Výběr vhodných opylovatelů minoritních plodin pro semenářskou praxi

Na konci roku 2020 byla vydána nová certifikovaná metodika „Výběr vhodných opylovatelů minoritních plodin pro semenářskou praxi„. Cílem metodiky je rozšířit u odborné veřejnosti informovanost o faktorech, které je nutné zohlednit při výběru vhodných opylovatelů pro potřeby šlechtění a semenářství nových, méně známých nebo minoritních plodin v podmínkách technické izolace. Metodika se zabývá třemi vybranými druhy hmyzích opylovatelů (včela medonosná, čmelák zemní a zednice rezavá), které jsou pro opylování v technických izolátorech používány, shrnuje jejich společné i rozdílné znaky a hodnotí jejich efektivitu a výkonnost při opylování vybraných druhů rostlin. Metodika seznamuje i s finanční náročností pořízení nebo chovu vybraných opylovatelů. Cílem metodiky je osvětlit principy používání hmyzích opylovatelů při šlechtitelské a semenářské práci a na konkrétních příkladech zhodnotit efektivitu jednotlivých druhů opylovatelů. Metodika také nabízí obecný návod pro testování opylovacích poměrů rostlin a vzájemné kompatibility rostlin a vybraných hmyzích opylovatelů při použití v semenářské praxi.

Kategorie aktuality, metodiky.
Počet zobrazení: 259