O společnosti  Česká fytopatologická společnost (ČFS) sdružuje vědecké, výzkumné, odborné a pedagogické pracovníky z České republiky z oboru fytopatologie a rostlinolékařství. Hlavním cílem společnosti je sdružovat zájemce o problematiku rostlinné patologie a šířit nové poznatky v tomto oboru. Společnost pracuje od roku 1996 s tím, že její členská základna se postupně zvyšuje, přičemž od roku 2001 došlo k nárůstu o 26 členů. V posledních letech se za členy společnosti hlásí zejména mladí výzkumní, odborní a pedagogičtí pracovníci z vysokých škol, výzkumných a státních institucí. Společnost řídí 7-členný výbor, který se schází podle potřeby 4-5x v průběhu kalendářního roku. Kromě publikačních aktivit, odborných přednášek a konferencí, společnost organizuje každoročně odborné semináře, zaměřené na významnou a aktuální problematiku rostlinné patologie. ČFS rovněž rozvíjí mezinárodní kontakty a spolupráci, a to jak v rámci členství v mezinárodních organizacích (např. European Foundation for Plant Pathology /EFPP/, International Society for Plant Pathology/ISPP/), ale i na bázi individuálních kontaktů členů. ČFS rovněž podporuje mladé vědecké pracovníky a formou soutěží jim umožňuje získat finanční podporu pro účast na zahraničních konferencích. Vybraní členové ČFS se také aktivně a intenzivně podílejí na ediční a publikační práci pro vědecké (např. Plant Protection Science) a odborné (např. Rostlinolékař) časopisy, které jsou vydávány v České republice. Cílem společnosti do nejbližší budoucnosti je postupně rozšiřovat členskou základnu, rozvíjet odborné a vědecké aktivity propagující společnost a fytopatologii v široké veřejnosti, ale také se snažit více rozšiřovat mezinárodní kontakty a činnost, včetně získávání členů i ze zahraničí.

 
Předsednictvo 
Publikace 
Akce 
Mezinárodní aktivity 
Dokumenty 
Přihlášení 
Kontakt 
Členové ČFS 
Odkazy