hr excellence in research logo

VÚRV, v.v.i. získal ocenění „HR Excellence in Research Award“

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. obdržel od Evropské komise prestižní ocenění „Excelence lidských zdrojů ve výzkumu“ (HR Award). Připojil se tak k řadě výzkumných institucí, které touto certifikací deklarují vysokou kvalitu péče o lidské zdroje ve vědeckém prostředí.

Cílem udělování evropského certifikátu je zvyšování kvality péče o lidské zdroje ve vědeckém prostředí, využití moderních praktik HR a dodržování moderních principů v rozvoji lidských zdrojů ve výzkumu. Jeho udělení představuje pro výzkumné instituce zvýšení prestiže, větší atraktivitu pro výzkumné pracovníky, podporu na poli mezinárodního výzkumu i větší šanci na úspěch v grantových soutěžích. V současné době je držiteli tohoto ocenění 666 organizací na světě, z toho 59 institucí v České republice.

„Věřím, že ocenění a s ním související interní změny zvýší atraktivitu naší instituce pro mladé pracovníky a pomohou nám udržet špičkové vědce. Pro náš rozvoj považuji přítomnost kreativních, výkonných a všestranných vědeckých pracovníků schopných spolupráce napříč jejich profesním zaměřením za jeden z nejdůležitějších faktorů úspěchu,“ komentuje udělení ocenění RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.

Udělení předcházela dvouletá příprava v oblasti Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R ), jejímž cílem bylo vytvořit Akční plán, který povede ke sladění stávající praxe s požadavky Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků. V následující dvouleté etapě bude VÚRV, v.v.i. pokračovat v implementaci potřebných postupů a opatření.

Instituce, která chce ocenění HR Award získat, se musí přihlásit k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků. Tento soubor obecných zásad a požadavků definuje odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatele vedoucí k úspěšnému vývoji, transferu, sdílení a rozšiřování znalostí a technického rozvoje a rozvoji kariéry výzkumných pracovníků. Jejich implementací instituce deklaruje zajištění péče o zaměstnance, rozvoj profesního a karierního růstu, transparentní prostředí při náboru pracovníků a zlepšení podmínek pro mezinárodní výzkumnou spolupráci a práci zahraničních výzkumných pracovníků.

 

Přínosy implementace HRS4R

 

  • garance transparentního náboru, výběru a hodnocení výzkumných pracovníků
  • rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků
  • zvýšení prestiže a atraktivity VÚRV, v. v. i.
  • propojení s dalšími výzkumnými institucemi v rámci Evropského výzkumného prostoru
  • garance kvality pracovního prostředí
  • získání finančních prostředků na výzkum (výhody v programech TAČR, GAČR, Horizon Europe…).

 

Dosavadní průběh projektu a výsledky

 

VÚRV, v. v. i., se v roce 2019 přihlásil k zásadám stanoveným Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání nových pracovníků a zavázal se je dodržovat. Tyto dokumenty byly formulovány v rámci jednotné evropské koncepce řízení lidských zdrojů.

V průběhu roku 2020 byla na VÚRV, v. v. i., provedena podrobná analýza současného stavu (GAP analýza), zahrnující dotazníkové šetření a řízené rozhovory se všemi pracovníky, pro identifikaci případných nedostatků ve stávajícím HR řízení instituce. Na základě výsledků získaných GAP analýzou byl podrobně vypracován Akční plán. Tento plán systematicky mapuje zjištěné nedostatky a konkrétně definuje postupy směřující k jejich odstranění.

Principy zakotvené v Chartě a Kodexu jsou prakticky realizovány pomocí Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R).

Etický kodex VÚRV, v.v.i., aktualizovaný v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky, OTMR politiku VÚRV, v.v.i. a Plán rovných příležitostí najdete v sekci Dokumenty.

 

Shrnutí

 

Řídicí výbor

RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. – ředitel instituce
Ing. Linda Šimková – náměstkyně ředitele pro provoz a ekonomiku
doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D. – náměstek ředitele pro vědu a výzkum
Ing. Miloš Faltus, Ph.D. – předseda Rady instituce
Ing. Eva Kunzová, CSc. – vedoucí Odboru systémů hospodaření na půdě
doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. – vedoucí Odboru genetiky a šlechtění rostlin
Ing. Jan Lukáš, Ph.D. – vedoucí Odboru ochrany plodin a zdraví rostlin

Pracovní skupina

Ing. Gabriela Schlesingerová, Ph.D. – gestorka projektu
Mgr. Michal Bielecki – právník
Ing. Mária Krupková – analytička interních procesů
Mgr. Milada Slezáková – personalistka
Ing. Tereza Nešporová – Biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění
Ing. Martina Trávničková – Genetika a šlechtitelské metody
RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. – Molekulární genetika
Ing. Mgr. Daria Rapoport – Epidemiologie a ekologie mikroorganizmů
Ing. Jiří Zámečník, CSc. – Fyziologie a kryobiologie rostlin

 

Implementace HRS4R probíhá v rámci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Posílení strategického řízení vědy a výzkumu ve VÚRV, v. v. i ., registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014700, jehož klíčovou aktivitou je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Hlavním cílem projektu je získání ocenění HR AWARD. Součástí implementačního procesu je inovace strategie řízení organizace, řízení lidských zdrojů a hodnocení výzkumných organizací, strategie mezinárodní a mezisektorové spolupráce, transferu technologií a popularizace výsledků výzkumu. Výsledkem bude posílení a rozvoj kapacit instituce a znalostí a dovedností pracovníků VÚRV ve zmíněných oblastech.

 

logo eu a msmt