Výzkumný tým 20: Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům

Vedoucí týmu: Ing. Kamil Holý, Ph.D.

Pracovní pozice a specializace: vědecký pracovník – ochrana zeleniny, chmele, ovoce, přirození nepřátelé škůdců, zvýšení biodiverzity agrocenóz

Rámec a cíle výzkumu v týmu:

Získání nových poznatků o vzájemných vztazích mezi rostlinami, živočišnými škůdci a jejich antagonisty s cílem inovovat systémy integrované ochrany zemědělských plodin při zvýšení účinnosti ochrany proti škůdcům, omezení ztrát na výnosech a kvalitě produktů, snížení negativních vlivů prostředků ochrany rostlin na životní prostředí a zvýšení bezpečnosti produktů zemědělských plodin pro spotřebitele.

Makadlovka řepná Ochrana sadů Larva afidofágní pestřenky

 

Specifikace činností:

Výzkum

 • inovace systémů integrované ochrany rostlin proti škodlivým členovcům a háďátkům
 • inovace biologických a dalších nechemických prostředků ochrany a metod hodnocení jejich účinnosti
 • zdokonalení metod diagnostiky škůdců
 • výzkum biologie škůdců a jejich přirozených nepřátel
 • hodnocení škodlivosti, ekonomických prahů škodlivosti a ekonomické efektivnosti ochranných opatření
 • metody stanovení ztrát na výnosech a kvalitě produktů působených škůdci
 • hodnocení rezistence škůdců k insekticidům a vývoj antirezistentních strategií
 • hodnocení vlivu pesticidů na necílové organismy
 • regulace použití přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k výskytu reziduí pesticidů v produktech
 • hodnocení agronomických přínosů a rizik geneticky modifikovaných plodin rezistentních vůči škůdcům
 • vývoj expertních systémů pro řízení integrované ochrany rostlin a ochrany v ekologickém zemědělství
 • výzkum je zaměřen na tyto hlavní skupiny plodin: ovoce, zelenina, brambory, kukuřice, řepka, obilniny, cukrovka, chmel

Další činnosti

 • udržování chovů škůdců v rámci ochrany genofondu mikroorganismů a drobných organismů hospodářského významu

Jiné činnosti (služby)

 • zemědělské poradenství – metody integrované a biologické ochrany polních plodin, ovoce, zeleniny a chmele proti škůdcům
 • expertní systémy ekonomiky ochrany polních plodin za úplatu v rámci podílu na licenci k software
 • diagnostika vybraných organismů (hmyz, háďátka) a poškození škůdci (poradenská služba formou bezplatných konzultací, v rámci dotačního titulu MZe „Podpora poradenství v zemědělství“) především v těchto plodinách:
  – polní plodiny – Kocourek, Stará, Holý
  – ovoce – Kocourek, Stará
  – zelenina – Holý, Kocourek
  – chmel – Holý
  – háďátka – Douda
  – predátoři a parazitoidi – Holý, Kocourek
 • pro diagnostiku je nutné zaslat e-mailem fotografii/e jedince v dostatečné kvalitě
 • příznaky poškození bez škůdce je možné určit pouze u omezeného množství druhů
 • určení do druhu (rodu) je často možné pouze po zaslání jedince do VÚRV (nutné použít stereo/mikroskop)

Další členové týmu:

prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.: vedoucí vědecký pracovník – ekonomika ochrany rostlin, ochrana zeleniny, ochrana řepky, obilnin a kukuřice

Ing. Jitka Stará, Ph.D.: samostatný vědecký pracovník – rezistence škůdců k zoocidům, ochrana ovoce a řepky

Ing. Ondřej Douda, Ph.D.: vědecký pracovník – rostlinolékařská nematologie

Ing. Tereza Horská (Zichová), Ph.D. (mateřská dovolená): vědecký asistent – biologické prostředky ochrany na bázi mikroorganismů, molekulární diagnostika

Bc. Jana Vincíková: technik ve výzkumu

Anna Macáková: technik ve výzkumu

Irena Kubečková: technik ve výzkumu

Petr Smutný: technik ve výzkumu

Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde.

 

Nejvýznamnější aktuální výsledky týmu:

Škůdci polních plodin (především řepka, cukrovka, obilniny, kukuřice a brambory)
Zaměřujeme se na inovaci metod ochrany řepky proti škůdcům. Zpracovali jsme metodiku ochrany řepky proti škůdcům na podzim bez mořidel na bázi neonikotinoidů. Řešíme problematiku rezistence škůdců řepky a brambor. V posledních letech jsme prokázali u populací z Čech rezistenci blýskáčka řepkového k pyretroidům. U dřepčíka olejkového jsme prokázali rezistenci k neonikotinoidu thiaclopridu a potvrdili účinnost pyretroidů. U mandelinky bramborové jsme biologickými i molekulárními metodami prokázali rezistenci k pyretroidům a organofosfátům. Rezistenci zkoumáme také u dalších škůdců, jako je mšice broskvoňová, krytonosec šešulový a zápředníček polní. Podíleli jsme se na vytvoření předpovědního modelu pro předpověď rizika škodlivého výskytu virové zakrslosti pšenice (WDV), který je dostupný zde a metodiky ochrany proti WDV. Na cukrovce zpřesňujeme metody monitoringu makadlovky řepné a testujeme účinnost přípravků proti housenkám.

