Vědci zkoumali hmyz a další „havěť“ na rekultivacích

Na různě starých polích vytvořených na vnitřních výsypkách lomu Vršany na Mostecku zkoumali vědci z Univerzity J. E. Purkyně, Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. a Univerzity Karlovy v letošním roce bezobratlé predátory a další členovce. Přitom našli i velmi vzácného tvora…

Více najdete v článku na E-MOSTECKO.CZ (10. 12. 2021).
Na snímku je samice plachetnatky s ulovenou mšicí (foto Martin Suvák).

Název studie: Návrat biodiverzity bezobratlých živočichů na pole obnovovaná v rámci rekultivace ploch po těžbě hnědého uhlí v severních Čechách
Společenstva bezobratlých živočichů poskytují zdravým agroekosystémům tzv. ekosystémové služby, především napomáhají regulovat populace škůdců plodin a plevelů, nebo zajišťují opylování. Zájmem zemědělské výroby je tedy, aby byla tato společenstva početná a druhově bohatá. V případě polí vznikajících v severních Čechách zcela nově na plochách po těžbě hnědého uhlí se tato společenstva musejí formovat zcela nově. Tento proces však dosud nebyl zdokumentován, neznáme tedy ani způsoby, kterými by bylo možné ho podpořit, případně urychlit. V rámci studie byla sledována společenstva bezobratlých živočichů, která se zformovala na různě starých polích vytvořených na plochách po těžbě hnědého uhlí. Rekultivace prováděné Vršanskou uhelnou společností nabízejí unikátní časový gradient stáří polí, který umožnuje studium společenstev bezobratlých živočichů obnovených polí v čase.

Řešitelé:
Mgr. Michal Holec, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Doc. RNDr. Petr Henneberg, Ph.D., 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Kategorie aktuality, média.
Počet zobrazení: 169