Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

SBÍRKY

Pro větší přehlednost jsou jednotlivé sbírky NPGZM zařazeny do 5 skupin podle organismů. Obsahuje-li sbírka různé typy organismů, je zařazena ve více skupinách.

 

Sbírka fytopatogenních virů (VURV–V), VÚRV, v. v. i., Praha 

Sbírka fytopatogenních a zemědělsky prospěšných bakterií (VURV–B), (VÚRV, v. v. i., Praha) 

Sbírka zemědělsky významných hub (VURV–F), (VÚRV, v. v. i., Praha) 

Sbírka půdních bakterií (VURV–R), (VÚRV, v. v. i., Praha) 

Sbírka biotrofních hub (VURV–A), VÚRV, v. v. i., Praha) 

Sbírka živočišných škůdců zemědělských plodin, (VÚRV, v. v. i., Praha) 

Chovy skladištního hmyzu a roztočů, (VÚRV, v. v. i., Praha) 

Sbírka jedlých a léčivých makromycetů (VURV–M), (VÚRV, v. v. i., Olomouc) 

Sbírka pivovarských mikroorganismů (RIBM), (VÚPS, a. s., Praha) 

Sbírka kultur hub (CCF), (PřF UK, Praha) 

Sbírka virů okrasných rostlin, (VÚKOZ, v. v. i., Průhonice) 

Česká sbírka fytopatogenních oomycetů (CCPO), (VÚKOZ, v. v. i., Průhonice) 

Sbírka průmyslově využitelných mikroorganismů, (VÚPP, v. v. i.) 

Sbírka kultur basidiomycetů (CCBAS), (MBÚ AV ČR, v. v. i., Praha) 

Sbírka patogenů chmele, (ChI, s. r. o., Žatec) 

Sbírka patogenních virů ovocných dřevin, (VŠÚO Holovousy, s. r. o.) 

Sbírka fytopatogenních mikroorganismů UPOC, (PřF UP v Olomouci) 

Sbírka zoopatogenních mikroorganismů (CAPM), (VÚVeL, v. v. i., Brno) 

Sbírka fytopatogenních virů brambor, (VÚBHB, s. r. o., Havlíčkův Brod) 

Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora® (CCDM), (Milcom, a. s., Tábor) 

Sbírka mlékárenských a pekárenských kontaminantů (CCDBC), (Milcom, a. s., Tábor) 

Česká sbírka mikroorganismů (CCM), (MU, Brno)