Metodika „Použití diagnostických metod pro hodnocení přijatelných živin v půdě“ (2023)

Metodika „Použití diagnostických metod pro hodnocení přijatelných živin v půdě“ (G. Mühlbachová a kol.) byla zpracována v návaznosti na nově získané poznatky o obsahu přijatelných živin v půdě včetně stále častěji používaných bezorebných pěstitelských technologií v souvislosti se změnou klimatu.  V  poslední době se ukazuje potřeba přehodnocení obsahu živin v půdě a zpracování upravených kritérií u metody Mehlich 3 používané ÚKZÚZ k hodnocení přijatelných živin v půdě (AZZP). Současně vznikla potřeba navrhnout kritéria hodnocení také pro metodu KVK-UF, která na rozdíl od metody Mehlich 3 stanoví výměnné podíly živin představující jejich dostupnější zásobu pro rostliny než u metody Mehlich 3.  Metodika reaguje na nové potřeby zemědělské výroby v oblasti výživy rostlin včetně precizního zemědělství. Navrhuje novou interpretaci jednotlivých kategorií zásoby živin v půdě podle stávajících kritérií daných vyhláškou č. 275/1998 Sb. a úpravu stávajících kategorií pro výživu rostlin živinami. Současně jsou navržena nová kritéria pro metodu KVK-UF, která dosud chybí. Metodika zohledňuje i vliv různých způsobů zpracování půdy na výživu rostlin a rizika spojená s rozdílnou úrovní obsahu živin v půdě, kdy může docházet k větší kumulaci živin na povrchu půdy.

Kategorie aktuality, metodiky, výživa rostlin.