Evidence hnojení a bilance

Aktualizováno k 15. 1. 2024 (úprava odkazů na informace ÚKZÚZ a MZe)

Dne 19. září 2023 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 277/2023 Sb., kterým se upravuje mimo jiné i zákon o hnojivech, a to v části týkající se elektronické evidence hnojení a jejího předávání ústavu (ÚKZÚZ). Podle § 9 odst. 8 novelizovaného zákona o hnojivech neplatí povinnost odevzdání evidence za rok 2023 pro žádnou skupinu zemědělců. Viz oficiální stanovisko ÚKZÚZ (z 15. 1. 2024) a MZe (z 12. 12. 2023). Přesto se však doporučuje údaje za rok 2023 do konce února 2024 odeslat (a optimálně v tom v dalších letech pokračovat, a to bez ohledu na výměru).
Aplikace pro odeslání i přijetí dat jsou totiž i nadále funkční a nová data jsou potřebná pro další vývoj systému (vyhodnocování, výpočet bilancí, podklady pro žádosti o dotace apod.). Odeslání dat za rok 2023 je důležité i proto, aby nebyly přerušeny časové návaznosti a mohly se pak hodnotit hospodářské roky. Je třeba si uvědomit, že když „vypadne“ jeden kalendářní rok (2023), ztratí se dva hospodářské roky (2022/2023 a 2023/2024)…
Navíc – podle nařízení vlády č. 81/2023 Sb. je pro žadatele, kteří hospodaří v režimu ekologického zemědělství a pobírají finanční podporu v rámci opatření Ekologické zemědělství pro dotační titul „Pěstování zeleniny a speciálních bylin“, „Pěstování ostatních plodin“ nebo „Pěstování jahodníku“ stále platná povinnost plnit podmínku prokazování minimální úrovně vlastních výnosů převažující plodiny (podrobnosti předávání evidence jsou uvedeny zde).

Pokud jde o další roky, tak na základě rozdělení účinnosti novely do tří fází mají zákonnou povinnost vést evidenci hnojení v elektronické formě (včetně následného odeslání) za kalendářní rok 2024 jen zemědělští podnikatelé s výměrou nad 200 ha zemědělské půdy, za rok 2025 nad 100 ha a za rok 2026 a dále už zase všichni nad 20 ha.

POZOR – uvedené změny se týkají jen zákonné povinnosti vést evidenci elektronicky a odesílat ji do jednotného úložiště. Obecná povinnost evidovat hnojení, plodiny a výnosy dle § 9 odst. 7 zákona o hnojivech i nadále trvá pro všechny zemědělské podnikatele, a elektronická forma je tou nejlepší možností (EPH na Portálu farmáře nebo komerční evidenční programy). Evidence je základem i pro výpočet bilance dusíku (povinná při hospodaření ve zranitelných oblastech) a bilance organické hmoty (Model OH pro ekoplatbu). 

Elektronická evidence za rok  Výměra závodu Odeslání do úložiště
2024 nad 200 ha do konce února 2025
2025 nad 100 ha do konce února 2026
2026
(a další roky)
nad 20 ha do konce února 2027
(a dále vždy do konce února, za předchozí rok)

Evidence a její využití

Na základě četných dotazů k evidenci výnosů uvádíme, že zákon o hnojivech sice nepožaduje evidovat výnosy na trvalých travních porostech, ale pokud je nutné počítat bilanci N, tak je třeba výnosy evidovat (v součtu všech sečí a v přepočtu na seno). Stejně tak zákon o hnojivech nepožaduje evidovat jiné vedlejší produkty použité ke hnojení, než slámu. Ale ostatní vedlejší produkty použité ke hnojení je třeba evidovat pro účely jiných předpisů, např. dotačních (organická hmota pro ekoplatbu). Pokud se tedy použijí ke hnojení vedlejší či hlavní produkty vzniklé při pěstování kulturních rostlin, tedy skliditelné rostlinné zbytky, zejména sláma, chrást, plodina na zelené hnojení, tráva, zaznamenávají se do evidence bez uvedení množství hmoty a živin (příp. se v příslušných kolonkách uvede nula). Pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty nebo substráty se do evidence zaznamenávají bez uvedení množství živin (vyhláška č. 377/2013 Sb., § 9, odst. 2).

Průběžně vedená základní evidence po DPB/parcelách slouží jako podklad pro výpočet bilance dusíku (povinná jen při hospodaření ve zranitelných oblastech) a bilance organické hmoty (Model OH pro ekoplatbu). Pro bilance se za celý závod sumarizuje spotřeba hnojiv (příp. upravených kalů) a sklizeň produktů (od roku 2022 „v čistém“, v souvislosti se zavedením povinné evidence výnosů). Evidence pak slouží k následné kontrole správnosti výpočtů nejen bilancí, ale i limitů N ve zranitelných oblastech apod. Do obou bilancí se započte hnojení bez ohledu na jeho účel, tedy i hnojení na půdu bez plodiny, k meziplodinám, k podpoře rozkladu slámy apod. Bilance dusíku ani bilance organické hmoty se nikam neposílají, slouží jako podklad pro případnou kontrolu na místě (ÚKZÚZ, SZIF). Na základě dotazů uvádíme, že bilance dusíku se hodnotí v průměru (nikoliv v součtu) tří po sobě následujících bilancí, např. (85 + 25 + 40) / 3 = 50 kg N/ha. Limit průměrného bilančního přebytku je 70 kg N/ha (nařízení vlády č. 262/2012 Sb., § 7a, odst. 2). Nastavený limit a hodnocení bilance N v tříletém průměru zohledňuje jak meziroční výkyvy počasí a výnosů, tak i meziroční přenos N, příp. ukládání C a N do půdy při zvyšování obsahu půdní organické hmoty. Je tedy nutné odlišovat bilancování N (celkové vstupy, celkové výstupy) od stanovení potřebného hnojení (půdně klimatické podmínky, plodiny, způsoby zpracování půdy, využití N ze hnojiv, časová dostupnost dusíku v závislosti na procesech v půdě – mineralizace, imobilizace, pohyb N v půdě atd.).

POZOR – obě bilance se vztahují k hospodářskému roku hnojení (1. 7.  – 30. 6.), za který jsou do nich napočteny celkové vstupy hnojiv (stejně jako do výkazu ČSÚ Zem 6-01) a upravených kalů. Ale u slámy, chrástu, zeleného hnojení apod. je mezi bilancemi N a OH zásadní rozdíl. Např. sláma ze sklizně obilnin v létě 2022 se započte podle toho, zda byla sklizena, a to:

  • buď do bilance dusíku 2021/2022 – jako výsledný sklizený výnos vedlejšího produktu (= odvoz živin z pole)
  • nebo do bilance organické hmoty 2022/2023 (Model OH) – jako vstupující statkové hnojivo rostlinného původu (= dodání organické hmoty do půdy)

Ilustrační foto: Amazone

Kategorie aktuality, legislativa, software, výživa rostlin.
Počet zobrazení: 5 019