• Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

  BEZOBRATLÍ

  Sbírka živočišných škůdců zemědělských plodin, (VÚRV, v. v. i., Praha)

  V chovech živých živočišných škůdců a jejich antagonistů je udržováno okolo 35 druhů. Většina druhů patří mezi živočišné škůdce z řádu hmyzu (ploštice (Heteroptera), křísi (Auchenorrhyncha), mšice (Aphidoidea), molice (Aleyrodomorpha), brouci (Coleoptera), motýli (Lepidoptera) i dvoukřídlí (Diptera)), chováni jsou však i jejich přirození nepřátelé, zejména z řádu blanokřídlých (Hymenoptera). Z dalších živočišných skupin jsou ve sbírce zahrnuti zástupci kmene hlístů (Nematoda), řádu plicnatých plžů (Pulmonata), třídy mnohonožek (Millipeda), řádu suchozemských stejnonožců (Isopoda) a řádu roztočů (Acari). Některé z držených druhů jsou chováni ve více kmenech.
  Kolekce dále obsahuje více než 150.000 jedinců suchého sbírkového materiálu škůdců kulturních rostlin, karanténních hmyzích škůdců pro ČR, ale i jejich přirozených predátorů. Tato sbírka je průběžně doplňována sběry v terénu, v polních a ovocných kulturách. Determinace je prováděna jak pracovníky oddělení entomologie, tak externími specialisty z oboru.
  • Metody uchování kmenů
  Uchovávání jednotlivých kmenů je závislé na způsobu života daného druhu. Druhy endofytofágní (háďátka) nebo ektofytofágní (mšice) specialisté mohou být uchováváni a množeni pouze na živné rostlině. K tomuto účelu jsou využívány prostory skleníků nebo klimatizované boxy s řízenou fotoperiodou. Některé druhy, zejména z řádu brouků a motýlů, jsou chovány na umělé dietě. Vzhledem k povaze chovaného materiálu je udržování chovů závislé na velkém podílu manuální práce.
  Využití sbírky:
  Tyto chovy i sbírky suchého hmyzu jsou využívány pro řešení výzkumných projektů NAZV, MŠMT, GA ČR, TA ČR a výzkumného záměru VÚRV. Sbírky jsou dále využívány při výuce na všech stupních pre- i postgraduálního studia ČZU v Praze – Suchdole (obory rostlinolékařství a ekologie) a PřF UK (ekologie a entomologie). Příklady výzkumných projektů, které využívají genofond sbírek živočišných škůdců:
  • Vývoj biologických metod ochrany rostlin proti fytoparazitickým háďátkům uplatnitelných v integrovaných systémech rostlinné produkce, NAZV, QH81163
  • Skrining biologické aktivity látek získaných z rostlin euroasijské oblasti na modelové druhy hmyzu, MŠMT, ME09079
  • Výzkum a vývoj nových produktů pro komplexní ochranu rostlin založených na využití přírodních látek získaných pomocí superkritické extrakce a hydrodestilace, TA ČR, TA01010578
  • Dlouhodobé změny v populacích obilních mšic a jejich predátora, GA ČR, 522/05/0765.
  Kontakt:
  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
  Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin (OOPZR)
  Drnovská 507
  161 06 Praha 6 – Ruzyně
  Zodpovědný kurátor: RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.
  e-mail: jirislav@nullvurv.cz, tel: 233022332
  další pracovníci – Ing. Ondřej Douda, Ph.D., RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Mgr. Stanislava Koprdová

  Chovy skladištního hmyzu a roztočů, (VÚRV, v. v. i., Praha)

