Zákaz hnojení platí i pro ekoplatbu

Aktualizováno 4. 12. 2023.
Nejen ve zranitelných oblastech dusičnany (ZOD) podle nitrátové směrnice, ale i pro žadatele o ekoplatbu nastalo období „zimního“ zákazu hnojení. Do 14. 12. by bylo ještě možné aplikovat hnůj, kompost, separát, příp. upravené kaly, ale vedle toho samozřejmě platí zákaz hnojení (včetně aplikace upravených kalů) za nepříznivých podmínek (bez ohledu na datum), tedy, pokud je půda

 • pokrytá sněhem (bez ohledu na výšku sněhové pokrývky)
 • promrzlá
 • přesycená vodou nebo
 • zaplavená.

Požadavky na zákaz hnojení v nevhodném období a za nepříznivých podmínek byly totiž již dříve převzaty z nitrátové směrnice do tzv. „minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin“ pro žadatele o dotace na agroenvironmentálně-klimatická opatření. A tak se „kalendářní“ zákaz hnojení vztahuje na veškerou výměru orné půdy a trvalých travních porostů a zákaz hnojení za nepříznivých podmínek na celkovou výměru zemědělské půdy žadatele, bez ohledu na výskyt zranitelných oblastí.

Ale pozor – od roku 2023 jsou tyto požadavky rovněž součástí podmínek základní celofaremní ekoplatby (§ 23, odst. 1, písm. c, dle nařízení vlády č. 83/2023 Sb.). Přehled „minimálních požadavků…“ je pak uveden v § 16 nařízení vlády č. 73/2023 Sb. Zde uvádíme všechny minimální požadavky z hlediska používání hnojiv (příp. i upravených kalů) a ochrany vod před znečištěním dusičnany:

 • dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení podle § 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
 • dodržení zákazu pěstování kukuřice, bramboru, cukrovky, řepy krmné, bobu polního, sóji, slunečnice nebo čiroku na pozemcích se sklonitostí převyšující 7 °, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 metrů od útvaru povrchových vod podle § 11 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
 • dodržení zákazu používání na zemědělských pozemcích dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem podle § 7 odst. 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
 • rovnoměrné pokrytí pozemku při hnojení podle § 7 odst. 14 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
 • dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí převyšující 10 ° nebo na zemědělských pozemcích s trvalým travním porostem se sklonitostí převyšující 12 °, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy bez porostu zapravených do 24 hodin po jejich použití podle § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

Jak z přehledu vyplývá, požadavky se přímo odkazují na různé části nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Podrobnosti k období zákazu hnojení i zákazu hnojení za nepříznivých podmínek jsou v tomto nařízení uvedeny v

 • § 5 s přehledem dusíkatých hnojivých látek
  • minerální dusíkatá hnojiva (jednosložková, včetně administrativně přiřazené močoviny, i vícesložková)
  • hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem (kejda, digestát, močůvka, hnojůvka, drůbeží trus s podestýlkou či bez podestýlky, …; zákazy hnojení se nevztahují na výkaly a moč hospodářských zvířat při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku)
  • hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem (hnůj, kompost, separát kejdy nebo digestátu, …)
  • skliditelné rostlinné zbytky (sláma, chrást, plodina na zelené hnojení, tráva, … – zákazy hnojení se na tato statková hnojiva nevztahují)
  • upravené kaly
 • § 6, včetně výjimek ze zákazu hnojení uvedených v odstavcích 2 až 4
 • § 7, odst. 12 a 13
 • tabulce č. 1 přílohy č. 2.

Návody a doporučení jsou detailně popsány v kapitole 4.2.2. „Období zákazu hnojení“ v metodice pro praxi. V dalších kapitolách metodiky jsou uvedeny podrobnosti i k ostatním „minimálním požadavkům pro použití hnojiv“.

Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a trvalých travních porostech
Klimatický
region*
Minerální
dusíkatá hnojiva

Hnojiva s rychle
uvolnitelným dusíkem
Hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem
a upravené kaly
0–5 1. 11. – 15. 2.
(1. 11. – 31. 1.**)
15. 11. – 15. 2.
(15. 11. – 31. 1.**)
15. 12. – 15. 2.***
6–7 1. 11. – 28. 2.
(1. 11. – 15. 2.**)
15. 11. – 28. 2.
(15. 11. – 15. 2.**)
15. 12. – 28. 2.***
8–9 15. 10. – 28. 2.
(15. 10. – 15. 2.**)
5. 11. – 28. 2.
(5. 11. – 15. 2.**)
15. 12. – 28. 2.***

Vysvětlivky:

* první číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky

** platí na zemědělských pozemcích s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 5 stupňů a s porostem ozimých plodin

*** pokud nedojde k následnému pěstování ozimých plodin nebo meziplodin je zakázáno hnojení také v období od 1. června do 31. července

Kategorie aktuality, legislativa, výživa rostlin.
Počet zobrazení: 2 567