Mandelinka bramborová Křísek polní Bejlomorka sedlová
Pilatka řepková Detekce rezistence mandelinky bramborové k insekticidům Monitoring kovaříků

Citace:
Holý K., Ripl J., Nádvorníková B., Kumar J., 2018: Biologie a ekologie kříska polního a možnosti ochrany obilnin proti virové zakrslosti pšenice. Certifikovaná metodika. VÚRV, v.v.i.
Kocourek F. a kol., 2018: Ochrana řepky proti živočišným škůdcům na podzim bez mořidel na bázi neonikotinoidy. Certifikovaná metodika. VÚRV, v.v.i.
Stará J., Kocourek F. 2018: Seven-year monitoring of pyrethroid resistance in the pollen beetle (Brassicogethes aeneus F.) during implementation of insect resistance management, Pest Management Science 74: 200-209.
Skuhrovec, J., Douda, O., Pavela, R., Klouček, P., Božik, M., Zouhar, M., 2017: The Effects of Pimpinella anisum Essential Oils on Young Larvae Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae). American Journal of Potato Research 94(1): 64-69.
Kocourek, F., 2016: Problémy s ochranou řepky proti škůdcům v posledních letech. Úroda 64(8): 61-64.
Kocourek, F., Stará, J. 2016. Výskyt blýskáčka řepkového v posledních letech a ochrana proti škůdcům řepky rezistentním vůči insekticidům. Agromanuál 11(4): 78-80.


Škůdci ovoce
 (především jádroviny a peckoviny)
Podílíme se na inovaci integrované a biologické ochrany jádrovin a peckovin. Zpřesňujeme metody monitoringu a testujeme účinnost nových přípravků nebo jejich zařazení do postřikových sledů. Zjistili jsme první rezistentní jedince obaleče jablečného k viru granulózy (CpGV), více než čtyřnásobně vyšší účinnost feromonových lapáků wingtrap v porovnání s deltalapáky (mají malý vstupní otvor) na nesytku jabloňovou a neúčinnost potravních atraktantů Bisex na monitoring obaleče jablečného. Vytvořili jsme nebo se spolupodíleli na sepsání certifikovaných metodik (volně dostupné v PDF na webu VÚRV) zaměřených na vrtuli třešňovou, ochranu ovoce v bezreziduální i ekologické produkci a použití viru granulózy na obaleče jablečného. Nové poznatky byly shrnuty v knize Integrovaná ochrana ovocných plodin. Iniciovali jsme vytvoření softwaru pro předpověď výskytu reziduí pesticidů.

Pilatka jablečná Obaleč zimolezový Květopas jabloňový
Ostnohřbetka ovocná Degradace se liší v ovoci a zelenině Obaleč vysátý lumkem Theroscopus hemipteron

Citace:

Holý K., Heřman P., 2019: Rozšíření a význam invazní vrtule ořechové (Rhagoletis completa) v České republice. Zahradnictví

Falta V., Psota V., Kocourek F., Vávra R., Bagar M., Šenk J., Jonáš M., 2017: Vrtule třešňová – taxonomie, bionomie a ochrana. Certifikovaná metodika. VÚRV, v.v.i.
Falta, V., Bagar, M., Bagarová, K., Holý, K., Hortová, B., Chaloupka, R., Kloutvorová, J., Kocourek, F., Loskot, R., Michalko, R., Navrátil, M., Pekár, S., Psota, V., Suchá, J., Vávra, R., 2016: Ochrana jádrovin v ekologické produkci. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 221 pp.
Kocourek, F., Stará, J., 2016: Evaluation of the Efficacy of Sex Pheromones and Food Attractants Used to Monitor and Control Synanthedon Myopaeformis (Lepidoptera: Sesiidae). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64(5): 1575-1581.

Škůdci polní zeleniny
Zabýváme se především monitoringem škůdců a načasováním ochrany na nejcitlivější stádium. Např. housenky osenice polní je třeba zasáhnout nejpozději ve fázi 3. instaru (poté zůstávají trvale na podzemních částech rostlin, kde přípravky neúčinkují) a postřik provést v noci, kdy jsou housenky aktivní. Potvrdili jsme výskyt rezistentních populací zápředníčka polního k pyretroidům a otestovali účinnost registrovaných i perspektivních přípravků na molici vlaštovičníkovou. Nejvyšší účinnost na vajíčka i nymfy měl spirotetramat a cyantraniliprole. Uspokojivé výsledky měly i přípravky na bázi oleje – doporučujeme jejich tankmix s insekticidy. Vytvořili jsme degradační křivky reziduí pesticidů ve vybraných zeleninách, které jsou dostupné v certifikovaných metodikách nebo softwaru.

