• Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

  BAKTERIE

   

  Sbírka fytopatogenních a zemědělsky prospěšných bakterií (VURV–B), (VÚRV, v. v. i., Praha)

  Sbírka fytopatogenních a zemědělsky prospěšných bakterií (CPABB) patří mezi zakládající sbírky Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu ve VÚRV. Ve Sbírce jsou deponovány kmeny fytokaranténních a fytopatogenních bakterií způsobující významné škody v polních a skleníkových porostech kulturních plodin, okrasných rostlin, ovocných, okrasných a lesních dřevin. Do Sbírky jsou zařazovány i zemědělsky prospěšné bakterie podporujících růst, vitalitu a výnos širokého spektra rostlin a doprovodné bakterie se zajímavými charakteristikami pro zemědělský výzkum a praxi. Sbírka je udržována pracovníky týmu Rostlinolékařské bakteriologie, jediného pracoviště v ČR specializovaného na bakteriální patogeny rostlin. Naše laboratoře, skleníkové kóje a pokusné pozemky na detašovaném pracovišti ve Slaném mají povolení pro práci s fytokaranténními bakteriemi.
  Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
  V národní databázi je v současnosti zařazeno:
  270 kmenů z 19 rodů a 44 druhů fytokaranténních, fytopatogenních, zemědělsky prospěšných a doprovodných bakterií. Jedná se o rody:
  Agrobacterium, Bacillus, Clavibacter, Curtobacterium, Dickeya, Erwinia, Flavobacterium, Leifsonia, Microbacterium, Mycobacterium, Paenibacillus, Pantoea, Pectobacterium, Pseudomonas, Ralstonia, Rhizobium, Stenotrophomonas, Streptomyces a Xanthomonas.
  Aktivity
  Průzkum spektra fytokaranténních, fytopatogenních, zemědělsky prospěšných a dalších doprovodných bakterií významných pro produkci a zpracování zemědělských plodin, produkční sady, okrasné zahradnictví a lesní porosty na území ČR.
  Komplexní charakteristika jednotlivých kmenů bakterií – mikroskopická, biochemická, genetická, chemická, virulence a dalších specifických vlastností – povrchové napětí, nukleační aktivita, antagonistické vlastnosti, rezistence k přípravkům chemické ochrany.
  Deponování a uchovávání lyofilizovaných a hluboce zamražených kmenů spektra fytokaranténních, fytopatogenních a dalších významných bakterií ve Sbírce.
  Vedení online databáze deponovaných kmenů bakterií a jejich komplexních charakteristik.
  Služby
  Poskytování deponovaných bakteriálních kmenů s garantovanými charakteristikami v požadované kvalitě a množství pro vědecké a výzkumné účely.
  Expertní činnost – diagnostika původců bakteriálních chorob rostlin a bakteriálních kontaminantů při zpracování zemědělských plodin v potravinářských technologiích.
  Školící a pedagogická činnost – pro pracovníky státní správy, zemědělských firem, diagnostických laboratoří, středních a vysokých škol a studenty.
  Výzkumné aktivity
  Testování rezistence genotypů zemědělských plodin, ovocných a okrasných dřevin k původcům bakteriálních chorob.
  Testování rezistence bakteriálních patogenů k chemickým přípravkům.
  Epidemiologie bakteriálních chorob rostlin a genetická variabilita fytopatogenních bakterií.
  Mezinárodní spolupráce
  National Ref. Laboratory, Plant Protection Service a Wageningen University (Netherlands), University of Hamburg (Germany), Research Institute of Pomology and Floriculture (Skierniewice, Poland), Centre of Forestry and Climate Change – Scotland, University of Florida – USA.
  Metody uchování kmenů
  Kmeny bakterií jsou dlouhodobě uchovávány lyofilizací a kryoprezervací. Lyofilizáty jsou skladovány v lednici při teplotě 4°C a zamražené kmeny při teplotě -90°C.
  Kontrola uchovávaných kmenů 1x ročně – kontrola všech uvedených charakteristik včetně virulence.
  Využití sbírky:
  Využití kmenů
  Referenční kmeny pro diagnostické laboratoře.
  Školení a konzultace odborných pracovníků.
  Výuka – exkurze studentů středních a vysokých škol, řešení diplomových a disertačních prací.
  Výzkum – testování rezistence kulturních plodin a ovocných a okrasných dřevin vůči bakteriálním patogenům, epidemiologie bakteriálních chorob rostlin.
  Mezinárodní výměna – výzkumná pracoviště, university.
  Uživatelé, klienti
  Pracovníci státní správy, vědeckých institucí, středních a vysokých škol, diagnostických laboratoří, šlechtitelských stanic a studenti, zemědělské a zpracovatelské potravinářské podniky.
  Kontakt:
  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
  Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin (OOPZR)
  Tým rostlinolékařské bakteriologie
  Drnovská 507
  161 06 Praha 6 – Ruzyně
  vedoucí /odpovědný pracovník
  Ing. Iveta Pánková, Ph.D. – pankovai@nullvurv.cz, 702 087 647, 233 022 289
  další pracovníci
  Ing. Václav Krejzar, Ph.D. – krejzar@nullvurv.cz, 702 087 648, 233 022 470
  Ing. Radka Krejzarová, Ph.D.
  Ing. Barbora Soukupová

