Výzkumný tým 02: Technologie pro udržitelné zemědělství a obnovu krajiny

Vedoucí týmu: Ing. Sergej Usťak, CSc.
Pracovní pozice a specializace: vedoucí vědecký pracovník – zaměření na agrobiotechnologie pro produkci, komplexní zpracování a víceúčelové materiálové a energetické využití zemědělské biomasy a biodegradabilních odpadů jako obnovitelných zdrojů surovin a energie pro potřeby trvale udržitelného rozvoje zemědělství, zúrodnění půd a revitalizace krajiny

Lokalizace týmu: Výzkumná stanice Chomutov (10 pracovníků) + Praha-Ruzyně (1 pracovník)

Rámec a cíle výzkumu v týmu:
Výzkum, vývoj, inovace a ověření agrobiotechnologií pro komplexní zpracování a víceúčelové materiálové a energetické využití produkované zemědělské biomasy a biodegradabilních odpadů jako obnovitelných zdrojů surovin a energie, a to pro potřeby trvale udržitelného rozvoje zemědělství, zúrodnění půd a revitalizace krajiny.
Tým se zejména zabývá vypracováním a ověřením novelizovaných technologických postupů pro pěstování a využití tradičních a netradičních plodin rovněž jako pro výrobu pevných, kapalných i plynných biopaliv, hnojiv a jiných bioproduktů z technických a energetických plodin, biologicky rozložitelných odpadů a zbytkové biomasy.
Významným směrem aplikovaného výzkumu týmu je vývoj a ověření postupů aplikace nových výrobků v rámci udržitelného rozvoje zemědělství, zejména za účelem zúrodnění půd a obnovy krajiny. Důležitým směrem je výzkum dopadu nových technologií a výrobků rovněž jako antropogenních vlivů obecně na agroekosystémy a kvalitu zemědělské produkce, zejména sledování obsahu cizorodých látek v jednotlivých složkách životního prostředí a hodnocení možných zdravotních a ekologických rizik.
 
Specifikace činností:
Výzkum
 • výzkum, vývoj a inovace agrobiotechnologií pro produkci, komplexní zpracování a víceúčelové materiálové a energetické využití zemědělské biomasy a biodegradabilních odpadů jako obnovitelných zdrojů surovin a energie pro potřeby trvale udržitelného rozvoje zemědělství, zúrodnění půd a revitalizace krajiny
 • vývoj a ověření novelizovaných postupů pro pěstování a využití tradičních a netradičních plodin
 • vypracování a ověření novelizovaných technologických postupů pro výrobu pevných, kapalných i plynných biopaliv, hnojiv, pěstebních substrátů a jiných bioproduktů z technických a energetických plodin, biologicky rozložitelných odpadů a zbytkové biomasy
 • vývoj a ověření postupů aplikace nových výrobků v rámci udržitelného rozvoje zemědělství, zejména za účelem zúrodnění půd a obnovy krajiny
 • výzkum dopadu nových technologií a výrobků rovněž jako antropogenních vlivů obecně na agroekosystémy a kvalitu zemědělské produkce, zejména sledování obsahu cizorodých látek v jednotlivých složkách životního prostředí a hodnocení možných zdravotních a ekologických rizik
Další činnosti
 • dlouhodobý monitoring vlivu kontaminovaného ovzduší na zemědělství, zejména na rostlinnou výrobu

Jiné činnosti (služby)

 • certifikovaný odběr vzorků, rozbory a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • laboratorní rozbory vzorků půd, rostlin, hnojiv, bioodpadů a vod pro potřeby jiných jednotek VÚRV, v. v. i. a mimoústavních zákazníků
 • poradenství v oblasti hlavních činností týmu, včetně hodnocení výsledků chemických rozborů a laboratorních experimentů a vypracování odpovídajících doporučení pro praxi
 • soudně-znalecká činnost za VÚRV, v.v.i. v tematickém oboru činností týmu
 • zpracování studií, technických projektů a právně chráněných výsledků pro mimoústavní zákazníky v tematickém oboru činností týmu
 • provedení odborných exkursí pro studenty středních a vyšších škol zemědělského nebo ekologického směru

Spolupráce s praxí

 • smluvní výzkum v tematické působnosti týmu
 • řešení aplikačních projektů TA ČR (5x řešitel- koordinátor, 2x spoluřešitel)
 • spolupráce se zemědělskými a ostatními podniky na téma:
  1) zpracování a využití biomasy a odpadů na biopaliva, hnojiva a substráty pro zúrodnění půd a revitalizaci krajiny
  2) pěstování a využití technických a energetických plodin
  3) konzervace biomasy a surovinové zabezpečení bioplynových stanic
 • spolupráce s podniky provádějícími zemědělské rekultivace
 • aplikační pilotní projekty v rámci mezinárodní spolupráce
 • hodnocení a analýza výsledků chemických rozborů a experimentů
 • zpracování studií, projektů a právně chráněných výsledků
 • sledování cizorodých látek v životním prostředí a hodnocení rizik
 • vypracování certifikovaných metodik pro praxi
 • zpracování specializovaných zemědělských map, zejména půdní úrodnosti a potřeb hnojení
 
