Operační programy

Operační program „Výzkum, vývoj a vzdělávání“

Výzva pro „Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací“

Mobilita vědeckých pracovníků pro podporu nových trendů a metod zemědělského výzkumu

Doba řešení: 1. 5. 2020 – 31. 12. 2022

Projekt svým zaměřením přispívá k naplnění vize budování výzkumné instituce pevně zakotvené v prostředí mezinárodního výzkumu. Cílem projektu je podpora výzkumu prostřednictvím prohloubení zahraniční spolupráce a zkušeností vědeckých pracovníků. Využití zkušeností zahraničních pracovišť k zavedení a koordinaci analytických a výpočetních metod, hodnocení a interpretace dat a podpory vzájemné propojenosti vědeckých pracovníků povede k získání kvalitních výsledků a akceleraci výzkumu v naší instituci.

 

Projekt v rámci OP „Výzkum, vývoj a vzdělávání“

Výzva „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků“

Rozvoj moderních metod výzkumu pro snížení chemizace životního prostředí a přizpůsobení zemědělství změně klimatu

Doba řešení: 1. 5. 2018 – 31. 12. 2019

Projekt je cílen na podporu mobility vědeckých pracovníků v progresivně se rozvíjejících oblastech zemědělského výzkumu, souvisejících se změnou klimatu a zvyšujícími se nároky na kvalitu potravin a životního prostředí. Využití zkušeností zahraničních pracovišť k zavedení a koordinaci analytických metod, sběru, hodnocení a interpretace dat a vzájemné propojenosti vědeckých pracovníků povede k získání kvalitních výsledků a akceleraci výzkumu v naší instituci. Projekt podpoří profesní růst výzkumných pracovníků, zlepší zapojení instituce do mezinárodní vědecké komunity a akceleruje tvorbu výsledků základního a aplikovaného výzkumu.

 

Projekt v rámci OP „Praha – pól růstu ČR“

Výzva „Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III“

Komercializace nových výsledků zemědělského výzkumu VÚRV, v.v.i. pro zlepšení životního prostředí v hlavním městě Praze – projekt pro uplatnění inovativních výsledků našeho výzkumu v hlavním městě

Inovační řešení vyvinutá vědci z VÚRV, v.v.i. jsou využívána nejen v zemědělské praxi, ale uplatňují se stále více i v rámci rozvoje měst a obcí. S podporou operačního programu „Praha – pól růstu ČR“ jsme začali ověřovat aplikační potenciál pěti inovačních řešení, která Pražanům v blízké době umožní profitovat z výsledků aktuálního výzkumu. Nová řešení se mohou následně uplatnit v oblasti managementu kvality prostředí i v dalších městech a obcích.

Koncept „Záchyt a determinace mikroskopických hub v ovzduší hlavního města Prahy“ umožní detekovat alergenní spory v ovzduší, koncept „Včasné zjištění zasolení půdy pro zdravou městskou zeleň“ poskytne nová řešení pro monitoring a postupy pro minimalizaci zasolení půdy pomocí senzorové techniky. V rámci konceptu „Nástroje pro zajištění bezpečnosti městské zeleně: GM variety“ zlepšíme možnosti rychlé detekce přítomnosti nepovolených geneticky modifikovaných rostlin v městských výsadbách. Koncept „Pražská zeleň bez rizikových látek“ je založen na využití přírodě blízkých látek pro ochranu před škodlivými organizmy a koncept „Zelené stěny pro čistší vzduch, udržitelné hospodaření s vodou a snížení teploty pro zlepšení kvality života v Praze“ přispěje ke zlepšení životního prostředí v silně urbanizovaném městském prostředí.

Děkujeme hlavnímu městu Praze a Operačnímu programu za podporu našeho projektu „Komercializace nových výsledků zemědělského výzkumu VÚRV, v.v.i pro zlepšení životního prostředí v hlavním městě Praze“, o výsledcích řešení Vás budeme informovat!

Oficiální informaci o projektu naleznete zde.