Model OH pro ekoplatbu 2023 a 2024

Rychlý odkaz ke stažení formuláře pro ekoplatbu 2024: kultura R 2023/24
(pokud jste si ještě vloni nespočítali Model OH po ekoplatbu 2023, tak rychlý odkaz je zde: kultura R 2022/23,
pokud si chcete doplnit časovou řadu o období před zavedením ekoplatby, formulář je zde: kultura R 2021/22)

POZOR – pokud se po kliknutí na uvedené odkazy formulář otevře jen v internetovém prohlížeči, není možné jej vyplňovat (hlásí to, že soubor je zamčený apod.). Je tedy ještě nutné v otevřeném formuláři kliknout na tlačítko „Stáhnout soubor“ (většinou vpravo nahoře). Stažený soubor se uloží do Vašeho počítače a najdete jej pomocí Průzkumníku souborů, většinou v adresáři „Stažené soubory“. 

Podmínka celofaremní ekoplatby z hlediska udržitelného hospodaření s organickou hmotou v orné půdě a tedy povinnost následně provést daný výpočet se vztahuje pouze na žadatele s výměrou orné půdy (R+G+U) nad 30 hektarů.

Postup vyplnění formuláře a názorná prezentace

 1. Formulář pro ornou půdu má 3 listy – údaje se vyplňují do prvního listu. Pokud jste však použili půdoochranné technologie strip-till (pásové zpracování půdy) nebo přímé setí, tak se údaje o jejich použití na konkrétních DPB doplňují i do třetího listu. Do druhého listu se data automaticky přepíší a ten slouží jako „protokol“ pro případnou kontrolu na místě (formulář se nikam neposílá).
 2. Uveďte název firmy nebo jméno žadatele.
 3. Podle Jednotné žádosti (JŽ) 2024 uveďte celkovou výměru vybraných kultur užívané půdy:
  • standartní orná půda (kultura R),
  • travní porost (na orné půdě, kultura G) a
  • úhor (kultura U), včetně úhorů „dočasně“ převedených z trvalých travních porostů.
 4. Po vložení údaje o výměře půdy se objeví grafické znázornění potřeby opatření (červený sloupec) a výzva k doplnění údajů o provedených opatřeních. Podmínka je zatím „nesplněna“, což by ale zůstalo, kdyby se vůbec organicky nehnojilo…
 5. Doplňte výměru lehkých a těžkých půd (k 31. 5. 2024) – naleznete v Registru půdy na Portálu farmáře – Tisk: Základní, tabulka „Součet výměr účinných dle kultur a režimů EZ“, sečtěte si hektary za kultury R, G, U.
 6. Vyplňte výměry vybraných hlavních plodin z JŽ 2024 (brambory, jetel, …). Jsou to plodiny, které mají významný vliv na půdní organickou hmotu. Kukuřice, brambory apod. potřebu organického hnojení zvyšují, naopak víceleté pícniny potřebu snižují. Pokud je nepěstujete, zůstanou políčka prázdná a výpočet proběhne pro ostatní plodiny (pšenice, řepka, hrách, …), které se jmenovitě neuvádějí, protože tvoří „základ“ výpočtu. Pokud jste na jaře založili např. jetel v podsevu do krycí plodiny a uvedete jej jako hlavní plodinu jetel do JŽ, můžete jej započítat do řádku č. 16. Tyto hektary současně uvedete i do řádku č. 46 – meziplodina (=krycí plodina) souběžně pěstovaná s hlavní plodinou (=podsev jetele).  Je vhodné to uvést do evidence hnojení, např. jako poznámku, zaškrtnout políčko „podsev“ apod.
 7. Doplňte organické hnojení a další opatření, celkem za podnik, za období 1. 7. 2023 – 30. 6. 2024. Např. 500 tun hnoje, zapravení slámy na 55 ha, meziplodiny na 30 ha, strip-till na 50 ha. Překryvy ploch jsou možné, stejné hektary s různými opatřeními se tedy mohou započítat vícekrát. Případná kontrola může chtít vidět Vaši evidenci hnojení, pěstovaných plodin (vč. meziplodin) a výnosů, pro porovnání správnosti dat ve výpočtu.
 8. Uveďte výměru úhorů a ochranných pásů deklarovaných v JŽ 2024 jako neprodukční plochy. Pokud úhory v létě 2024 sklidíte, nevadí, že už je to jiný hospodářský rok.
 9. Podívejte se zpět nahoru na grafiku – pokud je modrý sloupeček větší než červený, máte splněno.
 10. Formuláře se nikam neposílají, kontrolu provádí pracovníci SZIF pouze na místě. Pro ekoplatbu 2024 byste je měli mít zpracované do 30. září 2024.

