Spolupráce

Pokroku ve vědě a výzkumu není v dnešní době možné dosáhnout bez široké spolupráce, jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. VÚRV, v.v.i. úzce spolupracuje při řešení výzkumných projektů s mnoha výzkumnými organizacemi i vysokými školami v České republice a aktivně vyhledává i spolupráci mezinárodní. Navazujeme také spolupráci mezioborovou a mezirezortní, neboť moderní zemědělský výzkum řeší s narůstající intenzitou i otázky vlivu zemědělské výroby na životní prostředí a na zdraví obyvatel. Velký důraz klademe na spolupráci s vysokými školami v oblasti výuky studentů a na spolupráci se zemědělskou praxí, s cílem předávání aktuálních poznatků výzkumu do praxe i hledání nových podnětů pro další výzkum. Výsledky našeho výzkumu jsou též využívány státní správou při tvorbě zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, norem či dalších předpisů.

Důležitým prostředkem spolupráce a nástrojem pro transfer poznatků výzkumu do zemědělské praxe jsou technologické platformy:

Česká technologická platforma pro zemědělství (ČTPZ)
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. byl jedním z 20 zakládajících členů České technologické platformy pro zemědělství, která byla založena 30. června 2016 Zemědělským svazem České republiky (koordinátorem). Zakládajícími členy byly výzkumné ústavy, univerzity, profesní svazy i zemědělské podniky. Hlavním cílem ČTPZ je transfer poznatků výzkumu do zemědělské praxe, zejména formou přednášek, workshopů, seminářů, článků, publikací, poradenství apod.

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ)
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. byl jedním z 16 zakládajících členů České technologické platformy pro ekologické zemědělství, která byla založena 16. června 2004. Koordinátorem ČTPEZ je Bioinstitut, o.p.s. ČTPEZ je sdružení významných aktérů z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, zemědělské a potravinářské produkce a obchodu a oborových nevládních organizací se zaměřením na ekologické zemědělství a produkci biopotravin. Hlavním cílem ČTPEZ je budovat a podporovat rozvoj znalostního systému v oblasti ekologického zemědělství a produkce biopotravin a posílit konkurenceschopnost ekozemědělského sektoru v České republice ve všech jeho klíčových oblastech.

Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost (ČTP RB)
Posláním ČTP RB je působit především jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností v oblasti rostlinných biotechnologií. Za tímto účelem ČTP RB podporuje základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj; podporuje šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; podporuje organizace působících ve prospěch rozvoje biotechnologií v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit, včetně aktivit směřujících k ochraně životního prostředí a zlepšování pozitivního vnímání rostlinných biotechnologií. Posláním ČTP RB je rovněž podpora a prosazování zájmů sektoru oboru v oblasti národní i Evropské legislativy.

 

Message
zavřít