organizace na léta 2023–2027.

Vize rozvoje VO v kontextu její mise na období let 2023–2027

Vize směřování ústavu vychází z předmětu činnosti VÚRV, v. v. i., která je stanovena v článku VI. Zřizovací listiny ze dne 25. 6. 2006. Vize usiluje o naplnění výzkumných potřeb souvisejících se společnou zemědělskou politikou EU, promítanou do národních strategií a dokumentů.

Základní vizí je pokračovat v budování VÚRV, v. v. i., jako špičkové a konkurenceschopné vědecké instituce s excelentní národní a mezinárodní kredibilitou a vysokým přínosem v oblasti zemědělství, v oboru rostlinné výroby a dalších oborech zemědělských a environmentálních věd. VÚRV, v. v. i., dosahuje významné scientometricky hodnotitelné výsledky a v praxi aplikovatelné výsledky. Hlavní činností ústavu je výzkum v oblasti zemědělských a environmentálních věd se zaměřením na rostlinnou výrobu vedoucí k tvorbě originálních poznatků, inovativních postupů a nových technologií. Cílem výzkumu je zejména zlepšit stav půd, zvýšit sekvestraci uhlíku, zpomalit odtok vody z krajiny, uchovat a rozvíjet biologickou rozmanitost, zlepšit produkční potenciál rostlin a jeho stabilitu a realizovat vyvážené systémy produkce plodin a krmiv pro zajištění potravinové bezpečnosti, zdravotně nezávadné a kvalitní zemědělské produkce v podmínkách měnícího se klimatu současně s podporou bioekonomiky. Důraz bude kladen na vývoj, ověřování a zavádění moderních technologií precizního zemědělství a na digitální technologie.

Zaměření výzkumu reaguje na potřeby praxe. VÚRV, v. v. i., podporuje účast uživatelů výsledků výzkumu na řešení projektů, ověřování výsledků výzkumu a na transferu výsledků. Podstatnou částí vize instituce je kvalitní zviditelňování výsledků a poradenství, popularizace výsledků zemědělského výzkumu a angažování se v osvětové činnosti i odborné výchově žáků, studentů a široké veřejnosti.

Při řízení výzkumu a financování DKRVO je zohledňována rovnováha mezi požadavky na dosahování excelentních vědeckých výsledků v mezinárodním srovnání a požadavky na dosahování poznatků, technologií a postupů využitelných v praxi. Rozvoj spolupráce s vědci a výzkumníky je podporován jak mezi obory a specializacemi v rámci instituce, tak mezi ostatními institucemi v rámci ČR i na mezinárodní úrovni.

Opatření pro zajištění rozvoje výzkumných činností ústavu:

  1. Základní výzkumné směry VÚRV, v. v. i., jsou nově vzájemně více propojeny prostřednictvím výzkumných záměrů a mají tak mezioborový komplexní charakter.
  2. Rozvoj lidských zdrojů, zejména zajištění přítomnosti kreativních, výkonných a všestranných vědeckých pracovníků schopných spolupráce napříč jejich profesním zaměřením. Bude nastavena progresivní a motivující vnitřní mzdová politika, podpořen rozvoj organizačních dovedností pracovníků a zajištěna odpovídající infrastruktura.
  3. Vyhledávání příležitostí v oblastech další a jiné činnosti. Zlepšení transferu dosažených výsledků a znalostí do státní a komerční sféry a zlepšení kooperace s privátním sektorem.
  4. Zajištění rozvoje infrastruktury. Budou aktivně vyhledávány dotační zdroje a zpracovány návrhy projektů pro realizaci investic do výzkumné i podpůrné infrastruktury a směrem k hospodárnějšímu využití stávajícího majetku a zdrojů energií.

Cíle DKRVO na období let 2023-2027

DKRVO reflektuje aktuální výzkumné a vývojové trendy v zemědělsko-potravinářském sektoru v souladu s Koncepcí VaVaI a zemědělskou politikou. Předkládané výzkumné záměry (VZ) jsou zaměřeny především do oblasti rostlinné výroby s prioritním zaměřením na aktuální výzkumné a technologické trendy, zohledňující požadavky strategických dokumentů EU a nové výzvy, jako je digitalizace a ekologizace rostlinné výroby, či reakce na klimatickou změnu. Hlavní zaměření výzkumu je v oblasti bezpečné a kvalitní rostlinné produkce a potravinářství. VZ tak zahrnují vývoj pěstebních technologií s ohledem na podporu biodiverzity, inovace metod integrované ochrany rostlin vůči škodlivým organismům. V několika VZ je zahrnut obor biotechnologií, včetně rozvoje genomiky rostlin, v rozsahu od nových šlechtitelských technik, až po uplatnění nových odrůd zemědělských plodin a technologií v produkčním řetězci. Samostatný VZ je zaměřen na rozvoj tzv. smart zemědělství a precizního zemědělství. Jeden VZ je zaměřen na podporu rozvoje zelinářství. Další VZ je zaměřen na nepotravinářskou produkci rostlinné biomasy, včetně bioodpadů a jejich využití. V oblasti potravinářství je zaměřen jeden VZ, zejména na vývoj nových metod a inovativních technologií zajišťujících kvalitu a bezpečnost komodit a na vývoj nových inovativních potravin se zdravotními benefity pro spotřebitele.

Věcné zaměření výzkumu v rámci DKRVO přispěje k řešení výzev a dosažení cílů: udržet nebo zvýšit produktivitu rostlinné výroby, a přitom optimalizovat intenzifikační vstupy; zastavit degradaci půdy a zlepšit její stav; omezit produkci skleníkových plynů a znečišťování životního prostředí; minimalizovat vliv hospodaření na přírodu a biodiverzitu; zvýšit produkci biomasy pro nepotravinářské využití včetně optimalizace využití odpadů; zvýšit produkci a dostupnost kvalitních potravin při omezení výskytu reziduí pesticidů a přírodních toxinů v potravinách.

Základním nástrojem realizace DKRVO a rozvoje hlavní činnosti ve VÚRV, v. v. i., je 13 výzkumných záměrů. Tyto VZ svou náplní a řešením směřují k dosažení cílů klíčových oblastí a výzkumných směrů dle Koncepce VaVaI; u každého VZ je uveden soulad věcného zaměření s klíčovými oblastmi, výzkumnými směry a výzkumnými prioritami v kontextu plnění vize Koncepce VaVaI a přístupu k řešení výzev v reakci na společenské a globální změny.

Grafická analýza zobrazuje 50 nejfrekventovanějších klíčových slov ze všech výsledků VÚRV, v. v. i., uplatněných v letech 2017–2021