  Historie založení chovů a sbírek skladištních škůdců, roztočů a mikroskopických hub je datována již od roku 1958. Tyto chovy a sbírky vznikaly v nově zřízeném Výzkumném ústavu potravinářského průmyslu na oddělení skladištních škůdců. Od roku 1995 bylo celé oddělení i s chovy a sbírkami převedeno do Výzkumného ústavu rostlinné výroby, kde sídlí do dnes.
  • Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
  Chovy a sbírky jsou tématicky zaměřeny na problematiku skladištních škůdců obilních skladů, potravinářských provozů a jejich přirozených nepřátel. V současné době je v chovech chováno kolem 70 druhů významných škůdců nebo jejich biologických nepřátel. Řada těchto druhů je chována také ve více kmenech jejichž počty se pohybují v rozmezí jednoho roku mezi 120 – 160 kmenů u celé kolekce. Významnými skupinami zařazených do chovů jsou zejména skladištní roztoči (Acarina) a skladištní brouci (Coleoptera). Dále se v chovech nalézají druhy škůdců z řádu pisivky (Psocoptera), švábi (Blattodea) nebo motýli (Lepidoptera) a přirození nepřátelé škodlivého hmyzu z řádu blanokřídlý (Hymenoptera).
  Nedílnou součástí kolekce je sbírka suchého sbírkového materiálů, která obsahuje více než 10 tisíc preparátů roztočů a více než 30 tisíc jedinců preparovaného hmyzu. Tato sbírka je průběžně doplňována sběry v obilních skladech nebo v potravinářských provozech. Determinace je prováděna pracovníky týmu ochrany před skladištními škůdci.
  • Aktivity/výzkumné aktivity
  Jednotlivé druhy a jejich kmeny zařazeny do chovů jsou průběžně podrobovány testování za účelem získání poznatků a charakterizace daného druhu nebo jeho kmenu. Vzhledem k tématickému zaměření kolekce na skladištní škůdce je většina aktivit soustředěna na charakterizace k různým účinným látkám insekticidů nebo biocidů nebo jejich formulacím (reziduální postřiky, aerosoly, fumiganty). Dále jsou aktivity zaměřeny na potencionální využití biologických nepřátel v oblasti biologického boje v zemědělských skladech nebo potravinářských provozech.
  • Služby
  Druhy a kmeny zařazené do kolekce jsou bezplatně poskytovány pro nekomerční využití. Sem patří zejména využití v oblasti nekomerčního výzkumu (řešení různých grantů NAZV, GA ČR atd.) a pro studijní potřeby (výukový materiál pro školy a kurzy).
  • Metody uchování kmenů
  Aplikované metody pro uchování jednotlivých druhů a kmenů jsou specifické, dle způsobu života daného druhu. Hlavními aspekty správného chovu je výběr správné krmné diety, teploty, relativní vzdušné vlhkosti a světelného režimu. Pro udržení vhodných chovných podmínek jsou využívány temperované místnosti, termostaty a exsikátory. Vzhledem k povaze chovaného materiálu je udržování chovů závislé na velkém podílu manuální práce.
  • Mezinárodní spolupráce
  Chovy a sbírky nejen poskytují pravidelně biologický materiál do zahraničí, ale také jsou obohacovány novými druhy nebo kmeny různých druhů škůdců získaných z pracovišť v zahraničí. V současné době je nejrozsáhlejší spolupráce s pracovišti v ČLDR, USA a Řecko.
  Využití sbírky:
  Zejména chovy roztočů a hmyzu jsou využívány pro řešení celé řady výzkumných projektů na řadě vědeckých pracovišť v ČR ( projekty NAZV, MŠMT, GA ČR, TA ČR a výzkumného záměru VÚRV,v.v.i.) nebo v zahraničí. Dále jsou využívány v oblasti studia a vzdělávání v různých stupních školství nebo jako výukový materiál při školení odborníků (pracovníci v Desinfekci, Desinsekci a Deratizaci; v ZZN atd.) nebo pracovníků dozorových státních orgánů (SZIF, Potravinářská inspekce atd.).
  Charakterizované druhy nebo jejich kmeny k různým účinným látkám insekticidů nebo biocidů jsou využívány jako referenční vzorky při zjišťování problematiky rezistence nebo snížené účinnosti škůdců k různým přípravkům používaných v praxi.
  Kontakt:
  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
  Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin (OOPZR)
  Drnovská 507
  161 06 Praha 6 – Ruzyně
  Zodpovědný kurátor: Ing. Radek Aulický
  e-mail: aulicky@nullvurv.cz, tel: 233022360

  Sbírky škladištních škůdců ((VÚRV, v. v. i., Praha)