Oprava formuláře pro ornou půdu

Oprava ze dne 6. 9. 2023 se týkala pouze druhého listu („výpočet – k tisku“), kde byl opraven vzorec v buňce F56. Výpočet v prvním listu byl správný, pouze nefungoval převod údajů o výměře sklizených meziplodin, úhorů nebo ochranných pásů (řádky 47 a 49) do tiskové sestavy ve druhém listu (řádek 56). V určitých případech se tedy mohlo stát, že podmínka byla splněna, i když závěrečný rozdíl ve druhém listu vykazoval zápornou hodnotu.
V aktuálních odkazech už najdete oba soubory (pro 2022/23 a 2023/24) opravené, za chybu se omlouváme…

Odpovědi na často kladené otázky (FAQ)

 1. Dotaz (22. 8. 2023): Jak mám spočítat bilanci OH pro ekoplatbu 2023, když se někde sláma teprve sklízí nebo zapravuje, sejí se meziplodiny atd.?
  Odpověď: Do formuláře
  pro ekoplatbu 2023 (kultura R 2022/23) se uvádí zapravená sláma a zaseté meziplodiny z roku 2022. Je to v rámci hospodářského roku 2022/2023 (1. 7. 2022 – 30. 6. 2023), který je stejný i pro používání hnoje, kejdy apod. Všechny potřebné informace tedy již prakticky máte koncem června. Podobně i v případě chmelnic. Letošní sláma a meziplodiny jsou důležité až pro ekoplatbu 2024 (kultura R 2023/24). Jediná výjimka je u úhorů a ochranných pásů uvedených do žádosti jako neprodukční plochy v roce ekoplatby, které je navíc nutno rozdělit na „s odvozem zelené hmoty“ nebo „bez odvozu zelené hmoty“.
 2. Dotaz (22. 8. 2023): Jaké jsou podmínky pro uznání meziplodiny do bilance organické hmoty?
  Odpověď: Meziplodina může být jakákoliv, avšak zasetá (tedy nikoliv výdrol). Např. čistá hořčice, senážní žito mezi dvěma kukuřicemi apod. Důležité je, aby byla zaevidována (evidence hnojení, plodin a výnosů) a doba trvání od setí do zapravení porostu (příp. sklizně) byla min. 8 týdnů. Do bilance OH pro ekoplatbu 2023 se započítá meziplodina zasetá v létě / na podzim 2022.
 3. Dotaz (22. 8. 2023): Pro určení podílu jednotlivých druhů půd se má použít výpis z LPIS „Detailní přehled DPB k datu..“ a z něj výměry jednotlivých druhů sečíst po DPB? Nebo existuje jiný výpis?
  Odpověď: Po jednotlivých DPB určitě nemusíte nic sčítat, vše už je sečteno za jednotlivé kultury (R, G, U). Pro půdní druhy tedy použijete výpis (tisk) Základní, je tam tabulka „Součet výměr účinných dle kultur a režimů EZ“ (tato informace je uvedena v excelu v buňce D9-11 a rovněž v metodice MZe, na str. 16).
 4. Dotaz (22. 8. 2023): Dokdy musí být formuláře vyplněné a kam se posílají?
  Odpověď: Formuláře se nikam neposílají, kontrola se provádí pouze na místě. Pro ekoplatbu 2023 byste je měli mít zpracované do 30. září 2023 (pro ekoplatbu 2024 do 30. září 2024).
 5. Dotaz (12. 9. 2023): Vloni jsem zapravil slámu na 150 ha, z toho jsem ale v zimě předal 20 ha jinému uživateli. Naopak jsem letos na jaře převzal 10 ha půdy, bez jakéhokoliv loňského organického hnojení. Jak tyto hektary a organické hnojení započítávat?
  Odpověď: Výměra půdy (kultury R, G, U) se uvádí na základě údajů v žádosti o dotace v roce 2023. Pokud předtím došlo k vydání nebo převzetí půdy, všechna opatření se již musí vztahovat k této nové výměře. Např. pokud byla před vydáním půda na podzim 2022 organicky pohnojena, nelze tato hnojiva použít pro výpočet. U převzaté půdy je možné zohlednit organické hnojení pouze v případě, že bude žadatelem prokazatelně doloženo (výpis či kopie evidence hnojení od předchozího uživatele). Tento postup je uveden v metodice MZe, na str. 15.
 6. Dotaz (18. 9. 2023): V letošním roce jsme založili úhory, pro splnění výměry neprodukčních ploch. Po 15. srpnu 2023 jsme však narostlou hmotu sklidili. Máme to do modelu OH pro ekoplatbu 2023 zapsat jako „úhor s odvozem zelené hmoty“, i když tato operace byla provedena po ukončení hospodářského roku 2022/2023?
  Odpověď: Ano, zapište to tak, protože pro ekoplatbu 2023 se plochy úhorů a ochranných pásů deklarovaných jako neprodukční plochy hodnotí podle údajů v jednotné žádosti 2023. Odvoz hmoty nebo mulčování na těchto plochách tedy může přesahovat hospodářský rok. Výpočet pro ekoplatbu 2024 má stejná pravidla, takže nedojde k žádné duplicitě.