Další členové týmu:

Ing. Jakub Muňoz, Ph.D.: výzkumný pracovník, vědecký asistent výzkumu – řeší výrobu pevných, kapalných a plynných biopaliv, hnojiv a dalších výrobků z energetických plodin, biologicky rozložitelných odpadů a zbytkové biomasyIng. Roman Honzík: výzkumný pracovník, vědecký asistent výzkumu – řeší pěstební technologie alternativních plodin, výrobu a využití biohnojiv a rekultivačních substrátů z biologicky rozložitelných odpadů a zbytkové biomasy za účelem revitalizace antropogenně narušené krajiny a udržitelného rozvoje zemědělstvíIng. Vojtěch Váňa: výzkumný pracovník, odborný asistent – řeší pěstební technologie tradičních a netradičních plodin pro nepotravinářské účely, monitoring imisních vlivů

Ing. Jan Šinko, Ph.D.: výzkumný pracovník, odborný asistent – řeší technologie pěstování a zpracování tradičních a netradičních plodin pro nepotravinářské účely

Marie Usťaková: samostatný vědeckotechnický pracovník – obsluhuje složitá laboratorní zařízení, provádí statistická hodnocení výsledků, přípravu databázových a grafických výstupů, vykonává management jakosti v laboratoři a administrativní práce pro stanici Chomutov

Leona Hladíková: technik-laborant – laboratorní činnost

Naděžda Sivulková: technik-laborant – laboratorní činnost

Miroslav Šára: technik ve výzkumu – technické práce spojené s výzkumem pěstování technických a energetických plodin, zejména provádění polních pokusů

Miroslav Zahradník: technik ve výzkumu – zajištění provozu zemědělské techniky pro pěstování technických a energetických plodin, obsluha a údržba techniky pro provádění polních pokusů a laboratorních prací, údržba budov

Mária Dvorščáková: dělnice – provádění prací při uskutečnění vegetačních polních a nádobových pokusů, sběr a úprava vzorků pro následné laboratorní rozbory

Poznámka: M. Šára působí na pracovišti Praha-Ruzyně, ostatní na stanici VÚRV, v.v.i. v Chomutově.

Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde.

 
Nejvýznamnější aktuální výsledky týmu:
Technologické postupy hydrotermální karbonizace biomasy a bioodpadů na biouhel a jeho využití pro výrobu tuhých biopaliv nebo přípravků pro zemědělské účely .

Jedná se o ucelený soubor výsledků různého typu (právně chráněné užitné vzory, ověřené technologické postupy, metodika pro praxi), které popisují technologické postupy hydrotermální karbonizace biomasy a bioodpadů na biouhel a jeho následné využití pro výrobu tuhých biopaliv a různých výrobků na bázi biosorbentů pro zemědělské účely. Na právně chráněné výsledky tohoto výstupu byla VÚRV, v.v.i. prodána licence firmě WEKUS spol. s r.o., provozující bioplynovou stanici s termo-tlakovou hydrolýzou, která plánuje realizaci daného výstupu v praxi v rámci velkého pilotního projektu se zpracovatelskou kapacitou cca 40 tisíc tun bioodpadů ročně. Jedná se o výstupy projektu TA ČR č. TA02021481.

Citace (sada výsledků různého typu propojených společným tématem):
Usťak S.; Muňoz J.; Usťaková M., Čerevko D.: Zařízení pro úpravu biomasy a bioodpadů na uhlí podobnou hmotu. Užitný vzor, PUV 2013-28962, Osvědčení o zápisu UV č. 27016 ze dne 10.6.2014. (typ F)
Usťak S.; Muňoz J.; Usťaková M.: Filtrační náplň pro zařízení určené k čištění odpadního vzduchu. Užitný vzor, PUV 2015-30632, Úřad průmysl. vlastnictví ČR, Osvědčení o zápisu UV č. 28325 ze dne 23.6.2015. (typ F)
Usťak S.; Muňoz J.; Usťaková M.: Přípravek ke zlepšení půdních vlastností na bázi hydrotermálně upravených zbytků po anaerobní fermentaci. Užitný vzor, PUV 2013-28905, Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Osvědčení o zápisu UV č. 26865 ze dne 28.4.2014. (typ F)
Usťak S.; Muňoz J.; Usťaková M.: Přípravek pro čištění odpadních vod na bázi hydrotermálně upravených bioodpadů. Užitný vzor, PUV 2015-30631, Úřad průmysl. vlastnictví ČR, Osvědčení o zápisu UV č. 28112 ze dne 20.4.2015. (typ F)
Usťak S.; Muňoz J.; Usťaková M.: Rostlinný přípravek na bázi hydrotermálně upravených zbytků po anaerobní fermentaci. Užitný vzor, PUV 2013-28906, Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Osvědčení o zápisu UV č. 26865 ze dne 28.4.2014.
Usťak, S.: Laboratorní zařízení pro simulaci procesů hydrotermálně-katalytického zpracování biomasy a bioodpadů. Užitný vzor, PUV 2012-26897 ze dne 26.10.2012, zápis UV č. 25119 ze dne 3.4.2013. (typ F)
Usťak S., Kabát F.: Výroba biouhelných přípravků na základě hydrotermální karbonizace zbytků po anaerobní fermentaci s přídavkem vhodné biomasy nebo bioodpadů. Ověřená technologie, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha & Wekus spol s r.o., 2015; (typ Z);
Usťak S.; Muňoz J.; Usťaková M., 2013: Hydrotermální úprava zbytků po anaerobní fermentaci na přípravky pro zlepšení půdních vlastností. Ověřená technologie, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha & Wekus spol s r.o. (typ Z);
N: Usťak S.; Honzík R., Muňoz J., 2015: Možnosti kombinace výroby bioplynu a hydrotermální karbonizace bioodpadů, Certifikována metodika pro praxi, 32 s. ISBN 978-80-7427-188-5.

