VýsledekAutoři:Abrham, Z., Vach, M., Hlisnikovský, L.
Název:Vliv technologie a hnojení dusíkem na ekonomiku jarního ječmene (D)
Abstrakt:V letech 2013-2017 byl na hnědozemní půdě v Praze-Ruzyni vyhodnocen vliv rozdílné technologie zpracování půdy (KT-konvenční technologie, BT-bezorebná technologie a PT-půdoochranná technologie s mělce zapravenou biomasou předplodiny) a stupňovaných dávek hnojení dusíkem (N1-40,N2-80,N3-120 kg/ha)na výnosy zrna jarního ječmene. Pro vyhodnocení ekonomické efektivnosti byl využit modelovací expertní systém AGROTEKIS-Technologie a ekonomika plodin. Oproti klasické technologii bylo dosaženo průkazně vyšších výnosů ve variantě BT o 6,4% a ve variantě PT o 3,8%. Nejvyšší variabilní náklady byly zjištěny u konvenční technologie, naopak nejnižší u minimalizační technologie, která také vykázala nejvyšší hrubý zisk. Z hlediska vlivu dávek N se projevil příznivý vliv na výnos i hodnotu produkce, ale zvyšování dávky dusíku nad 80 kg/ha se jeví u konvenční i bezorebné technologie jako ekonomicky nerentabilní.
Klíčová slova:jarní ječmen; výnosy zrna; technologie; hnojení N; ekonomika
Rok:2019
Časopis:Úroda
Ročník časopisu:67
číslo časopisu:9
Stránky:18 - 22
Jazyk:Čeština
Kategorie:Články v recenzovaných časopisech
Wok:
DOI:
PDF:
Message
zavřít