„Zlatý klas“ a další ocenění na výstavě Země živitelka 2018

„Zlatý klas“ a další ocenění na výstavě Země živitelka 2018
Na 45. ročníku mezinárodního agrosalonu „Země živitelka“ 2018 byli oceněni tři pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. – Ing. Růžek, Ing. Menšík a Ing. Svoboda.
V soutěži o nejlepší vystavený exponát obdržel cenu ZLATÝ KLAS kypřič brambor Varior 500 jako výsledek spolupráce mezi VÚRV, v.v.i., kde byl hlavním řešitelem Ing. Pavel Růžek, CSc. (výzkumný tým Integrované výživy rostlin) a výrobcem P&L, spol. s r.o. Biskupice. Vystavovaný exponát je technicky konstruován pro povrchovou a podpovrchovou kultivaci hrůbků a brázd, s cílem zlepšit retenční schopnost půdy, vyšší infiltraci vody ze srážek a tím vytvořit vhodné podmínky pro efektivní využití živin. Pomocí ultrazvukových čidel jsou řízeny krajní sekce stroje podle tvaru jednotlivých hrůbků. Kypřič obsahuje originální, autorsky chráněná technická řešení, která jsou na evropském trhu zcela novým konceptem.
V rámci výstavy rovněž předal ministr Miroslav Toman ocenění za vědeckou práci a realizované výsledky výzkumu. V soutěži o „Cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2018“ obdržel Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. (výzkumný tým Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů) za původní vědeckou práci „The effect of application of organic manures and mineral fertilizers on the state of soil organic matter and nutrients in the long-term field experiment“ publikovanou ve vědeckém časopise „Journal of Soils and Sediments„. Cílem práce bylo vyhodnotit vliv dlouhodobé aplikace statkových a minerálních hnojiv na kvalitu zemědělské půdy. Jako podklad pro tuto studii bylo využito dat z dlouhodobých polních pokusů VÚRV, v.v.i., zpracovaných s využitím moderních metod vícerozměrné statistické analýzy (multikriteriální hodnocení). Aplikací hnoje a kejdy do půdy zvýšíme úrodnost půdy, zajistíme stabilní produkci a potravinové zabezpečení pro budoucí generace i za současných měnících se podmínek prostředí (klimatická změna). Naopak, aplikací pouze minerálních hnojiv bez doplnění organických látek dochází k destabilizaci půdního prostředí, doprovázené snížením půdní úrodnosti.
V soutěži o „Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2018“ obdržel Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji Ing. Pavel Svoboda (výzkumný tým Produkční fyziologie a výživy rostlin) za certifikovanou metodiku, která představuje první ucelený návod na správné uložení hnoje na zemědělské půdě. „Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě“ shrnuje výsledky šestileté práce v mnoha zemědělských podnicích. Závěry podrobné analýzy i metodika sama byly podkladem pro vyjednávání s Evropskou komisí o umožnění ukládání hnoje na zemědělské půdě, za kontrolovaných podmínek a při minimalizaci ohrožení kvality vod.
Kategorie úspěchy.
Počet zobrazení: 200