„Metodika pro hodnocení vlivu subletálních dávek pesticidů na půdní živočichy…“ (2022)

Metodika pro hodnocení vlivu subletálních dávek pesticidů na půdní živočichy s využitím OMICs přístupu – model Folsomia candida

Anotace: Půdní živočichové jsou v prostředí vystaveni působení řadě cizorodých látek. Za nejdůležitější skupinu rizikových látek jsou považovány pesticidy, zejména ze skupiny prostředky na ochranu rostlin (POR). Před uvedením na trh procházejí POR důkladným hodnocením, jehož cílem je minimalizovat negativní vlivy na prostředí a necílové organismy. Hodnocení v Evropské unii (EU) vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009. Podstatnou součást hodnocení představuje vyloučení markantního vlivu na relevantní organismy, které by mohly být používáním POR zasaženy. Dle nařízení Evropské komise (EK) č. 546/2011 má při posuzování velmi podstatný význam toxicita pro nejcitlivější relevantní testovaný organismus. Je nutno brát v úvahu, že každý živočich má jinou genetickou výbavu a může tedy reagovat na různé látky odlišným způsobem. V posledních letech získalo na významu hodnocení chronického vlivu na necílové organismy. Navíc je na vzestupu kromě tradičních metod založených většinou na biotestech využívání moderních vysokokapacitních technologií, které umožňují sledování mnoha markerů v jedné analýze. Tato metodika obsahuje inovativní aspekty pro biologické experimenty s půdními živočichy. Metodika navíc počítá s využitím vysokokapacitních OMICs technologií pro identifikaci případného mechanismu účinku. Jako klíčový modelový druh byl vybrán chvostoskok Folsomia candida, který je běžně využíván jako model při posuzování ekotoxikologických rizik. Metodika je s jistými modifikacemi aplikovatelná i na jiné druhy chvostoskoků a další půdní „bezobratlé“. Potenciální uplatnění metodiky je v oblastech státní správy, v soukromých laboratořích i ve výzkumné činnosti při hodnocení environmentálních rizik pesticidů na půdní prostředí. Metodický postup může potvrdit nebo vyloučit environmentální rizika při registraci nových přípravků nebo reevaluaci stávajících POR.

Autorský tým: Tomáš Erban, Pavla Pabišková, Bruno Sopko, Elena Shcherbachenko, Martin Markovič, Pavel Talacko, Taťána Halešová

Metodiku si můžete stáhnout zde nebo prohlédnout níže.

NMet_Erban_et_al._Subletalni_vliv pesticidu_na_pudní_zivocichy_Folsomia
Kategorie metodiky.
Počet zobrazení: 382