Model OH pro ekoplatbu 2023

Aktuální informace (26. 2. 2023)
V současné době se příslušný předpis připravuje ke schválení Vládou ČR. Původně předložený způsob výpočtu (verze 3, z 19. 10. 2022) pro kulturu R se však nemění. Finální („ostrá“) verze hodnocení hospodaření s organickou hmotou pro standardní ornou půdu (R), včetně výpočtu případných sankcí za neplnění je ke stažení zde (verze 4, z 22. 2. 2023, s úpravou formátování).
Můžete si tedy v předstihu snadno ověřit, zda ve sledovaném hospodářském roce 2022/2023 splníte podmínky z hlediska hospodaření s organickou hmotou, v rámci základní celofaremní ekoplatby. Informace o zařazení jednotlivých DPB podle převažujícího půdní druhu naleznete v Registru půdy na Portálu farmáře.

Verzi výpočtu pro kulturu C (chmelnice) najdete zde a pro novou kulturu P (plochy s víceletými produkčními plodinami) zde. Požadavek na organické hnojení se týká žadatelů s celkovou výměrou kultury P větší než 30 ha a organické hnojení je vyžadováno na nejméně 30 % ploch nově založených víceletých produkčních plodin – chřest, křen selský víceletý, reveň kadeřavá (rebarbora).

Odpovědi na nejčastější dotazy:

 1. požadavek na hospodaření s organickou hmotou pro ekoplatbu na standardní ornou půdu nemusí plnit žadatel s výměrou R+G+U max. 30 ha
 2. do výpočtu se uvádějí jen plochy vybraných plodin, předpokládané do žádosti v květnu 2023; pokud se nevyplní údaje k uvedeným plodinám, výpočet proběhne tak, jak je přednastaven, tedy pro obilniny (mimo kukuřici), olejniny, luskoviny, …
 3. úhory uvádějte až ty plánované do žádosti 2023
 4. doporučujeme vytvoření určité rezervy pro případ nepříznivých podmínek (vysoké teploty, sucho, intenzívní zpracování půdy, organické hnojení v nevhodnou dobu, slabé porosty meziplodin apod.), tedy hospodařit tak, aby při výpočtu pro ornou půdu bylo dosaženo „zlepšující“ bilance (rozdíl mezi plněním a potřebou je větší než jeden dílek grafu)
 5. pro účely dotací a tedy ani ekoplatby nelze započítat výdrol ani vysoké strniště po sklizni kukuřice na siláž (výdrol jako meziplodinu a strniště nad 40 cm jako slámu je možné uznat pouze v rámci způsobů letně-podzimního hnojení ve zranitelných oblastech) – informace doplněna 6. 3. 2023

Doporučujeme zúčastnit se některého z webinářů (únor–březen 2023), kde bude problematika nových dotací, včetně ekoplatby podrobně probírána.

Po stažení se soubor většinou otevře v prohlížeči, ale nejde vyplňovat, je tedy nutné kliknout na tlačítko „Stáhnout soubor„. V souboru jsou vloženy i dva listy ve formátu vyhodnocovacích tabulek pro účely kontroly na místě. Tabulky č. 1–6 se automaticky vyplní podle údajů z prvního listu „výpočet“, do tabulky č. 7 bude třeba uvést DPB s provedenými půdoochrannými technologiemi – strip-till a přímé setí.

Při vyplňování údajů (1. a 3. list) používejte, prosím, desetinnou čárku, nikoliv desetinnou tečku; v listech nepřetahujte buňky myší. Velikost zobrazení i šířku jednotlivých sloupců si můžete přizpůsobit nastavení Vaší obrazovky. Tabulky s výsledným hodnocením (2. a 3. list) si můžete i vytisknout, zde šířku sloupců ani výšku řádků nemusíte měnit, je to naformátováno k tisku. Pokud Vás zajímá postup výpočtu, je umístěn vedle tabulky v prvním listu „výpočet“, ve sloupcích L až R. Např. ve sloupci N jsou uvedeny směrné dávky, jako optimální s ohledem na přívod dusíku a jeho využitelnost rostlinami. Ale ani z hlediska dodávání organické hmoty do půdy nemá smysl uvedené dávky příliš překračovat. Raději tedy organicky hnojit na větší ploše, opatření meziročně střídat na celé výměře orné půdy i je vhodně kombinovat (dvoj- nebo trojkombinace, např. sláma + kejda + meziplodina).

Důležité informace:

 • pro ekoplatbu za rok 2023 se hodnotí hospodaření v hospodářském roce 2022/2023
 • základní rozsah potřebných opatření (pro střední půdy nejméně na 35 % výměry orné půdy) je nastaven na aplikaci hnoje v dávce 30 t/ha, s koeficientem 1,00; ostatní hnojiva jsou přepočtena nejen podle obsahu organických látek, ale i podle jejich účinnosti (např. sláma má koeficient 0,5; pokud by to bylo jediné opatření, tak je třeba ji ponechat nejméně na 70 % výměry orné půdy)
 • pokud nevyplníte plochy podle půdních druhů, nic se neděje, model bude počítat s půdou střední, kde jsou o něco přísnější požadavky
 • struktura plodin a kultur (vč. úhorů, tedy kultury U) vychází z údajů, které budete vkládat do žádosti o dotace v roce 2023 (květen)
 • všechny vstupy organické hmoty se vztahují k období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023
 • statková hnojiva rostlinného původu (sláma, chrást, …) pocházejí z plodin sklizených v roce 2022
 • plochy zasetých a vzešlých meziplodin se vztahují k období od léta 2022 do jara 2023
 • připomínáme, že podle zákona o hnojivech (novela v roce 2021) je nutné evidovat nejen použití hnojiv (vč. statkových hnojiv rostlinného původu, tedy slámy obilnin, olejnin a luskovin, chrástu, zeleného hnojení, mulče apod.) a upravených kalů, ale i pěstování hlavních plodin a meziplodin; případná kontrola požadavků ekoplatby tedy bude z uvedených evidencí vycházet

V případě nejasností se neváhejte zeptat, klidně pošlete i tabulku ke kontrole správnosti vyplnění a pro vyhodnocení výsledku.
Kontakty:
Ing. Jan Klír, CSc., tel. 603 520 684, e-mail: klir@nullvurv.cz
Ing. Jana Wollnerová, Ph.D., tel. 607 060 301, e-mail: wollnerova@nullvurv.cz

Model vznikl v rámci projektu QK21020155 „Nástroj pro hospodaření se živinami a organickými látkami“ a za podpory Ministerstva zemědělství, institucionální podpora MZE-RO0418. 

Tabulky pro výpočet bilance dusíku za hospodářský rok 2021/2022 najdete zde.

Kategorie aktuality, software.