  Sbírka půdních bakterií (VURV–R), (VÚRV, v. v. i., Praha)

  Sbírka rhizobií je součástí Národního programu genetických zdrojů mikroorganismů, který je finančně zabezpečen Ministerstvem zemědělství ČR. Sbírka půdních mikroorganismů je udržována od roku 1948. V posledních letech se sbírka specializuje na kultury bakterií rodu Rhizobium, Bradyrhizobium a Sinorhizobium. Vedle Sbírky rhizobií je udržováno i několik kmenů dalších půdních bakterií – rodu Azotobacter. Bakterie rodu Rhizobium fixují v symbióze s leguminózami vzdušný dusík, bakterie rodu Azotobacter jsou volně žijící půdní bakterie fixující dusík.
  Sbírka rhizobií je od roku 1969 členem Federace československých sbírek mikroorganismů. Od roku 1973 je sbírka členem WFCC (World Federation for Culture Collections) a ve World Data Center for Microorganisms je vedena pod číslem 084.
  Sto vybraných kmenů rhizobií je uvedeno ve Světovém katalogu sbírek rhizobií (F.A. Skinner, E.Hamatová, V. McGowan: World Catalogue of Rhizobium Collections, ed.V.B.D. Skerman, 1983, FAO/UNESCO).
  Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
  V současné době sbírka obsahuje 523 kmenů rhizobií a 24 kmenů bakterií rodu Azotobacter.
  Metody uchování kmenů
  Kultury jsou udržovány na šikmém hrachovém agaru, případně na YEM agaru a zároveň ve formě lyofilizátů. Bakterie rodu Azotobacter kultivujeme na Ashbyho agaru.
  Všechny mikrobiologické práce probíhají ve sterilních podmínkách v očkovně, případně ve flow-boxu. Při práci jsou používány obvyklé metody, jsou dodržována pravidla bezpečnosti práce
  Aktivity, výzkumné aktivity, služby:
  Kromě prací na udržování kultur sbírky jsou prováděny izolace nových kmenů rhizobií z rostlin v polních podmínkách. Výzkumné aktivity se zaměřují na zjišťování nitrogenázové aktivity a účinnost jednotlivých kmenů rhizobií v symbióze s vybranými druhy leguminóz. Výzkum bakterií rodu Azotobacter je směřován na využitelnost k inokulacím půdy a tím zvyšování její úrodnosti.
  Na vlastní práci se sbírkovými kmeny navazují práce evidenční a katalogizační. Je vedena elektronická kartotéka. Jednou za tři roky je vydáván katalog kmenů.
  Využití sbírky:
  Sbírka rhizobií je od roku 1969 členem Federace československých sbírek mikroorganismů.
  Sto vybraných kmenů rhizobií je uvedeno ve Světovém katalogu sbírek rhizobií (F.A. Skinner, E. Hamatová, V.McGowan: World Catalogue of Rhizobium Collections, ed.V.B.D. Skerman, 1983, FAO/UNESCO).
  Sbírka rhizobií dlouhodobě slouží řadě pracovišť, která se zabývají symbiotickou fixací dusíku. Přímo v týmu pracují se sbírkovými kmeny T. Šimon a A. Czakó.
  V rámci VÚRV,v,v,i. jsou kultury poskytovány i dalším výzkumným týmům a pokusným stanicím.
  Formou poradenské činnosti Sbírka rhizobií spolupracuje s českým výrobcem inokulačních preparátů Nitrazon, Farma Žiro, s.r.o. Nehvizdy.