Od roku 2018 provádíme pravidelný monitoring polní zeleniny – odkaz zde.

Molice vlaštovičníková Osenice polní Třásněnky a poškození zelí
Monitoring osenice polní Zápředníček polní Aleochara sp. s larvou květilky

Citace:
Holý K., Kovaříková K., 2019: Výskyt škůdců polní zeleniny v roce 2018. Zahradnictví 4: 36–39.
Kocourek F., Stará J., Holý K., Horská T., Kocourek V., Kováčová J., Kohoutková J., Suchanová M., Hajšlová J., 2017: Evaluation of pesticide residue dynamics in Chinese cabbage, head cabbage and cauliflower. Food Additives & Contaminants: Part A, DOI: 10.1080/19440049.2017.1311419.
Kovaříková, K., Holý, K., Skuhrovec, J., Saska P., 2017: The efficacy of insecticides against eggs and nymphs of Aleyrodes proletella (Hemiptera: Aleyrodidae) under laboratory conditions. Crop Protection 98: 40-45.
Kocourek, F., 2016: Škůdci cibulovin a ochrana proti nim – I. díl. Zahradnictví 15(5): 55-57.
Kocourek, F., Stará, J., Abrham, Z., Scheufler, V., Herout, M., Jursík, M., Hamouz, P., 2016: Expertní systém pro rozhodování o provedení ochrany pomocí pesticidů v ovocných sadech, révě vinné, chmelu a polní zelenině, dostupné na: AG-info, s.r.o., Denisova 504, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín http://www.aginfo.cz/joomla/index.php/programy/eps

Škůdci chmele
Dominantní škůdci chmele jsou v současné době sviluška chmelová, mšice chmelová a dřepčík chmelový. Lokálně bývají problémy s lalokonoscem libečkovým a šedavkou luční. Dostatek nově registrovaných přípravků vyřešil problém s rezistentními populacemi škůdců. Porovnáním poškození planých rostlin chmele a chmelnic byla zjištěna vysoká účinnost predátorů a parazitoidů, kteří dokázali snížit škody na neošetřovaném, planém chmelu pod práh škodlivosti. Doporučujeme omezit (vyloučit) aplikaci širokospektrálních insekticidů ve chmelnicích a nahradit černý úhor v meziřadí podsevem rostlin, čímž dojde ke snížení tlaku škůdců. Podíleli jsme se na vytvoření metodik o Integrované ochraně chmele a Pěstování podplodin v meziřadí, které jsou volně ke stažení na webu VÚVR a ZVT.

Dřepčík chmelový Zobonosec chmelový Můra zelná
Vzpřímenka chmelová Zdobníček chmelový Parazitovaná kukla šedavky

Citace:
Vejražka K., Holý K., Křivánek J., Vavera R., Procházka P., Kudrna T., 2018: Pěstování podplodin v meziřadí chmelnic. Certifikovaná metodika. Zemědělský výzkum Troubsko.
Holý K., Procházka P., Štranc J., Štranc D., Štranc P., 2017: Integrovaná ochrana chmele. Certifikovaná metodika. VÚRV, v.v.i.
Holý K., 2016: Vzpřímenka chmelová – škůdce chmele nebo hostitel parazitoidů? Agromanuál 11(11-12): 30-31.
Holý, K., Štranc, P., Štranc, J., 2016: Degradace reziduí pesticidů v hlávkách chmele. Agromanuál 11(1): 34-36.

Fytoparazitická háďátka
Výzkum je zaměřen zejména na vývoj a testování nových způsobů ochrany rostlin proti fytoparazitickým háďátkům druhů Globodera rostochiensisHeterodera schachtiiMeloidogyne hapla a Ditylenchus dipsaci. Testované techniky zahrnují polní aplikaci rostlinných esencí, nematofágních hub a látek na podporu růstu rostlin. V rámci výzkumu konvenčních metod ochrany rostlin probíhá testování účinků aplikace plynného ethandinitrilu na mortalitu háďátek druhů Bursaphelenchus xylophilus Meloidogyne hapla. Výsledky ukazují obecně na funkčnost testovaných postupů, dále je zapotřebí testovat formulace pro jejich praktické využití. Mezi další činnosti patří výzkum nových postupů diagnostiky významných druhů fytoparazitických háďátek.