Vaše dotazy můžete směrovat na tel. 603 520 684 nebo na e-mail: klir@nullvurv.cz 

Ekoplatba 2024

Na základě dotazů uvádíme, že pro ekoplatbu 2024 se nepředpokládá změna výpočtu. Pro Vaše nynější rozhodování, jak správně nakládat s organickou hmotou, např. na jaké výměře ponechat na poli slámu nebo zasít meziplodiny, jsme připravili aktualizované formuláře.

Hospodářský rok pro hodnocení hospodaření s organickou hmotou pro ekoplatbu 2024 začal 1. 7. 2023 a potrvá do 30. 6. 2024.
Pro Model OH lze využít i jiné meziplodiny, než jste uvedli do jednotné žádosti 2023. Avšak všechny
zaseté meziplodiny musí být zapsané do evidence hnojení, stejně jako hlavní plodiny. Dále odhadněte množství statkových a organických hnojiv, které máte / budete mít k aplikaci a předpokládané plochy okopanin, kukuřice, jetelovin i úhorů k termínu podání jednotné žádosti v květnu 2024. 

Formuláře pro výpočet „bilance organické hmoty“ pro ekoplatbu 2024 jsou ke stažení zde:

Pro vyplňování platí stejná pravidla (informace níže), samozřejmě s přihlédnutím k časovému posunu roku podání jednotné žádosti a hospodářského roku. Údaje se vyplňují do prvního listu – vše se samo přepočte a výsledky se automaticky převedou do druhého listu, připraveného k vytištění. Jen při použití technologií strip-till a přímého setí je třeba uvést údaje o DPB do třetího listu.
Rádi Vám poradíme i pomůžeme s vyplňováním (tel. 603 520 684, další kontakty jsou dole).

Ekoplatba 2023

Podmínky pro hospodaření s organickou hmotou v půdě v rámci základní celofaremní ekoplatby jsou uvedeny v nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům (§ 13, 18 a 20) a podrobně popsány v metodice MZe k celofaremní ekoplatbě (orná půda: str. 13–17; chmelnice a plochy s víceletými produkčními plodinami, např. chřestem: str. 40–47). Pro hodnocení hospodaření s organickou hmotou byly ve VÚRV, v.v.i. vytvořeny a v praxi vyzkoušeny formuláře pro automatický výpočet.

Formuláře pro výpočet „bilance organické hmoty“ pro ekoplatbu 2023 jsou ke stažení zde:

POZOR – pokud se po kliknutí na uvedené odkazy formulář otevře jen v internetovém prohlížeči, není možné jej vyplňovat (hlásí to, že soubor je zamčený apod.). Je tedy ještě nutné v otevřeném formuláři kliknout na tlačítko „Stáhnout soubor“ (většinou vpravo nahoře). Stažený soubor se uloží do Vašeho počítače a najdete jej pomocí Průzkumníku souborů, většinou v adresáři „Stažené soubory“. 

V souboru pro kulturu R jsou vloženy i dva listy ve formátu vyhodnocovacích tabulek pro účely kontroly na místě. Tabulky č. 1–6 (druhý list) se automaticky vyplní podle údajů z prvního listu „výpočet“, jen do tabulky č. 7 (třetí list) je třeba případně uvést DPB s provedenými půdoochrannými technologiemi – strip-till a přímé setí.