  Kontakt:
  Sbírka rhizobií je udržována pracovníky týmu Zemědělské pedologie a pedobiologie na Odboru systémů hospodaření na půdě, Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni, Drnovská 507.
  Kurátor: RNDr. Veronika Řezáčová, Ph.D. rezacova@nullvurv.cz 233 022 308
  Zástupce : Ing.Tomáš Šimon, CSc. simont@nullvurv.cz 233 022 253

  Sbírka pivovarských mikroorganismů (RIBM), (VÚPS, a. s., Praha)

  Sbírka pivovarských kvasinek vznikla v roce 1946 jako součást sbírky kvasinek a kvasinkovitých mikroorganizmů pod vedením Dr. Kockové-Kratochvílové, od roku 1953 působí samostatně. Kolekce je od roku 1964 členem Federace Českých a slovenských sbírek mikroorganismů a je mezinárodně registrovaná s názvem RIBM pod číslem 655. Svým zaměřením na produkční kmeny pivovarských kvasinek je ojedinělá v oblasti Střední a Východní Evropy. Roku 1996 se Sbírka pivovarských kvasinek stala (jako jedna z velmi specificky zaměřených a průmyslově využitelných sbírek) součástí „Národního programu ochrany genofondu mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu a jejich využití v referenční diagnostice“. Tento projekt je také podporován českou vládou formou dotace Ministerstvem zemědělství ČR. Program je veden Radou genetických zdrojů mikroorganismů, která sleduje závazné zachování funkční existence sbírek mikroorganismů odpovídajícího charakteru.
  Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
  Sbírka RIBM obsahuje dvě oddělené sbírky, Sbírku pivovarských kvasinek a Sbírku bakterií, a divokých a vinařských kvasinek. Sbírka v současné době zahrnuje celkem 308 kmenů kvasinek a bakterií. Nejvýznamnější část sbírky tvoří kolekce 118 kmenů kulturních pivovarských kvasinek Saccharomyces pastorianus a S. cerevisiae, shromažďovaných průběžně od roku 1953 z českých i zahraničních pivovarů. Sbírka divokých a vinařských kvasinek obsahuje 79 kmenů řazených do rodů Saccharomyces, Torulaspora, Zygosaccharomyces, Dekkera, Williopsis, Pichia, Schizosaccharomyces, Saccharomycodes, Candida, Kloeckera a Rhodotorula. Ve Sbírce bakterií je deponováno 108 kmenů rodů Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Tetragenococcus, Lactococcus a 3 kmeny rodu Pectinatus.
  Metody uchování kmenů
  Sbírky pivovarských a divokých kvasinek jsou vedeny na sladinových agarech pod zaparafinovanou vatovou zátkou a současně na sladinových agarech převrstvených sterilním parafinovým olejem odděleně v chladícím boxu. Tyto osvědčené způsoby vedení kultur umožňují dodání kmene žadateli rychle a v aktivním stavu na šikmém agaru, případně rozkvašené do 1,5 l mladiny, což usnadňuje převedení produkčního kmene do výroby. Od roku 2006 jsou kmeny pivovarských kvasinek uchovávány v kryozkumavkách s ochranným médiem v tekutém dusíku při teplotě -196°C. Uložení v tekutém dusíku (kryoprezervace) je považováno za optimální způsob dlouhodobého uchovávání kvasinek v životaschopném stavu. Bakterie mléčného kvašení jsou paralelně uchovávány v polotučném mléce, v kapalném dusíku a v lyofilizovaném stavu.
  Využití sbírky:
  Sbírkové kmeny jsou primárně využívány pro výzkumné projekty řešené VÚPS a dalšími výzkumnými organizacemi (MSM6019369701, 1M0570, 2B08022, 2A-2TP1/031, FI-IM5/067, QF3299, QI91B226 atd.). Kmeny jsou dále využívány pro výuku a diplomové a doktorské práce na vysokých školách.
  Hlavní uživatelé služeb Sbírky
  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (výzkum, diplomové a doktorské práce)
  Univerzita Karlova v Praze (výzkum, diplomové a doktorské práce)
  Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity v Brně (diplomové a doktorské práce)
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. v Praze (výzkum)
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (výzkum)
  Technická univerzita v Liberci (výuka)
  Kontakt:
  Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
  Lípová 15
  120 44 Praha 2
  • vedoucí/kurátor sbírky
  RNDr. Dagmar Matoulková, Ph.D.
  matoulkova@nullbeerresearch.cz
  tel.: 224 900 132
  • zástupce kurátora
  Ing. Petra Kubizniaková
  kubizniakova@nullbeerresearch.cz,
  tel.: 224 900 152
  webové stránky: http://www.beerresearch.cz

