Výzkum

Příprava dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (dále jen „DKRVO“) vyplývá z Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Metodika17+“) schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107 a je nezbytným podkladem pro poskytnutí institucionální podpory a hodnocení výzkumných organizací (dále jen „VO“). DKRVO Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. byla připravena v souladu s Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016-2022 schválenou usnesením vlády ČR č. 82 ze dne 3. 2. 2016 (dále jen „Koncepce VaVaI MZe“) a Strategií resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 (dále jen „Strategie 2030“). DKRVO představuje obecný rámec činnosti výzkumné organizace na léta 2018-2022.

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace VÚRV, v.v.i. spočívá především v rozvoji hlavní činnosti (výzkum a inovace), dále v rozvoji další činnosti (národní programy a jiné stálé činnosti statní správy) a jiné činnosti (s důrazem na smluvní výzkum pro státní a privátní sektory), v souladu se zákonem o veřejných výzkumných institucích č. 341/2005 Sb.

Rozvoj hlavní činnosti zahrnuje především konkretizaci a specifikaci hlavních směrů výzkumu (Systémy udržitelného obhospodařování zemědělské půdy; Genetika, šlechtění rostlin a kvalita rostlinných produktů; Environmentálně vyvážené systémy ochrany plodin a zdraví rostlin), které jsou v souladu s nově definovanými klíčovými oblastmi koncepce MZe ČR na léta 2016-2022 (Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, Udržitelné zemědělství a lesnictví a Udržitelná produkce potravin) a výzkumnými směry, kterými jsou zejména Půda, Voda, Biodiverzita, Rostlinná produkce a rostlinolékařství, Produkce potravin a Bioekonomie.

Základním nástrojem realizace DKRVO a rozvoje hlavní činnosti ve VÚRV, v.v.i. je 30 výzkumných záměrů. Tyto výzkumné záměry svou náplní a řešením dosáhnou cílů jednotlivých klíčových oblastí a výzkumných směrů definovaných v „Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016-2022“.

V klíčové oblasti „Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji“ je zařazeno 19 výzkumných záměrů, kterými dojde k naplnění cílů této oblasti. Těmito cíli jsou využívání přírodních zdrojů (půda, voda a krajina) prostřednictvím metod a postupů hospodaření, které zajistí dlouhodobou ekologickou a biologickou integritu s ohledem na změnu klimatu a přizpůsobení se jejím dopadům. Tyto výzkumné záměry se řešením zaměřují na problematiku půdy, půdní úrodnosti, protierozní opatření, hospodaření s živinami a vodou v půdě a krajině, agrobiodiverzitu rostlinných společenstev, bezobratlých a mikroorganizmů, analýzu genomu pro hodnocení agrobiodiverzity, genetické zdroje rostlin, jejich využití ve šlechtění, rozvoj biotechnologií pro uchování genetických zdrojů, vztah hostitel-patogen, rezistenci rostlin, rozvoj technologií a produktů pro zemědělství, nepotravinářské využití a podporu bioekonomiky, pěstování pícnin a obhospodařování trvalých travních porostů. V rámci řešení výzkumných záměrů se rovněž počítá s výzkumem pro poradenství.

V klíčové oblasti „Udržitelné zemědělství a lesnictví“ je zařazeno 9 výzkumných záměrů usilujících o naplnění cílů této oblasti, což spočívá v rozvoji poznatků zemědělských věd pro zvýšení jejich efektivnosti, produktivity a tím i konkurenceschopnosti zemědělských podniků. Toho bude dosaženo zlepšováním kvality půdy, kvantitativním i kvalitativním zlepšením produkčního potenciálu rostlin a zajištěním stability produkce hlavních zemědělských komodit v podmínkách ČR. Výzkumné záměry v rámci této klíčové oblasti jsou zaměřeny na udržitelný rozvoj rostlinné výroby a rostlinolékařství. Výzkum je zaměřen na řešení problematiky rezistence plodin vůči biotickým a abiotickým stresům s využitím nových technologií a postupů molekulární biologie, biotechnologie, genomiky a proteomiky. Součásti řešení výzkumných záměrů budou rovněž studie interakcí hostitel-patogen-vektor, analýza a řízení rizika výskytu škodlivých organizmů, vývoj systémů pro předpovídání rizik výskytu chorob a škůdců, rozvoj integrované ochrany plodin včetně využití biologické ochrany a vývoj prostředků rostlinného původu k ochraně rostlin vůči patogenům a škůdcům. Nedílnou součástí řešení je ochrana skladovaných komodit proti škůdcům a škodlivým organizmům či identifikace a eliminace rizik biokontaminanty rostlinných komodit.

V klíčové oblasti „Udržitelná produkce potravin“ jsou zařazeny dva výzkumné záměry usilující o naplnění cíle této oblasti, zájmena zajištěním soběstačnosti ČR v základních potravinách s dostatečnou objemovou i nutriční soběstačností, a to i při zhoršujících se produkčních podmínkách včetně změny klimatu s možným skokovým efektem. Uvedené záměry se zabývají problematikou donorů nutriční a technologické kvality pšenice a rozvojem metod detekce kontaminantů surovin a potravin pro zajištění jejich bezpečnosti.

Cíle a opatření v rámci dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace VÚRV, v.v.i.:

  1. Zajištění rozvoje hlavních výzkumných směrů VÚRV (1. Systémy udržitelného obhospodařování zemědělské půdy; 2. Genetika, šlechtění rostlin a kvalita rostlinných produktů; 3. Environmentálně vyvážené systémy ochrany plodin a zdraví rostlin) a profilace činnosti týmů v rámci výzkumných záměrů.
  2. Řešení naléhavých otázek v oblasti rostlinné výroby související s adaptací na změnu klimatu s využitím a zaváděním nových detekčních a komunikačních technologií do zemědělské prvovýroby, pro vývoj systémových opatření vedoucích ke zmírnění dopadu změny klimatu na rostlinnou výrobu.
  3. Realizace komplexního výzkumu, týkajícího se problematiky obilnin, jakožto hlavních plodin v ČR. Jedná se o velký rozsah výzkumu od genetických zdrojů, ochrany rostlin až po precizní faremní systém zapojením více týmů napříč ústavem.
  4. Zajištění výzkumu v oblasti Integrované ochrany rostlin a analýzy rizik výskytu škodlivých organizmů, včetně vývoje systémů pro předpovídání rizik výskytu chorob a škůdců. Výsledky výzkumu povedou k naplnění Národního akčního plánu a směrnice EU 2009/128/EC o udržitelném použití pesticidů pro podporu SZP EU.
  5. Inovační výzkum zaměřený na biofortifikaci v šlechtění za účelem zvýšit nutriční a dietetické hodnoty zemědělských produktů v oblasti lidské výživy. Tento výzkum vyžaduje přímou vazbu mezi zemědělským výzkumem a sektorem lidského zdraví a výživy na bázi multidisciplinárních přístupů a povede k rozvoji inovací ve výzkumu a zvýší atraktivitu a konkurenceschopnost ústavu ve výzkumném prostoru ČR.
  6. Realizace výzkumu pro podporu poradenství, který bude sloužit k řešení aktuálních otázek a problémů v zemědělské praxi. V rámci poradenské činnosti budou identifikovány potřeby praxe prostřednictvím spolupráce se zemědělskými organizacemi a podniky, což bude probíhat v rámci regionálních poradenských center VÚRV, v.v.i. Součástí bude tvorba podkladů pro státní správu k modifikaci Společné zemědělské politiky EU (CAP) pro podmínky českého zemědělství.