Při vyplňování údajů používejte, prosím, desetinnou čárku, nikoliv desetinnou tečku; v listech nepřetahujte buňky myší. Velikost zobrazení i šířku jednotlivých sloupců si můžete přizpůsobit nastavení Vaší obrazovky. Tabulky s výsledným hodnocením pro R (2. a 3. list) si můžete i vytisknout, zde šířku sloupců ani výšku řádků nemusíte měnit, je to naformátováno k tisku. Pokud Vás zajímá postup výpočtu, je umístěn vedle tabulky v prvním listu „výpočet“, ve sloupcích L až R. Např. ve sloupci N jsou uvedeny směrné dávky, jako optimální s ohledem na přívod dusíku a jeho využitelnost rostlinami. Ale ani z hlediska dodávání organické hmoty do půdy nemá smysl uvedené dávky příliš překračovat. Raději tedy organicky hnojit na větší ploše, opatření meziročně střídat na celé výměře orné půdy i je vhodně kombinovat (dvoj- nebo trojkombinace, např. sláma + kejda + meziplodina).

Důležité informace:

 • do výpočtu se uvádí výměra půdy (kultury R, G, U) a plochy vybraných plodin (brambory, kukuřice, …) uvedené v žádosti v květnu 2023
 • k výměře úhorů uvedených v žádosti 2023 se připočtou i deklarované neprodukční plochy ochranných pásů podle přílohy č. 12 k nařízení vlády č. 83/2023 Sb. (ochranný pás kolem evidovaného krajinného prvku, ozeleněný kolejový řádek, ochranný pás typu souvrať, ochranný pás podél vody typu základní, ochranný pás podél vody typu prémiový, ochranný pás založený půdoochrannými technologiemi č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, ochranný dělící pás, ochranný pás založený v rámci agrolesnictví, biopás)
 • všechny vstupy organické hmoty a agrotechnická opatření (strip-till, přímé setí) se vztahují k období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023
 • základní rozsah potřebných opatření (pro střední půdy nejméně na 35 % výměry orné půdy) je nastaven na aplikaci hnoje v dávce 30 t/ha, s koeficientem 1,00; ostatní hnojiva jsou přepočtena nejen podle obsahu organických látek, ale i podle jejich účinnosti (např. sláma má koeficient 0,5; pokud by to bylo jediné opatření, tak je třeba ji ponechat nejméně na 70 % výměry orné půdy)
 • statková hnojiva rostlinného původu (sláma, chrást, …) pocházejí z plodin sklizených v roce 2022
 • plochy zasetých a vzešlých meziplodin (i nedotačních) se vztahují k období od léta 2022 do jara 2023
 • pro účely dotací a tedy ani ekoplatby nelze započítat výdrol ani vysoké strniště po sklizni kukuřice na siláž (výdrol jako meziplodinu a strniště nad 40 cm jako slámu je možné uznat pouze v rámci způsobů letně-podzimního hnojení ve zranitelných oblastech)
 • připomínáme, že podle zákona o hnojivech (novela v roce 2021) je nutné evidovat nejen použití hnojiv (vč. statkových hnojiv rostlinného původu, které se zapisují bez uvedení množství a živin – sláma obilnin, olejnin, luskovin i jiných plodin pěstovaných na semeno, chrást, zelené hnojení, mulč apod.) a upravených kalů, ale i pěstování hlavních plodin a meziplodin; případná kontrola požadavků ekoplatby tedy bude z uvedených evidencí vycházet
 • doporučujeme vytvoření určité rezervy pro případ nepříznivých podmínek (vysoké teploty, sucho, intenzívní zpracování půdy, organické hnojení v nevhodnou dobu, slabé porosty meziplodin apod.), tedy hospodařit tak, aby při výpočtu pro ornou půdu bylo dosaženo „zlepšující“ bilance (rozdíl mezi plněním a potřebou je větší než jeden dílek grafu)

V případě nejasností se neváhejte zeptat, klidně pošlete i tabulku ke kontrole správnosti vyplnění a pro vyhodnocení výsledku.
Kontakty:
Ing. Jan Klír, CSc., tel. 603 520 684, e-mail: klir@nullvurv.cz
Ing. Jana Wollnerová, Ph.D., tel. 607 060 301, e-mail: wollnerova@nullvurv.cz

Model vznikl v rámci projektu QK21020155 „Nástroj pro hospodaření se živinami a organickými látkami“ a za podpory Ministerstva zemědělství, institucionální podpora MZE-RO0418. 

Tabulky pro výpočet bilance dusíku za hospodářský rok 2022/2023 najdete zde.

Kategorie aktuality, legislativa, software, výživa rostlin.
Počet zobrazení: 11 467