  Sbírka průmyslově využitelných mikroorganismů, (VÚPP, v. v. i.)
  Aktivity, výzkumné aktivity, služby:
  Sbírka zajišťuje potřeby v oblasti potravinářské a zemědělské. Kmeny jsou využívány pro zpracování potravinářských a zemědělských komodit, pro potřeby kontrolní analytické činnosti a výzkumné úkoly řešené ve VUPP i jinde.
  Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
  Sbírka obsahuje bakterie, kvasinky a plísně důležité v potravinářském průmyslu a zemědělství (celkem 150 kmenů, z toho 125 kmenů kvasinek, 17 kmenů bakterií a 8 kmenů plísní).
  Metody uchování kmenů
  Kmeny se uchovávají na šikmých agarech v aktivním stavu.
  Využití sbírky:
  Využití kmenů
  Nejpočetnější skupinou mikroorganismů ve sbírce jsou kvasinky – 125 kmenů. Jsou to jednak kmeny alkoholového kvašení a kmeny drožďárenské, využívané v příslušných oborech, zejména v oblasti výzkumu. Dále jsou ve sbírce i kmeny, které jsou využívané pro speciální výroby, např. kmeny schopné likvidovat ropné materiály a kmeny schopné produkovat potravinářsky využitelné cheláty esenciálních stopových prvků a kmeny, které se využívají pro výrobu speciálních dietetik.
  Druhou skupinou mikroorganismů ve sbírce jsou bakterie – 17 kmenů. Některé z nich jsou využívány pro mikrobiologické analytické metody, jiné jsou používány pro testování netradičních potravin působících antibakteriálně.
  Třetí skupinou mikroorganismů ve sbírce jsou plísně – 8 kmenů. Většina těchto kmenů jsou producenti enzymů, které mají využití v potravinářském průmyslu a zemědělství. Jsou to amylasy, glukoso oxidasa, celulasy a amyloglukosidasa.
  Uživatelé a klienti
  Uživatelé sbírky jsou především výzkumné ústavy pracující v oboru mikrobiologie, potravinářských výrob a zemědělství. Příkladem klientů je např. Laboratoř enzymových technologií MBÚ AV ČR Praha, Laboratoř biologie a mikrobiologie – Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací Praha a jiné.
  Kontakt:
  Odpovědný řešitel/kurátor: Ing. Zdeněk Moučka
  tel.: 737 287 009
  zdenek.moucka@nullvupp.cz
  Zástupce odpovědného řešitele: Ing. Marian Urban, Ph.D.
  tel.: 737 287 003
  marian.urban@nullvupp.cz
  Pracoviště: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
  tel: 296792209