Háďátko řepné – fenestra Meloidogyne hapla  Aplikace esence proti háďátku řepnému

Citace:
Douda, O., Zouhar, M., Maňasová, M., Dlouhý, M., Lišková, J., Ryšánek, P., 2015: Hydrogen cyanide for treating wood against pine wood nematode (Bursaphelenchus xylophilus): results of a model study. Journal of Wood Science 61(2): 204-210.
Douda, O., Zouhar, M., Lišková, J., Vavřičková, J., Dlouhý, M., 2015: Aplikace plynného kyanovodíku pro ošetřování sadby, osiva a skladovaného rostlinného materiálu za účelem eradikace háďátka Ditylenchus dipsaci. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 36 s.
Maňasová, M., Zouhar, M., Douda, O., Wenzlová, J., 2015: Háďátko řepné – škůdce, kterého nelze podceňovat. Úroda 63(3): 90-94.


Užitečné organismy
 (funkční biodiverzita)
Zabýváme se zvyšováním funkční biodiverzity (predátorů a parazitoidů) v sadech, polních plodinách, chmelu a zelenině vyséváním nektarodárných pásů v meziřadí nebo na méně úrodných částech pozemků a jejich integrace do systémů integrované i ekologické produkce. Potvrdili jsme pozitivní vliv kvetoucích rostlin na zvýšení počtu užitečných organismů v plodinách i jejich vliv na regulaci škůdců (v příznivých letech mohou ušetřit 1–2 aplikace zoocidu/sezónu). Nejvíce patrný vliv je na regulaci mšic, v jejichž koloniích lze snadno sledovat početnost predátorů (slunéčka, pestřenky, dravé bejlomorky, aj.). Skrytý, ale neméně významný, je vliv parazitoidů. Např. až 30 % přezimujících housenek obaleče jablečného může být zabito parazitoidy. Redukce nestačí na vyřešení ochrany proti škůdcům, ale snižuje jejich populační hustotu i riziko vzniku rezistence.

Vajíčko pestřenky v kolonii mšic Nektarodárné biopásy Scambus pomorum parazituje larvy květopasů

                           pomorum

Lumek Pristomerus vulnerator Kuklice Leskia aurea Motýli slouží k bioindikaci

Citace:

Holý K., Zeman V., 2018: Catalogue of Ichneumonidae (Hymenoptera) of the Czech and Slovak Republics. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae, Special issue 103(1): 1–119.

Holý K., 2017: Vliv užitečných organismů na populace mšic na jabloních. Zahradnictví. 16(6): 18-21.
Holý, K., Falta, V., Kovaříková, K., Šenk, J., 2017: Podpora výskytu užitečných organismů v sadech. Certifikovaná metodika. VÚRV, v.v.i.

Řešené projekty:

 • MZe RO0417: Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu. Věcná etapa 20: Integrovaná a biologická ochrana zemědělských plodin proti škůdcům (řešitel J. Stará)
 • Udržitelná produkce jablek. Danone – SOCRATES projekt (2016–2019, řešitel K. Holý)
 • Plošný monitoring rezistence vybraných škůdců vůči účinným látkám pesticidů na území ČR v roce 2017–2018, funkční úkol MZe (2017–2019, řešitel F. Kocourek)
 • Monitoring škůdců polní zeleniny, funkční úkol MZe (2018–2019, řešitel K. Holý)
 • TH02030329: Nová fumigační technologie k eradikaci invazivních a karanténních druhů škůdců šířených v surovinách v ČR a EU, TAČR (2017–2020, spoluřešitel O. Douda, řešitel V. Stejskal)
 • TH02030328: Světově nová technologie aplikace přípravku Etandinitryl EDN k ošetření půdy a půdních substrátů jako ekologická alternativa k methylbromidu, TAČR (2017–2020, spoluřešitel O. Douda, řešitel A. Jonáš, Lučební závody Draslovka a.s.)
 • QK1820081: Metody monitorovaní rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie, MZe NAZV (2018–2020, řešitel F. Kocourek)
 • QK1710200: Ekologizace systémů ochrany ovoce proti škodlivým organismům se zvláštním zřetelem na invazní druhy, MZe NAZV (2017–2021, spoluřešitel J. Stará, řešitel J. Kloutvorová, VŠUO Holovousy)
 • TH03030009: Nové, bezpečné přípravky zlepšující půdní vlastnosti a zdraví pěstovaných rostlin, TAČR (2018–2021, spoluřešitel O. Douda, řešitel R. Pavela, VÚRV v.v.i.)
 • TH04030242: Inovace ochrany rostlin při produkci a skladování cukrové řepy TAČR (2019–2022 – řešitel O. Douda)
 • QK1910270: Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik, MZe NAZV (2019-2023, spoluřešitel J. Stará, řešitel P. Sedlák, ČZU Praha)

______________________________________________
Webová stránka týmu byla a
ktualizována k 13.08.2019