Technologický postup zpracování biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty
Jedná se o ucelený soubor výsledků různého typu (patent, právně chráněné užitné vzory, metodika pro praxi), které popisují zpracování biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty. Patentovaný kombinovaný postup acidické a alkalické úpravy bioodpadů zajišťuje dostatečnou stabilizaci a účinnou hygienizaci výstupního produktu, umožňující jeho další využití buď pro kompostování nebo biozplynování, nebo pro aplikaci na půdu jako hodnotného hnojivého substrátu. Součástí výsledku je hodnocení agrochemické efektivity použití výstupních hnojivých substrátů při pěstování vybraných zemědělských plodin. Technologický postup je určen širokému okruhu uživatelů. Jedná se o výstupy projektu TA ČR č. TA04020903.
Citace (sada výsledků různého typu propojených společným tématem):
Usťak, S., 2017: Způsob a zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty. Úřad průmysl. vlastnictví. Patent č. 306899 ze dne 19.07.2017. (typ P)
Usťak, S., Muňoz, J., Usťaková, M., Honzík, R.: Stabilizační přípravek pro acidickou předúpravu bioodpadů. Úřad průmysl. vlastnictví ČR. Osvědčení o zápisu UV č. 29135 ze dne 17.02.2016. (typ F)
Usťak S.: Zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty. Užitný vzor, PUV 2016-32698 ze dne 11.8.2016, Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Osvědčení o zápisu UV č. 30036 ze dne 22.11.2016.
Usťak, S.: Filtrační náplň pro zařízení určené k čištění odpadního vzduchu od amoniaku. Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Osvědčení o zápisu UV č. 30077 ze dne 29.11.2016. (typ F)
Usťak, S., Muňoz, J., Váňa, V., 2017: Zpracování biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 32 pp. (typ N)
Nové konzervační přípravky pro silážování nadměrně suchých nebo nadměrně vlhkých rostlin určených pro výrobu bioplyn.
Byly vyvinuty a ověřeny nové konzervační přípravky pro silážování fytomasy určené pro výrobu bioplynu, zejména nadměrně suchých rostlin (první typ) a nadměrně vlhkých rostlin (druhý typ). Jejich využití v praxi může zajistit ekonomicky efektivní snížení ztrát organické sušiny, zvýšení kvality siláží a rovněž navýšení produkce bioplynu, zejména výtěžku metanu. Vyvinuté přípravky byly ochráněny užitnými vzory a technologické postupy jejich výroby a využití byly následně úspěšně ověřeny v praxi. Rovněž byly připraveny certifikované metodické postupy využití těchto nových typů přípravků v zemědělské praxi. Vyšším obecným cílem řešení projektu je zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dodávek z obnovitelných zdrojů energie jakými jsou bioplynové stanice na základě zajištění vyšší efektivity materiálového a energetického využívání zemědělských surovin připravených pomocí inovovaných technologií s využitím nového typu konzervantů. Jedná se o výstupy projektu TA ČR č. TA03021491.

Citace:
Usťak, S., Jambor, V., 2016: Konzervační přípravek pro silážování nadměrně suchých rostlin určených pro výrobu bioplynu. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Nmet, 24 pp.
Usťak, S., Muňoz, J., Jambor, V., 2016: Konzervační přípravek pro silážování nadměrně vlhkých rostlin určených pro výrobu bioplynu. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Nmet, 24 pp
Usťak, S., Jambor, V., Muňoz, J. & Honzík, R. 2016. Přípravek pro silážování nadměrně vlhkých rostlin jako suroviny pro výrobu bioplynu (TA03021491) Fuzit
Jambor, V., Usťak, S., & Usťaková, M. 2016. Přípravek pro silážování nadměrně suchých rostlin jako suroviny pro výrobu bioplynu (TA03021491) Fuzit
Usťak, S., Jambor, V. & Fučík, V. 2016. Technologický postup výroby a využití konzervačního přípravku pro silážování nadměrně vlhkých rostlin určených pro výrobu bioplynu, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Ztech
Usťak, S., Jambor, V. & Fučík, V. 2016. Technologický postup výroby a využití konzervačního přípravku pro silážování nadměrně suchých rostlin určených pro výrobu bioplynu, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Ztech