  Sbírka zoopatogenních mikroorganismů (CAPM), (VÚVeL, v. v. i., Brno)

  Sbírka zoopatogenních mikroorganismů (CAPM) byla založena v roce 1962. V současné době je součástí Oddělení bakteriologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. v Brně.
  Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
  Sbírka je zaměřena na získávání, uchovávání a poskytování kultur živočišných virů a zoopatogenních bakterií významných z hlediska veterinární medicíny a obecné a speciální mikrobiologie. CAPM uchovává více než 300 kmenů virů a téměř 600 kmenů bakterií, které nabízí ve svých tištěných katalozích.
  Aktivity/výzkumné aktivity, služby
  Hlavní aktivity sbírky jsou spojeny s deponováním, uchováváním a distribucí kultur. CAPM přijímá k deponování rovněž kultury bakterií a virů, které jsou předmětem patentového řízení na národní úrovni.
  Ostatní služby
  bezpečné uložení kultur v CAPM
  lyofilizace kultur nebo jiného biologického materiálu
  poradenská činnost
  Metody uchovávání kmenů
  Většina kmenů je uchovávána v lyofilizovaném stavu, v kapalném dusíku a při teplotě -80 °C.
  Systémy kvality, interní normy, správná laboratorní praxe
  Laboratorní práce jsou prováděny v souladu se schválenou metodikou („Standardní postup konzervace, uchování, charakterizace a dokumentace genetických zdrojů“) a na pracovišti jsou dodržovány zásady správné laboratorní praxe.
  • Začlenění do národních a mezinárodních organizací/platforem (WFCC, ECCO, FCCM, …),
  jiné mezinárodní aktivity
  Sbírka je členem Světové federace sbírek kultur (World Federation for Culture Collections – WFCC, www.wfcc.info), Organizace evropských sbírek kultur (European Culture Collections‘ Organisation – ECCO,www.eccosite.org) a Federace československých sbírek mikroorganismů (FCCM, http://web.natur.cuni.cz/fccm/).
  Využití sbírky:
  Využití kmenů
  Sbírkové kmeny jsou využívány zejména k výzkumným, diagnostickým a výukovým účelům. Kromě zemědělství, školství či zdravotnictví nalézají uplatnění také v oblasti průmyslu a biotechnologie.
  Uživatelé, klienti
  CAPM poskytuje kultury bakterií a virů různým laboratořím, školám a vědeckým institucím v ČR i zahraničí.
  Kontakt:
  Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
  Hudcova 70, 621 00 Brno
  Česká republika
  telefon 533 332 131
  fax 541 211 229
  webové stránky www.vri.cz
  vedoucí/odpovědný pracovník
  MVDr. Markéta Reichelová – kurátor sbírky (bakterie)
  reichelova@nullvri.cz
  další pracovníci:
  Mgr. Hana Malenovská – kurátor sbírky (viry)
  malenovska@nullvri.cz
  Martina Válková – technický pracovník
  valkova@nullvri.cz
  Eva Brožková – úklid a sanitace

  Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora® (CCDM), (Milcom, a. s., Tábor)

  Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora je největším tuzemským souborem monokultur a směsných kultur bakterií mléčného kvašení, kvasinek, ušlechtilých plísní a doplňkových kultur. V roce 2010 obsahovala 864 jednotlivých kmenů a směsných kultur. Sbírka slouží již od roku 1965 jako genobanka kmenů pro účely výzkumu a výroby v mlékárenském oboru, v zemědělství, zdravotnictví, potravinářském průmyslu a při aplikaci nových biotechnologií. Sbírka je registrována ve WFCC (World Federation for Culture Collection) pod číslem 878 a akronymem CCDM. Provoz je finančně podporován v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.
  Aktivity, výzkumné aktivity, služby:
  Kultury genofondu sbírky se významně uplatňují při zpracování výzkumných úkolů a grantů v řadě výzkumných ústavů a vysokých škol. Jsou rovněž požadovány vysokými školami pro výuku a také při výrobě kultur v MILCOM a.s.
  Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
  Sbírka v současné době disponuje s 150 druhy bakterií, od nichž je uchováváno 540 izolátů s jasnou specifikací. Samostatnou skupinu představují směsné kultury pro mlékárenské využití – smetanové, jogurtové, bijogurtové, ementálské, kaškavalové, termofilní a silážní kultury. Sbírka uchovává 20 druhů převážně vřeckovýtrusých kvasinek, celkově 60 kultur. Houbové organismy představují především plísně využívané v potravinářství: 5 druhů, od nichž je zařazeno a specifikováno 95 kultur.
  Metody uchování kmenů
  Základem činnosti sbírky je získávání, typizace, udržování a obnova stávajícího genofondu, případně reidentifikace a kontrola stálosti vlastností dlouhodobě udržovaných kultur. Práce probíhají dle schváleného ročního plánu. Během roku se předpokládá získávání nových kultur a jejich typizace s následným zařazením do sbírky. Současně se předpokládá řešení některých aktuálních úkolů spojených s plánovanou činností sbírky. Od roku 2014 probíhá kontrola správnosti taxonomického zařazení sbírkových kmenů pomocí molekulárně – genetických metod (sekvenování, identifikace genů pro produkci specifických látek – exopolysacharidy, biociny, degradace žlučových solí a cholesterolu etc.) Obnova uchovávaných skupin mikroorganismů probíhá v pravidelných plánovaných termínech: pro bakterie mléčného kvašení a směsné kultury uchovávané v lyofilizovaném stavu je interval obnovy pět let, pro kvasinky a plísně uchovávané na šikmých živných agarech (kvasinky pod parafínem) je interval obnovy 6-12 měsíců
  V intervalu přibližně 6 let je vydáván katalog kmenů.
  Využití sbírky:
  • sbírkové kmeny a ostatní služby pro výzkumné a výukové účely
  • kultury ve formách:
  lyofilizované bakteriální kultury (v ampulce)
  tekuté bakteriální kultury kultivované v mléce nebo ve speciálních kultivačních médiích
  šikmé agary kvasinek a plísní
  • bližší informace o vlastnostech jednotlivých kultur
  • konzultační činnost
  • běžné dlouhodobé uložení kultur ve sbírce
  Kontakt:
  Vedoucí sbírky Ing. Petr Roubal, CSc.
  Kurátor: Ing. Miloslava Kavková, Ph.D.
  MILCOM a.s.
  Sbírka mlékárenských mikroorganismů
  Výzkumný ústav mlékárenský
  Soběslavská 841
  390 02 Tábor
  Tel./Fax: 381 252 980
  Mobil: 723679012
  e-mail: sbirka@nullvum-tabor.cz

  Česká sbírka mikroorganismů (CCM), (MU, Brno)