  Historie založení chovů a sbírek skladištních škůdců, roztočů a mikroskopických hub je datována již od roku 1958. Tyto chovy a sbírky vznikaly v nově zřízeném Výzkumném ústavu potravinářského průmyslu na oddělení skladištních škůdců. Od roku 1995 bylo celé oddělení i s chovy a sbírkami převedeno do Výzkumného ústavu rostlinné výroby, kde sídlí do dnes.
  • Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
  Chovy a sbírky jsou tématicky zaměřeny na problematiku skladištních škůdců obilních skladů, potravinářských provozů a jejich přirozených nepřátel. V současné době je v chovech chováno kolem 70 druhů významných škůdců nebo jejich biologických nepřátel. Řada těchto druhů je chována také ve více kmenech jejichž počty se pohybují v rozmezí jednoho roku mezi 120 – 160 kmenů u celé kolekce. Významnými skupinami zařazených do chovů jsou zejména skladištní roztoči (Acarina) a skladištní brouci (Coleoptera). Dále se v chovech nalézají druhy škůdců z řádu pisivky (Psocoptera), švábi (Blattodea) nebo motýli (Lepidoptera) a přirození nepřátelé škodlivého hmyzu z řádu blanokřídlý (Hymenoptera).
  Nedílnou součástí kolekce je sbírka suchého sbírkového materiálů, která obsahuje více než 10 tisíc preparátů roztočů a více než 30 tisíc jedinců preparovaného hmyzu. Tato sbírka je průběžně doplňována sběry v obilních skladech nebo v potravinářských provozech. Determinace je prováděna pracovníky týmu ochrany před skladištními škůdci.
  • Aktivity/výzkumné aktivity
  Jednotlivé druhy a jejich kmeny zařazeny do chovů jsou průběžně podrobovány testování za účelem získání poznatků a charakterizace daného druhu nebo jeho kmenu. Vzhledem k tématickému zaměření kolekce na skladištní škůdce je většina aktivit soustředěna na charakterizace k různým účinným látkám insekticidů nebo biocidů nebo jejich formulacím (reziduální postřiky, aerosoly, fumiganty). Dále jsou aktivity zaměřeny na potencionální využití biologických nepřátel v oblasti biologického boje v zemědělských skladech nebo potravinářských provozech.
  • Služby
  Druhy a kmeny zařazené do kolekce jsou bezplatně poskytovány pro nekomerční využití. Sem patří zejména využití v oblasti nekomerčního výzkumu (řešení různých grantů NAZV, GA ČR atd.) a pro studijní potřeby (výukový materiál pro školy a kurzy).
  • Metody uchování kmenů
  Aplikované metody pro uchování jednotlivých druhů a kmenů jsou specifické, dle způsobu života daného druhu. Hlavními aspekty správného chovu je výběr správné krmné diety, teploty, relativní vzdušné vlhkosti a světelného režimu. Pro udržení vhodných chovných podmínek jsou využívány temperované místnosti, termostaty a exsikátory. Vzhledem k povaze chovaného materiálu je udržování chovů závislé na velkém podílu manuální práce.
  • Mezinárodní spolupráce
  Chovy a sbírky nejen poskytují pravidelně biologický materiál do zahraničí, ale také jsou obohacovány novými druhy nebo kmeny různých druhů škůdců získaných z pracovišť v zahraničí. V současné době je nejrozsáhlejší spolupráce s pracovišti v ČLDR, USA a Řecko.
  Využití sbírky:
  Zejména chovy roztočů a hmyzu jsou využívány pro řešení celé řady výzkumných projektů na řadě vědeckých pracovišť v ČR ( projekty NAZV, MŠMT, GA ČR, TA ČR a výzkumného záměru VÚRV,v.v.i.) nebo v zahraničí. Dále jsou využívány v oblasti studia a vzdělávání v různých stupních školství nebo jako výukový materiál při školení odborníků (pracovníci v Desinfekci, Desinsekci a Deratizaci; v ZZN atd.) nebo pracovníků dozorových státních orgánů (SZIF, Potravinářská inspekce atd.).
  Charakterizované druhy nebo jejich kmeny k různým účinným látkám insekticidů nebo biocidů jsou využívány jako referenční vzorky při zjišťování problematiky rezistence nebo snížené účinnosti škůdců k různým přípravkům používaných v praxi.
  Kontakt:
  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
  Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin (OOPZR)
  Drnovská 507
  161 06 Praha 6 – Ruzyně
  Zodpovědný kurátor: Ing. Radek Aulický
  e-mail: aulicky@nullvurv.cz, tel: 233022360