Vliv vytrvalých porostů netradičních rostlin na půdní biotu
Série publikací typu Jimp ve významných vědeckých časopisech, které popisuji výsledky výzkumu vlivu vytrvalých porostů netradičních rostlin na půdní biotu. V rámci výzkumu byly zjištěny průkazné rozdíly mezi jednotlivými druhy energetických rostlin v různých parametrech z hlediska jejich vztahu k půdě a půdnímu společenstvu. Průkazné rozdíly mezi původními a introdukovanými druhy energetických rostlin indikují, že introdukované druhy podporují menší diverzitu půdní bioty než původní druhy. Získané výsledky nicméně neukazují jasný pattern v některých parametrech jako mikrobiální respirace, mikrobiální biomasa a dekompozice celulózy, který je možný přičíst vysokému stupni redundance v těchto parametrech. Další výzkum je potřebný pro objasnění otázky, zda změny v půdním společenstvu mohou přispět ke kompetitivní výhodě energetických rostlin v lokální flóře. Různé druhy nepůvodních energetických rostlin zřejmě při tom využívají různé strategie.
Citace:
Heděnec P., David Novotný, Sergej Usťak, Tomáš Cajthaml, Antonín Slejška, Hana Šimáčková, Roman Honzík, Monika Kovářová and Jan Trout, 2014: Effect of native and introduced biofuel crops on soil biota. – Biomass and Bioenergy, vol. 60 (Jan. 2014), pp. 137-146.
Heděnec, P., Novotný, D., Usťak, S., Honzík, R., Kovářová, M., Šimáčková, H. & Frouz, J. 2014. Allelopathic effect of new introduced biofuel crops on the soil biota: A comparative study.European Journal of Soil Biology, 63 (JUL-AUG ): 14-20.
Petr Heděnec, David Novotný, Sergej Usťak et al., 2015: Effect of long term cropping hybrid sorrel (Rumex patientia x Rumex tianshanicus) on soil biota. – BIOMASS & BIOENERGY Volume: 78, pp. 92-98.
Zařízení pro aeraci kompostu
Patentní řešení se týká konstrukce zařízení pro aeraci kompostu a odsávání zápašných plynů. Aerace kompostu vzniká odsáváním vzduchu a zápašných plynů z kompostové zakládky perforovanou plastovou hadicí spojenou s folií pro překrytí kompostové zakládky.
Citace:
Usťak, S., Váňa, J., Plíva, P. & Jelínek, A. 2012. Zařízení pro aeraci kompostu a odsávání zápašných plynů. Úřad průmysl. vlastnictví. Patent č. 303022 ze dne 29.02.2012.

Inovační postupy pro pěstování, zpracování a využití nepotravinářských plodin
Vypracované postupy ve formě certifikovaných metodik pro praxi poskytují nové znalosti a know-how postupy pěstování, zpracování a využití vybraných víceúčelových plodin jako obnovitelných zdrojů surovin a energie v návaznosti na „Akční plán pro biomasu v ČR“. Jedná se o cca 20 publikací, které se věnují výběru vhodných plodin, především vybraným druhům alternativních olejnin, vysokovzrůstným vytrvalým travám a netradičním bylinám, dále analýze jejich výnosového potenciálu a výtěžnosti energie v návaznosti na způsoby hnojení a termíny sklizně. Metodiky sumarizují podklady pro rajonizaci vybraných nepotravinářských plodin a odpovídající hodnocení jejich výnosového potenciálu v návaznosti na půdně-klimatické podmínky. Součástí metodik je ověření a hodnocení způsobů konzervace a výtěžnosti bioplynu u vybraných plodin. Metodiky jsou doplněny ekonomickou analýzou technologických postupů pěstování, sklizně a zpracování zkoumaných plodin.
Citace (soubor certifikovaných metodik pro praxi):
Usťak, S., Strašil, Z., Váňa, V., Honzík, R., 2012: Pěstování chrastice rákosovité Phalaris arundinacea L. pro výrobu bioplynu. – Certifikovaná metodika pro praxi, VÚRV, v.v.i., Praha, 24 s. ISBN 978-80-7427-101-4
Hermuth, J., Janovská, D., Strašil, Z., Usťak, S., Hýsek, J., 2012: Čirok obecný Sorghum Bicolor (L.) MOENCH, možnosti využití v podmínkách České republiky, Certifikovaná metodika pro praxi, VÚRV, v.v.i., Praha, 47 str. ISBN 978-80-7427-093-2.
Usťak, S., 2012: Pěstování šťovíku krmného pro výrobu bioplynu. – Certifikovaná metodika pro praxi, VÚRV, v.v.i., Praha, 32 str. . ISBN 978-80-7427-098-7.
Usťak, S., 2012: Možnosti pěstování mužáku prorostlého Silphium perfoliatum L. pro výrobu bioplynu. – Certifikovaná metodika pro praxi, VÚRV, v.v.i., Praha, 30 str. ISBN 978-80-7427-099-7.
Usťak, S., 2012: Možnosti pěstování a využití jestřabiny východní Galega orientalis Lamb. v podmínkách České republiky. – Certifikovaná metodika pro praxi, VÚRV v.v.i., Praha, 28 str. ISBN 978-80-7427-100-7.
Strašil, Z., Kohoutek, A., Diviš, J., Kajan, M., Moudrý, J., Moudrý, J. jr. 2011: Trávy jako energetická surovina. (Grasses as a source of energy). Uplatněná metodika pro zemědělskou praxi. Ed.: VÚRV, v.v.i. Praha-Ruzyně, JČU Č, Budějovice, Agronomická fakulta, 36 s. ISBN 978-80-7427-078-9, ISBN: 978-80-7394-313-4.
Strašil, Z. 2010: Základy pěstování a možnosti využití krambe. (Principles of cultivation and possibilities of utilization of crambe). Uplatněná metodika pro zemědělskou praxi. Ed.: VÚZT Praha, 22 s. ISBN 978-80-7427-033-8
Honzík, R., Bjelková, M., Muňoz, J. & Váňa, V. 2012. Pěstování konopí setého Cannabis sativa L. pro výrobu bioplynu, Certifikovaná metodika pro praxi,,Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 24 pp.
Kohoutek, A., Usťak, S., Jurka, M., Odstrčilová, V., Nerušil, P. & Němcová, P. 2015. Výtěžnost bioplynu u vybraných odrůd trav, jetelovin a jetelovinotravních směsek perspektivních pro pěstování náhradou za kukuřici setou, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 24 pp.
 