  Sbírka mikroorganismů vztahujících se k potravinářským technologiím a produktům (dále jen Sbírka) se do Národního programu genetických zdrojů mikroorganismů (NPGZM) zapojila v roce 2019. Jedná se o vybranou kolekci přibližně 200 kmenů bakterií z fondů České sbírky mikroorganismů (CCM), která reprezentuje specializované vědecko-servisní pracoviště Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (PřF MU).
  Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
  Sbírka uchovává kultury mikroorganismů ze skupin grampozitivních tyček a koků (kmen Firmicutes) a gramnegativních tyček (kmen Proteobacteria) významných v potravinářském průmyslu, které nachází uplatnění v základním a aplikovaném výzkumu, průmyslu, biotechnologiích i ve výuce. Tyto vybrané kmeny doplňují spektrum potravinářsky významných mikroorganismů deponovaných v rámci NPGZM.
  Aktivity/výzkumné aktivity
  Hlavní aktivity Sbírky jsou spojeny s deponováním, uchováváním a distribucí kultur. Řada kmenů uložených ve Sbírce je unikátních a Sbírka průběžně doplňuje svoje fondy, čímž aktivně přispívá k uchování genofondu a ochraně biodiverzity mikroorganismů ex situ. Výzkumné aktivity realizované v rámci projektů národních grantových agentur jsou zaměřeny na oblast taxonomie.
  Služby
  Sbírka poskytuje lyofilizované kultury mikroorganismů vztahující se k potravinářským technologiím a produktům (typové kultury, referenční a produkční kmeny). Všechny kultury jsou distribuovány za podmínek uvedených v Dohodě o nakládání s materiálem (Material Transfer Agreement, MTA) a podle pravidel OECD Best Practice Guidelines for BRCs a WFCC Culture Collections Guidelines.
  Dále jsou nabízeny odborné konzultace především na téma taxonomie bakterií a vláknitých hub, jejich izolace, kultivace, identifikace a bezpečnosti práce s mikroorganismy nebo možnost dlouhodobého uchovávání kultur zákazníka.
  Mezinárodní spolupráce
  V rámci svého začlenění do struktury CCM, která je členem Světové federace sbírek kultur (World Federation for Culture Collections), Organizace evropských sbírek kultur (European Culture Collections‘ Organisation) a Federace československých sbírek mikroorganismů Sbírka aktivně spolupracuje s mnoha tuzemskými i zahraničními pracovišti.
  Metody uchování kmenů
  Dlouhodobé uchovávání životaschopných kultur je u všech sbírkových kmenů zabezpečeno trojím způsobem, a to jednak metodou kryoprezervace (lyofilizace), dále pak uložením v kapalném dusíku (-196 °C) a v hluboko mrazicím boxu (-70 °C).
  Systém kvality, interní normy, správná laboratorní praxe
  V roce 2006 byl na pracovišti CCM, pod které spadá i výše uvedená Sbírka v rámci NPGZM, zaveden systém managementu kvality odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001. S platností od 4. června 2017 proběhla recertifikace pracoviště podle nově zavedené normy EN ISO 9001:2015. Veškeré laboratorní práce ve Sbírce jsou prováděny v souladu se schválenou metodikou Standardních operačních postupů a Správné laboratorní praxe. Formát uchovávaných dat je založen na standardu MINE (Microbial Information Network Europe).
  Využití sbírky:
  Využití kmenů
  Sbírkové kmeny jsou využívány především k vědecko-výzkumným a výukovým účelům. Mezi uživatele patří zdravotnické organizace, dále veterinární správa, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, laboratoře mikrobiologie vod a potravin, zemědělské laboratoře i soukromé výzkumné instituce a státní orgány a ústavy.
  Kontakt:
  Česká sbírka mikroorganismů
  Ústav experimentální biologie PřF MU
  Kamenice 5, budova A25, 625 00 Brno, Česká republika
  Telefon: +420-549491430
  Webové stránky https://www.sci.muni.cz/ccm
  Pracovní kontakt:
  Vedoucí/odpovědný pracovník
  doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc., vedoucí CCM
  ivo@nullsci.muni.cz, +420-549496922
  Další pracovníci
  Ing. Sylva Koudelková, Ph.D., kurátor sbírky bakterií
  sylvak@nullsci.muni.cz
  Ing. Monika Laichmanová, Ph.D. kurátor sbírky mikroskopických hub
  monikadr@nullsci.muni.cz