Vnitřní oznamovací systém Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (dále jen VÚRV)

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zřídil vnitřní oznamovací systém. Vnitřní oznamovací systém je určen pro přijímání oznámení pouze od osob, které pro VÚRV vykonávají nebo vykonávaly byť zprostředkovaně práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo jsou či byly v kontaktu s VÚRV v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti. (Prací nebo jinou obdobnou činností se pro tyto účely rozumí:

 • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu
 • služba
 • samostatná výdělečná činnost
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet
 • správa svěřenského fondu
 • dobrovolnická činnost
 • odborná praxe, stáž
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění
 • ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost)

VÚRV vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. nevykonávají nebo nevykonávaly alespoň zprostředkovaně práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo nejsou či nebyly v kontaktu s VÚRV v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

 

Příslušnou osobou pro přijímání oznámení je:

Mgr. Michal Bielecki, advokát
se sídlem Praha 2, Koubkova 1726/8, PSČ: 120 00

 

Oznámení je možno učinit:

1. Písemně na adresu příslušné osoby:

Mgr. Michal Bielecki, advokát
Koubkova 1726/8
Praha 2
120 00

2. Písemně – emailem na adresu:

VURV.oznamovatele@nulloutlook.com

3. Telefonicky na telefonním čísle:

+420 721 179 949
Telefonní linka je v provozu v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 13:00 hod
Hovory nejsou nahrávány.

4. Osobně na žádost oznamovatele a po předchozí dohodě s příslušnou osobou některým z výše uvedených způsobů.

 

Obsah oznámení:

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů a nejsou příslušnou osobou prošetřována.

Oznámení by mělo obsahovat kontaktní informace oznamovatele pro účely komunikace s příslušnou osobou.

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve VÚRV a které

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,

c) porušuje zákon, č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů,

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Ochrana před odvetnými opatřeními nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích. Takové oznámení se považuje za vědomě nepravdivé oznámení a může být sankcionováno.

 

Alternativní možnosti oznámení:

Mimo Vnitřního oznamovacího systému VÚRV je možno učinit oznámení u Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese:
oznamovatel.justice.cz
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/