Řešení bioplynové kogenerační jednotky s vyšší elektrickou účinností
Řešení se týká bioplynové kogenerační jednotky s vyšší elektrickou účinností, což je zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z bioplynu, skládkového plynu, kalového plynu, důlního plynu nebo zemního plynu. Pomocí technického řešení je možno zvyšovat elektrickou účinnost u stávajících kogeneračních jednotek. Je vhodná pro bioplynové stanice, skládky odpadů, kalová hospodářství čistíren odpadních vod, teplárenská zařízení a biorafinerie s kontinuálním provozem.
Citace:
Váňa, J. & Usťak, S. 2012. Kogenerační jednotka. Úřad průmysl. vlastnictví. Osvědčení o zápisu UV č. 23290 ze dne 19.01.2012. včetně uzavřené licenční smlouvy ze dne 29.03.2012 mezi vlastníkem a uživatelem (firmou ELZOTEP).
Řešené projekty:  

MZE RO0418-VZ 2: Technologie a produkty pro zemědělství, bioenergetiku a další nepotravinářské využití na základě udržitelného hospodaření s přírodními zdroji včetně hodnocení přínosů a rizik

 • Dlouhodobé polní pokusy pro ověřování vybraných nepotravinářských a víceúčelových plodin, včetně netradičních plodin a nově získaných odrůd, s přihlédnutím k potřebě adaptace na klimatické změny.
 • Výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) zemědělských plodin, pěstitelských systémů a technologií pro produkci a následné využití obnovitelných, recyklovatelných a odbouratelných biomateriálů v zemědělství, bioenergetice, stavebnictví, chemickém, farmaceutickém, textilním a dalších odvětvích průmyslu.
 • Stanovení dopadů a hodnocení rizik využití nových produktů, zejména hnojiv a rekultivačních substrátů na bázi konverze biodpadů a biomasy za účelem zúrodnění půd, obnovy krajiny a udržitelného rozvoje zemědělství, včetně jejich ekonomického hodnocení
 • Rekultivační postupy a způsoby hodnocení antropogenních půd a výzkum jejich potenciálního využití v zemědělství.
 • Řešení bezpečného využití upravených bioodpadů jako alternativních zdrojů organické hmoty a živin na zemědělských půdách a vývoj postupů zvyšování obsahu půdní organické hmoty pro zachování dobrých vláhových podmínek.
 • Stanovení vlivu porostů netradičních plodin a odpovídajících pěstitelských technologií na složení a aktivitu půdních mikroorganizmů, bilanci a kvalitu půdní organické hmoty, půdní vlastnosti a úrodnost.


 • Hodnocení využitelnosti vybraných netradičních plodin samostatně nebo ve směsích jako hodnotných meziplodin.
 • Průzkum vlivu víceletých porostů netradičních plodin na protierozní účinky a hodnocení jejich uplatnění v rámci greeningu.

TH04030221: Přídavné přípravky pro intenzifikaci vývoje metanu v bioplynových stanicích a způsoby jejich výroby a aplikace zajišťující požadovanou kvalitu digestátů jako hnojiva (TAČR)

 • Vývoj a ověření přípravků pro intenzifikaci vývoje metanu v zemědělských bioplynových stanicích včetně způsobů jejich výroby a aplikace zajišťující požadovanou kvalitu digestátů jako hnojiva.
 • VaVaI způsobů výroby a využití přídavných přípravků pro intenzifikaci vývoje metanu v zemědělských bioplynových stanicích za účelem zefektivnění́ využití́ surovin při výrobě bioplynu a zvýšení́ stupně jejich anaerobní degradace při současnem zvýšení́ výtěžnosti metanu jako hlavní́ energetické́ složky bioplynu.

