Dokončení novelizace předpisů o hnojivech v roce 2021

Dne 22. října 2021 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 392/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, a současně letos ještě jednou i vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva (druhá novela v roce 2021). Tím byla dokončena novelizace předpisů k problematice hnojiv, zahájená již počátkem roku 2019…

Přehled změn v předpisech uvedených v této zprávě i kontakty pro případné dotazy či konzultace najdete v aktuální prezentaci.

Vyhlášky k zákonu o hnojivech

 1. Novela vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 312/2021 Sb. dne 27. srpna 2021, s účinností změn od 1. října 2021. Doplňující novela vyšla pod č. 392/2021 Sb. (část druhá novelizační vyhlášky) dne 22. října 2021, s účinností změn od 1. listopadu 2021. Platné znění vyhlášky po zapracování změn najdete např. zde.
 2. Dne 27. srpna 2021 vyšla ve Sbírce zákonů i nová vyhláška č. 309/2021 Sb., o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv. která s účinností od 1. října ruší a plně nahrazuje vyhlášku č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv.
 3. Novela vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 392/2021 Sb. dne 22. října 2021, s účinností změn od 1. listopadu 2021, s výjimkou odložené účinnosti:
  1) od 1. ledna 2022 pro požadavky týkající se evidence výnosů a elektronické formy evidencí
  2) od 1. července 2022 pro nový požadavek týkající se aplikace močoviny (§ 7 nový odstavec 4 „Močovina jako hnojivo smí být aplikována pouze v případě, je-li do ní přidán inhibitor ureázy způsobem a v dávce uvedených v jejím označení. To neplatí, je-li okamžitě zapravena do půdy nebo aplikována v roztoku.“).
  Účinné znění vyhlášky pro 1. pololetí 2022 najdete zde a znění od 1. 7. 2022 zde.

Zákon o hnojivech

Dne 13. srpna 2021 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 299/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Platnost novely zákona o hnojivech je dnem rozeslání, tj. 13. srpna 2021,

Účinnost novely zákona o hnojivech je od 1. října 2021, s výjimkami:

 • odložená účinnost od 1. ledna 2022
  • § 9 odst. 7 písm. c) – vedení evidence o výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu,
  • § 9 odst. 8 – vedení evidencí podle § 9 odst. 7 elektronickou formou (platí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha),
 • odložená účinnost od 16. července 2022 – novelizační body 2, 5 a 52 (dokončení adaptace na nařízení 2019/1009, hnojivé výrobky EU).

Aktuální znění novelizovaného zákona o hnojivech je k dispozici zde. Přehledná verze ve formátu .docx ve výsledném platném znění, s barevně zvýrazněnými konečnými změnami je ke stažení zde.

Hlavní změny v zákoně o hnojivech:

 • terminologie
  • náhrada pojmu „pomocné rostlinné přípravky“ pojmem „rostlinné biostimulanty“, dle nařízení (ES) č. 1107/2009, a to i v názvu zákona o hnojivech
  • zrušení legislativní zkratky „pomocné látky“, původně používané pro pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty
  • definice technologických vod (umožnění použití i technologických vod vznikajících mimo zemědělskou prvovýrobu, přesun definice z vyhlášky č. 377/2013 Sb.)
  • definice digestátu (ve vyhlášce č. 474/2000 Sb. definovány i složky po mechanické separaci: fugát digestátu, separát digestátu)
  • definice příkrmiště
 • skladování hnojiv
  • zmírnění požadavku na organická hnojiva vyrobená zemědělským podnikatelem pro vlastní potřebu (kompost, digestát, …) – nově se na ně, stejně jako na statková hnojiva už nevztahují původní povinnosti, tj. uskladnit odděleně, označit čitelným způsobem, zajistit, aby nedošlo k jejich smísení s jinými látkami
  • přesunutí pravidel pro uložení tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv na zemědělské půdě z vyhlášky č. 377/2013 Sb.; z organických hnojiv umožnění skladování kromě kompostu nově i separátu digestátu; stanovení nové povinnosti – na stejném místě lze tato hnojiva uložit opakovaně nejdříve po 3 letech (obecný požadavek, nový mimo zranitelné oblasti, kde platí opakované uložení min. po 4 letech)
 • používání hnojiv, upravených kalů*, sedimentů, …
  • pro určování potřeby hnojení se vychází z koeficientů odběru živin rostlinami (tabulky v novelizované vyhlášce č. 377/2013 Sb.)
  • zemědělští podnikatelé, kteří používají upravené kaly a sedimenty na zemědělské půdě, jsou povinni zaslat ústavu nejpozději 14 dnů před jejich použitím hlášení
 • evidence
  • evidence výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu, s výjimkou trvalých travních porostů (odložená účinnost od 1. 1. 2022)
  • zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší než 20 ha podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů jsou povinni vést evidenci v elektronické formě a do konce ledna za předešlý kalendářní rok ji předávat ústavu v elektronické podobě ve stanoveném formátu (odložená účinnost od 1. 1. 2022)
  • požadované formáty a náležitosti evidence jsou zveřejněny v novelizované vyhlášce č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

Poznámka – návaznost na zákon a vyhlášku o odpadech

* z hlediska používání upravených kalů na zemědělské půdě jsou důležitá upravená pravidla od roku 2021, stanovená v novém zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech (s účinností od 1. 1. 2021 nahradil původní zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech) a nové vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (s účinností od 7. 8. 2021 nahradila vyhlášku č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě).

 

Ing. Jan Klír, CSc.
VÚRV, v.v.i.


Kontakt (konzultace, dotazy): Ing. Jan Klír, CSc.

Kategorie legislativa, výživa rostlin.
Počet zobrazení: 1 130