Bilance N za hospodářský rok 2022/2023

Formuláře pro výpočet bilance N za hospodářský rok hnojení 2022/2023 a sklizňový rok 2023

  • Bilance N 2022-23 RUGT (zjednodušená verze, 15. 9. 2023) – pokud obhospodařujete jen plochy, na které se bilance dusíku vztahuje, tedy ornou půdu (kultury R, U, G) a trvalé travní porosty (T)
  • Bilance N 2022-23 komplet (kompletní verze, 15. 9. 2023) – pokud obhospodařujete a hnojíte i plochy, na které se bilance N nepočítá, tedy jahody, okrasné rostliny, skleníky, fóliovníky, chmelnice (C), vinice (V), sady (S), rychle rostoucí dřeviny (D) a školky (K)

Bilanci N 2022/2023 byste měli mít zpracovanou do 31. prosince 2023. Vyplněný formulář se nikam se neposílá, případná kontrola ze strany ÚKZÚZ proběhne na místě. Pravidla pro výpočet bilance zůstávají stejná jako v minulém roce, Nyní už tedy bude možné hodnotit výsledky za 3 bilanční roky. Max. bilanční přebytek dusíku je stanoven na 70 kg N/ha zemědělské půdy, v průměru za tři roky. Jedná se tedy o hodnocení tří po sobě následujících bilancí, např. (85 + 25 + 40) / 3 = 50 kg N/ha. Nízký bilanční přebytek obecně svědčí o lepším využití dusíku rostlinami. Záporná bilance může vyjít např. v případě vysokých výnosů dosažených za příznivých podmínek i přes omezené hnojení nebo u ekologicky hospodařících podniků. Je však třeba výpočet zkontrolovat, zda nejde o chybu. Problém totiž může být s nadhodnoceným odběrem dusíku, např. při chybném uvádění výnosů víceletých pícnin v zelené hmotě či v senáži, místo správného přepočtu na seno…

Podrobnosti uvádí metodika „Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program nitrátové směrnice“ (kapitola k bilanci dusíku začíná na str. 56).

V případě nejasností se neváhejte zeptat, klidně pošlete bilance ke kontrole správnosti vyplnění a pro vyhodnocení výsledku.
Kontakty:
Ing. Jan Klír, CSc., tel. 603 520 684, e-mail: klir@nullvurv.cz
Ing. Jana Wollnerová, Ph.D., tel. 607 060 301, e-mail: wollnerova@nullvurv.cz

Kategorie aktuality, software.