TH03030452: Hydrotermochemická úprava bioodpadů na biouhel kombinovaná s odstraněním organických škodlivin a rizikových prvků (TAČR)

 • Vývoj a ověření ekologicky šetrného a ekonomicky přijatelného technologického postupu hydrotermochemické úpravy bioodpadů na biouhel kombinované s odstraněním organických škodlivin a rizikových prvků.
 • Vypracování navazujících postupů využití dekontaminovaného biouhlu jako výstupního produktu pro přípravu hodnotných biohnojiv a biopaliv vyhovujících svou užitnou kvalitou a obsahem škodlivin legislativním požadavkům na podobné výrobky.

100328840: ENZEDRA Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové a okrasné rostliny jako cesta ke zvyšování druhové rozmanitosti regionu (INTERREG V A)

 •  Sumarizaci informací o krajových užitkových a okrasných rostlinách.
 •  Nalezení genetických zdrojů původních regionálních užitkových a okrasných rostlin.
 •  Založení a vedení demonstračních ploch regionálních užitkových a okrasných rostlin.
 •  Vytvoření zdroje osiva a sadby pro zájemce o regionální odrůdy.
 •  Sanace zanedbaných ploch s využitím regionálních užitkových a okrasných rostlin.
 •  Prohloubení stávajících a vytváření nových přeshraničních kontaktů

Seznam vybraných publikací:

