Bilance N za hospodářský rok 2022/2023

Aktualizováno 28. 11. 2023 – doplněn praktický návod na vyplnění bilance N s využitím údajů z EPH.

Formuláře pro výpočet bilance N za hospodářský rok hnojení 2022/2023 a sklizňový rok 2023

Podmínka bilancování dusíku se vztahuje na celý zemědělský závod hospodařící ve zranitelné oblasti (jakoukoliv částí, i když má třeba v ZOD jen 1 DPB), který má celkovou výměru zemědělské půdy min. 30 hektarů (po odpočtu ploch ve školkách, ovocných sadech, vinicích, chmelnicích, sklenících, fóliovnících, pařeništích a porostech jahod, okrasných rostlin, rychle rostoucích dřevin a vánočních stromků).
Jako bonus najdete v posledním listu formuláře přepočtená a sečtená různá hnojiva přesně ve struktuře pro výkaz Zem 6-01, pokud máte tuto výkaznickou povinnost vůči ČSÚ.

Postup vyplnění bilance N podle dat z Portálu farmáře pro uživatele aplikace Evidence použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (EPH) najdete zde (zpracovala Ing. Lada Kozlovská). Aplikace pro výpočet bilance dusíku totiž zatím není součástí EPH, ale pro výpočet bilance N (i bilance organické hmoty) lze s výhodou využít předpřipravené údaje z EPH o výměrách, plodinách, výnosech a hnojení (sumář za hospodářský rok).

Aktuální formuláře ke stažení

  • Bilance N 2022-23 RUGT (zjednodušená verze, 15. 9. 2023) – pokud obhospodařujete jen plochy, na které se bilance dusíku vztahuje, tedy ornou půdu (kultury R, U, G)trvalé travní porosty (T); výpočet bilance N se však logicky vztahuje i na novou kulturu P, která vznikla v roce 2023 oddělením od kultury R – plochu kultury P tedy připočtěte do buněk D6, D7 a do řádku č. 77 „Ostatní zelenina“ zapište výměry a sklizně „víceleté“ zeleniny: chřest, křen selský víceletý, reveň kadeřavá – rebarbora (informace o zápočtu kultury P byla doplněna 4. 12. 2023)
  • Bilance N 2022-23 komplet (kompletní verze, 15. 9. 2023) – pokud obhospodařujete a hnojíte i plochy, na které se bilance N nepočítá, tedy jahody, okrasné rostliny, skleníky, fóliovníky, chmelnice (C), vinice (V), sady (S), rychle rostoucí dřeviny (D) a školky (K)

Bilanci N 2022/2023 byste měli mít zpracovanou do 31. prosince 2023. Vyplněný formulář se nikam neposílá, případná kontrola ze strany ÚKZÚZ proběhne na místě. Pravidla pro výpočet bilance zůstávají stejná jako v minulém roce, Nyní už tedy bude možné hodnotit výsledky za 3 bilanční roky. Max. bilanční přebytek dusíku je stanoven na 70 kg N/ha zemědělské půdy, v průměru za tři roky. Jedná se tedy o hodnocení tří po sobě následujících bilancí, např. (85 + 25 + 40) / 3 = 50 kg N/ha. Nízký bilanční přebytek obecně svědčí o lepším využití dusíku rostlinami. Záporná bilance může vyjít např. v případě vysokých výnosů dosažených za příznivých podmínek i přes omezené hnojení nebo u ekologicky hospodařících podniků. Je však třeba výpočet zkontrolovat, zda nejde o chybu. Problém totiž může být s nadhodnoceným odběrem dusíku, např. při chybném uvádění výnosů víceletých pícnin v zelené hmotě či v senáži, místo správného přepočtu na seno…

Podrobnosti uvádí metodika „Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program nitrátové směrnice“ (kapitola k bilanci dusíku začíná na str. 56).

V případě nejasností se neváhejte zeptat, klidně pošlete bilance ke kontrole správnosti vyplnění a pro vyhodnocení výsledku.
Kontakty:
Ing. Jan Klír, CSc., tel. 603 520 684, e-mail: klir@nullvurv.cz
Ing. Jana Wollnerová, Ph.D., tel. 607 060 301, e-mail: wollnerova@nullvurv.cz

Kategorie aktuality, legislativa, software, výživa rostlin.
Počet zobrazení: 5 116