Nové projekty od roku 2021

Pracovníci VÚRV, v.v.i. získali nové výzkumné projekty.

Projekty začínající v roce 2021
Č. projektu Název projektu Role VÚRV Poskytovatel Řešitel Příjemci
QK21010064 Využití biologicky aktivních látek rostlinného původu při skladování zemědělských produktů další účastník MZe Aulický Radek, Ing. Ph.D. [P] Česká zemědělská univerzita v Praze [D] de Wolf GROUP s.r.o. [D] Univerzita Palackého v Olomouci [D] Terpenix s.r.o. [D] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
QK21010124 Půdní organická hmota – hodnocení vybraných indikátorů kvality další účastník MZe Madaras Mikuláš, RNDr. Ph.D. [P] Česká zemědělská univerzita v Praze [D] AGRO PODLESÍ, a.s. [D] AGROSPOL, agrární družstvo [D] Mendelova univerzita v Brně [D] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
QK21010130 SMART FARMING – Variabilní profilová aplikace hnojiv do zóny růstu kořenů konvenčních plodin další účastník MZe Svoboda Pavel, Ing. [P] Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i. [D] Agrio s.r.o. [D] Leading Farmers CZ, a.s. [D] BEDNAR FMT s.r.o. [D] Česká zemědělská univerzita v Praze [D] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
QK21010200 Šlechtění ovocných druhů na odolnost k abiotickým vlivům v kombinaci s vysokým obsahem antioxidačních látek v plodech další účastník MZe Bilavčík Alois, RNDr. Ph.D. [P] VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. [D] Petr Kareš [D] Univerzita Hradec Králové [D] Česká zemědělská univerzita v Praze [D] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
QK21010390 Moderní šlechtění s využitím molekulárně genetických metod pro zrychlení a zefektivnění selekce a praktického uplatnění nových odrůd jabloně s vysokou odolností k významným hospodářským chorobám další účastník MZe Krejzar Václav, Ing. Ph.D. [P] ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i. [D] Pavel Voráček [D] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
QK21020121 Stanovení a bilance měrných emisí skleníkových plynů z pěstování a posklizňové úpravy zemědělských plodin další účastník MZe Čermák Pavel, Dr. Ing. [P] Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. [D] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
QK21010189 Implementace ekosystémových služeb se zaměřením na vodní bilanci ve vinohradnické praxi hlavní příjemce MZe Novotný David, RNDr. Ph.D. [P] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. [D] Mendelova univerzita v Brně [D] Česká zemědělská univerzita v Praze [D] Vinařství Sádek s.r.o.
QK21010308 Efektivní systémy pěstování meziplodin využívající principy biotických intenzifikací hlavní příjemce MZe Káš Martin, Ing. Ph.D. [P] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. [D] Václav Veleta [D] OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. [D] Česká zemědělská univerzita v Praze [D] AGROEKO Žamberk spol. s r.o.
QK21020155 Nástroj pro hospodaření se živinami a organickými látkami hlavní příjemce MZe Klír Jan, Ing. CSc. [P] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. [D] Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i.
QK21020238 Inovace integrované produkce zeleniny při změně spektra prostředků ochrany, zdokonaleném monitoringu škodlivých organismů a omezení rizik pesticidů v produktech hlavní příjemce MZe Kocourek František, prof. RNDr. Ing. CSc. [P] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. [D] Česká zemědělská univerzita v Praze [D] Vysoká škola chemickotechnologická v Praze
TO01000295 Zdravé ovoce v měnících se klimatických podmínkách: vývoj nových biotechnologických postupů diagnostiky virů, studium vektorů, ozdravování a bezpečného uchovávání jahodníku a maliníku další účastník TA ČR RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D. Biologické centrum AV ČR, v. v. i./Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o./ Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i./ Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)/ Jan Holub s.r.o.
21-01233S Sex nebo ne? Rozluštění vzorců asexuality u unikátního rostlinného modelu hlavní příjemce GA ČR Michal Sochor, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i./Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
21-22765S Vliv endosymbiotických bakterií na predační kapacitu pavouků v agroekosystémech ošetřovaných pesticidy hlavní příjemce GA ČR RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Přehled projektů (soubor excel) s počátkem řešení v roce 2021 najdete zde.

Informace o dalších projektech najdete ve vyhledávači projektů, např.:

  • Analýza rezistence řepky vůči virovým patogenům TM01000044
  • Kalibrace metody detekce semen plevelů v potravě střevlíkovitých brouků 8J20AT021
  • Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu QK1910269
Kategorie aktuality, výzkum.
Počet zobrazení: 187