 • Usťak, S. & Muňoz, J. 2018. Cup-plant potential for biogas production compared to reference maize in relation to the balance needs of nutrients and some microelements for their cultivation. Journal of Environmental Management, 228: 260-266.
 • Usťak, S., Muňoz, J. & Šinko, J. 2018. Effect of hydrothermal pretreatment of different municipal biological wastes for biogas production. Waste forum: 460-466.
 • Usťak, S., Muňoz, J. & Šinko, J. 2018. Směsný substrát s optimalizovaným obsahem biologicky dostupných mikroelementů pro produkci bioplynu
 • Usťak, S., Muňoz, J. & Šinko, J. 2018. Stimulační přípravek pro kompostování
 • Kukla, J., Holec, M., Trögl, J., Holcová, D., Hofmanová, D., Kuráň, P., Popelka, J., Pacina, J., Kříženecká, S., Usťak, S. & Honzík, R. 2018. Tourist Traffic Significantly Affects Microbial Communities of Sandstone Cave Sediments in the Protected Landscape Area „Labské Pískovce“ (Czech Republic): Implications for Regulatory Measures. Sustainability, 10(2)Šimon, T., Usťak, S. & Váňa, V. 2018. Možnosti výroby a využití specializovaných organických hnojiv a substrátů v zemědělství, Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 55 pp.
 • Šinko, J., Muňoz, J., Usťak, S. & Honzík, R. 2018. Potenciál využití fytomasy z přírodovědně vysoce hodnotných lokalit k produkci bioplynu. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2018. Magnanimitas, Hradec Králové. pp. 1041-1051.
 • Nebeská, D., Trögl, J., Pidlisnyuk, V., Popelka, J., Veronesi, P., Usťak, S. & Honzík, R. 2018. Effect of Growing Miscanthus x giganteus on Soil Microbial Communities in Post-Military Soil. Sustainability, 10(11)
 • Nesvadba, Z., Usťak, S. & Hermuth, J. 2017. Možnosti využití ozimého tritikale na produkci biomasy a bioplynu. Agromanuál, 12(6): 104-106.
 • Nesvadba, Z., Usťak, S. & Hermuth, J. 2018. Využití ozimého tritikale pro produkci bioplynu a metanu. Úroda, 66(8): 28-32.
 • Nesvadba, Z., Usťak, S. & Hermuth, J. 2018. Produkce zelené hmoty ozimého tritikale a hodnocení výtěžnosti bioplynu a metanu u vybraných genetických zdrojů. In: Křížková, I., Holubec, V. & Zedek, V. (eds.). Genetické zdroje rostlin : Moderní technologie konzervace a hodnocení . Ministerstvo zemědělství, Praha, pp. 42-48.
 • Usťak, S. Způsoby úpravy odpadní dřevní biomasy z řezu jabloní za účelem energetického využití., Symposium ODPADOVÉ FÓRUM (TVIP 2017), Hustopeče u Brna, 21.-23.3.2017
 • Usťak, S. Balance of Nutrients and Selected Trace Elements at Cup-plant Cultivation for Biogas Production Compared to Reference Maize., 1st international congress on metals in anaerobic biotechnologies (IMAB17), Sevilla, 4.-6.10.2017
 • Usťak, S. Effect of selected trace elements on methane productivity at anaerobic digestion of maize and grasses., 1st international congress on metals in anaerobic biotechnologies (IMAB17), Sevilla, 4.-6.10.2017
 • Usťak, S. 2017. Způsob a zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty, 306899
 • Usťak, S. & Dytrich, D. 2017. Technologický postup zpracování biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • Vach, M., Strašil, Z. & Javůrek, M. 2016. Economic efficiency of selected crops cultivated under different technology of soil tillage. Scientia Agriculturae Bohemica, 47(1): 40-46.
 • Strašil, Z., 2016. Evaluation of Miscanthus grown for energy use. Res. Agr. Eng., Vol. 62 (2): 92–97.
 • Honzík, R., Usťak, S. & Vach, M. 2016. Hydropedologické parametry a objemová hmotnost půd u variant s rozdílnými způsoby zpracování. Agritech Science, 10(1).
 • Usťak, S., Hutla P., Šinko, J., Muňoz, J., Váňa, V., 2016: Srovnání vybraných způsobů úpravy dřeva z prořezu jabloní za účelem energetického využití. Agritech Science, 10 (3).
 • Usťak S., Muňoz J., Váňa V., Usťaková M. 2016 Pěstování mužáku prorostlého Silphium perfoliatum L. pro výrobu bioplynu. Cultivation of cup-plant Silphium perfoliatum L. for biogas production. Úroda, 12/2016: 103-111.
 • Honzík R., Váňa V., Muňoz J., Šinko J. 2016 Pěstování konopí setého (Cannabis sativa L.) k energetickému využití, The cultivation of hemp (Cannabis sativa L.) for energy purposes. Úroda, 12/2016: 533-541.
 • Strašil Z. 2016 Předběžná rajonizace zemědělské půdy pro srhu laločnatou (Dactylis glomerata L.) určenou pro spalování v podmínkách ČR. Preliminary zoning of agricultural land for orchardgrass (Dactylis glomerata L.) determined for combustion for the Czech Republic. Úroda, 12/2016: 433-437.
 • Vach M., Strašil Z.: Vyhodnocení erozního ohrožení u kukuřice na siláž při odlišných technologiích zpracování půdy. Evaluation of soil erosion threat at different soil tillage technologies in maize for silage. Úroda, 12/2016: 457-461.
 • Usťak, S., 2016: Způsoby energetického využití zbytkového dřeva z prořezu jabloní a některých dalších ovocných dřevin. Ověřená technologie. Smlouva o uplatnění VÚRV-OT-02/2016 mezi VÚRV, v.v.i. a klastrem Česká peleta, z.s.p.o., ověřovací podnik ATEA PRAHA s.r.o. (Ztech).
 • Usťak, S. 2016. Filtrační náplň pro zařízení určené k čištění odpadního vzduchu od amoniaku (TA04020903) Fuzit
 • Usťak, S., Muňoz Jakub, J., Usťaková, M. & Honzík, R. 2016. Stabilizační přípravek pro acidickou předúpravu bioodpadů (TA04020903) Fuzit
 • Usťak, S., Jambor, V., Muňoz, J. & Honzík, R. 2016. Přípravek pro silážování nadměrně vlhkých rostlin jako suroviny pro výrobu bioplynu (TA03021491) Fuzit
 • Jambor, V., Usťak, S., & Usťaková, M. 2016. Přípravek pro silážování nadměrně suchých rostlin jako suroviny pro výrobu bioplynu (TA03021491) Fuzit
 • Usťak, S. & Šimon, T. 2016. Směsný substrát na bázi kompostu podporující přežití mikroorganismů prospěšných pro půdní úrodnost (TH01030299) Fuzit
 • Usťak, S. & Šinko, J. 2016. Dřevní palivo standardizované kvality optimalizované pro uzenářské účely (QJ1210104) Fuzit
 • Nerušil, P., Menšík, L., Houdek, I., Jurka, M., Strašil, Z. & Kohoutek, A. 2016. Pěstování, produkce a kvalita píce vybraných odrůd trav a jejich směsek pěstovaných jako náhrada substrátu pro bioplynové stanice za kukuřici setou, Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 26 pp.
