Webináře „Udržitelné hospodaření se živinami a organickou hmotou v návaznosti na dotační požadavky…“, únor–březen 2024

Zveme Vás na webináře „Udržitelné hospodaření se živinami a organickou hmotou v návaznosti na dotační požadavky od r. 2023“. Přednášejí pracovníci VÚRV, v.v.i. Ing. Kozlovská a Ing, Klír, akreditovaní poradci MZe. Přednášky jsou zaměřeny na pravidla pro dotace i další legislativní požadavky

Evidence hnojení a bilance

Aktualizováno k 15. 1. 2024 (úprava odkazů na informace ÚKZÚZ a MZe) Dne 19. září 2023 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 277/2023 Sb., kterým se upravuje mimo jiné i zákon o hnojivech, a to v části týkající se elektronické evidence hnojení a jejího předávání ústavu (ÚKZÚZ). Podle § 9 odst. 8 novelizovaného zákona o […]

Zákaz hnojení platí i pro ekoplatbu

Aktualizováno 4. 12. 2023. Nejen ve zranitelných oblastech dusičnany (ZOD) podle nitrátové směrnice, ale i pro žadatele o ekoplatbu nastalo období „zimního“ zákazu hnojení. Do 14. 12. by bylo ještě možné aplikovat hnůj, kompost, separát, příp. upravené kaly, ale vedle toho samozřejmě platí zákaz hnojení (včetně aplikace upravených kalů) za nepříznivých podmínek (bez ohledu na […]

Model OH pro ekoplatbu 2023 a 2024

Rychlý odkaz ke stažení formuláře pro ekoplatbu 2024: kultura R 2023/24 (pokud jste si ještě vloni nespočítali Model OH po ekoplatbu 2023, tak rychlý odkaz je zde: kultura R 2022/23, pokud si chcete doplnit časovou řadu o období před zavedením ekoplatby, formulář je zde: kultura R 2021/22) POZOR – pokud se po kliknutí na uvedené […]

Bilance N za hospodářský rok 2022/2023

Aktualizováno 28. 11. 2023 – doplněn praktický návod na vyplnění bilance N s využitím údajů z EPH. Formuláře pro výpočet bilance N za hospodářský rok hnojení 2022/2023 a sklizňový rok 2023 Podmínka bilancování dusíku se vztahuje na celý zemědělský závod hospodařící ve zranitelné oblasti (jakoukoliv částí, i když má třeba v ZOD jen 1 DPB), […]

Webináře k dotacím, únor–březen 2023

Zveme Vás na webináře „Udržitelné hospodaření se živinami a organickými látkami dle nových dotačních a legislativních požadavků“. Přednášejí pracovníci VÚRV, v.v.i. Ing. Kozlovská a Ing, Klír, akreditovaní poradci MZe. Přednášky jsou zaměřeny na pravidla pro dotace od roku 2023, a to i z hlediska jejich provázanosti s požadavky na hnojení, evidence a bilance,

Bilance N za hospodářský rok 2021/2022

Verze ke stažení pro hospodářský rok hnojení 2021/2022 a sklizňový rok 2022: zjednodušená verze („RUGT“, 26. 7. 2022) – pokud obhospodařujete jen plochy, na které se bilance dusíku vztahuje, tedy ornou půdu (kultury R, U, G) a trvalé travní porosty (T) kompletní verze („komplet“, 26. 7. 2022) – navíc zahrnuje i plochy, na které se bilance […]

Bilancování dusíku za rok 2021

Zveřejňujeme verzi s doplněným orientačním výpočtem bilance organické hmoty („v3“) dle návrhu Ekoplatby. Výpočet využívá stejné údaje jako při bilanci N. V novém listu „Bilance OH“ je třeba doplnit kombinaci organického hnojení ke slámě, pěstování meziplodin, zpracování půdy atd. Bilance je jedním z kritérií pro projekty Demonstračních farem 2022.