• Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

  ŘASY A CYANOBACTERIE

  Sbírka fytopatogenních mikroorganismů UPOC, (PřF UP v Olomouci)

  Základ sbírky houbových fytopatogenních mikroorganismů začal Prof. Lebeda budovat již od r. 1977 během svého působení ve Šlechtitelské stanici Sempry ve Smržicích. S jeho nástupem na Katedru botaniky PřF UP v r. 1994 byly do sbírky postupně začleněny i izoláty řas a sinic (garantuje Doc.RNDr. Hašler z oddělení algologie pod vedením prof. Poulíčkové) a sbírka virů a fytoplazem (garantuje prof. Navrátil na Katedře buněčné biologie a genetiky). Sbírka je rozšiřována a doplňována sběrovými expedicemi.
  • Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
  V národní databázi je v současnosti zařazeno:
  177 izolátů 15 druhů fytopatogenních hub a houbám podobných organismů,
  31 kmenů 31 druhů autotrofů (12 sinic a 19 řas),
  5 izolátů 4 druhů fytoplazem a 28 izolátů 7 druhů virů
  další jsou součástí pracovní kolekce.
  • Aktivity/výzkumné aktivity Katedry botaniky
  Genetická variabilita fytopatogenních hub;
  Biodiverzita a genetická variabilita interakcí hostitel-patogen v kulturním a přírodním patosystému;
  Mechanismy rezistence v interakcích hostitel-patogen;
  Šlechtění rostlin (klasické i biotechnologické přístupy) na rezistenci k chorobám;
  Testování rezistence patogenů vůči fungicidům;
  Biologie, ekologie a genetika řas a sinic
  Epidemiologie, biologie a genetika virů a fytoplazem
  • Služby
  poskytování kmenů pro nekomerční účely
  konzultační a determinační činnost
  • Začlenění do národních a mezinárodních organizací/platforem
  IBEB (International Bremia Evaluation Board)
  • Mezinárodní spolupráce
  výměna kmenů, vývoj metodik uchovávání, kultivace a testování rezistence hostitelských rostlin
  Využití sbírky:
  • Využití kmenů
  výuka, výzkum, testování odolnosti rostlin, referenční kmeny pro fytosanitární diagnostiku, konzultační činnost a doškolování odborných pracovníků v oblasti vodohospodářství
  • Uživatelé, klienti
  studenti, vyučující, vědci, odborní pracovníci ÚKZÚZ, šlechtitelských a vodohospodářských stanic
  Přehled skupin a druhů organismů udržovaných ve sbírce UPOC
  Kontakt:
  Univerzita Palackého v Olomouci
  Přírodovědecká fakulta
  Katedra botaniky
  Šlechtitelů 11
  783 71 Olomouc-Holice
  webová stránka: http://botany.upol.cz/
  fax: 585634824
  vedoucí/odpovědný pracovník
  Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
  ales.lebeda@nullupol.cz
  tel.: 585634800
  další pracovníci
  Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.
  michaela.sedlarova@nullupol.cz
  tel.: 585634809
  Mgr. Pavla Šiková
  Doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.
  RNDr. Božena Sedláková, Ph.D.
  Doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
  Prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc. (Katedra buněčné biologie a genetiky)