 • Usťak, S., Šinko, J., Honzík, R., 2016: Možnosti energetického využití dřeva z prořezu jabloní a některých dalších ovocných dřevin. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 32 pp.
 • Usťak, S., Jambor, V., 2016: Konzervační přípravek pro silážování nadměrně suchých rostlin určených pro výrobu bioplynu. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 24 pp.
 • Usťak, S., Muňoz, J., Jambor, V., 2016: Konzervační přípravek pro silážování nadměrně vlhkých rostlin určených pro výrobu bioplynu. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 24 pp
 • Hermuth, J., Janovská, D., Hlásná Čepková, P., Usťak, S., Strašil, Z. & Dvořáková, Z. 2016. Sorghum and Foxtail Millet—Promising Crops for the Changing Climate in Central Europe. In: Konvalina, P. (ed.). Alternative Crops and Cropping Systems. InTech, Rijeka, Croatia
 • Houdek, I., Kohoutek, A. & Usťak, S. 2015. Produkce bioplynu ze siláží z píce prvních sečí vybraných travních druhů a směsí. Úroda, 63 (12 věd.př.): 99-104.
 • Strašil, Z. 2015. Pěstování kostřavy rákosovité (Festuca arundinacea Schreb.) určené pro energetické využití. Úroda, 63(12 věd.př.): 87-92.
 • Strašil, Z., Vach, M. & Smutný, V. 2015. The Energy Effectiveness Of Crops In Crop Rotation Under Different Soil Tillage Systems. Agriculture (Polnohospodárstvo), 61(3): 77-87.
 • Strašil, Z., Weger, J., Hutla, P. & Kára, J. 2015. Ozdobnice (Miscanthus) jako energetická surovina. Agritech Science, 9(3): 1-11.
 • Usťak, S., Honzík, R., Muňoz Jakub, J. & Šinko, J. 2015. Ekologicko-energetický audit možnosti kombinace výroby bioplynu a hydrotermální karbonizace bioodpadů. Agritech Science, 9(3)
 • Vach, M. & Strašil, Z. 2015. Dlouhodobý účinek odlišného zpracování půd na produkci hlavních obilnin. Úroda, 63(12 věd.př.): 343-346.
 • Nerušil, P., Kohoutek, A., Odstrčilová, V., Vach, M., Javůrek, M. & Strašil, Z. 2015. Využití minimalizačních a půdoochranných technologií pro snížení účinků vodní eroze na obdělávaných půdách, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 21 pp.
 • Smutný, V., Dryšlová, T., Houšť, M., Lukas, V., Matušinský, P., Neudert, L., Procházková, B., Strašil, Z. & Vach, M. 2015. Význam technologií zpracování půdy a dalších agrotechnických opatření při pěstování obilnin, 54 pp.
 • Usťak, S., Honzík, R. & Muňoz Jakub, J. 2015. Možnosti kombinace výroby bioplynu a hydrotermální karbonizace bioodpadů, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 32 pp.
 • Strašil, Z. 2015. Environmental analyze of energy crops for combustion purposes. In: Usťak, S., Mikulka, J. & Muňoz, J. (eds.). Biogenic emissions of greenhouse gases and processes of carbon and nitrogen transformation in soils in response to global climate change. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha – Ruzyně. pp. 52-57.
 • Strašil, Z., Weger, J., Hutla, P. & Kára, J. 2015. Pěstování ozdobnice (Miscanthus) určené pro energetické využití (Shrnutí dlouholetého sledování). Biopaliva z pohledu energetiky a vlivu na životní prostředí. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně.
 • Usťak, S., Muňoz, J., Usťaková, M., Vach, M., Kurganova, I. & Chochlova, O. 2015. Carbon losses from soil as carbon dioxide and changes in the content of soil organic matter related to different soil tillage methods at long-term field trials. In: Hlisnikovský, L. & Madaras, M. (eds.). 60th Anniversary of Long-term Field Experiments in the Czech Republic. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha. pp. 137-142.
 • Usťak, S., Vach, M., Strašil, Z., Muňoz, J., Mikulka, J., Káš, M. & Mühlbachová, G. 2015. Effect of different soil management practices on the soil microbiological activity and biogenic emissions of greenhouse gases. In: Hlisnikovský, L. & Madaras, M. (eds.). 60th Anniversary of Long-term Field Experiments in the Czech Republic. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha. pp. 143-149.
 • Vach, M., Strašil, Z. & Javůrek, M. 2015. The effect of different tillage systems on cereals grain yields in long-term field experiments. In: Hlisnikovský, L. & Madaras, M. (eds.). 60th Anniversary of Long-term Field Experiments in the Czech Republic. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha. pp. 150-153.
 • Vach, M., Usťak, S. & Honzík, R. 2015. Soil conservation and minimization technologies of soil treatment in a period of extreme weather events . In: Usťak, S., Mikulka, J. & Muňoz, J. (eds.). Biogenic emissions of greenhouse gases and processes of carbon and nitrogen transformation in soils in response to global climate change. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha – Ruzyně. pp. 58-68.
 • Hermuth, J., Janovská, D. & Usťak, S. 2014. Genofond čiroku obecného Sorghum bicolor (L.) Moench a možnosti jeho využití v podmínkách ČR. In: Papoušková, L. (ed.). Genetické zdroje rostlin v ČR po 20 letech existence Národního programu. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha. pp. 30-36.
 • Kohoutek, A., Usťak, S., Muňoz, J., Odstrčilová, V., Novák, K., Nerušil, P. & Němcová, P. 2014. Biogas Production Potential of Selected Grass Species Used to Restore Grasslands. In: Jambor, V., Malá, S., Vosynková, B. & Kumprechtová, D. (eds.). 16th International Symposium Forage Conservation. Mendelova univerzita v Brně, Brno. pp. 113-116.
 • Petříková, V. & Muňoz, J. 2014. Biogas from Feeding Sorrel. In: Jambor, V., Malá, S., Vosynková, B. & Kumprechtová, D. (eds.). 16th International Symposium Forage Conservation. Mendelova univerzita v Brně, Brno. pp. 121-123.
 • Usťak, S., Muňoz, J., Novák, K., Usťaková, M. & Jambor, V. 2014. Non-traditional Crops Prospective for Biogas Production. In: Jambor, V., Malá, S., Vosynková, B. & Kumprechtová, D. (eds.). 16th International Symposium Forage Conservation. Mendelova univerzita v Brně, Brno. pp. 117-120.
 • Usťak, S., Spoluorganizace mezinárodní konference: 16th International Symposium Forage Conservation, Brno, June 3.-6.2014
 • Honzík, R., Spoluorganizace mezinárodní konference: Impulsy 21, mezinárodní konference Impulsy 21, Chomutov-Vysočany, 8.-9.10.2014

Přehled všech publikací a ostatních výsledků týmu najdete zde.