Výzkumný tým 06: Poradenské centrum

Vedoucí týmu: Ing. Jan Klír, CSc.
Pracovní pozice a specializace: akreditovaný poradce sítě MZe, vědecký pracovník – systémy hnojení, nakládání se statkovými hnojivy, ochrana vod
Rámec a cíle výzkumu v týmu:
Omezení nepříznivých vlivů zemědělského hospodaření na kvalitu půdy, vody a ovzduší. Bilancování organických látek a rostlinných živin, správná praxe při nakládání se statkovými hnojivy, optimalizace hospodaření se živinami a organickou hmotou v zemědělském podniku.

Specifikace činností:

Výzkum
  • výzkum v oblasti produkce, zpracování a skladování statkových hnojiv
  • systémy výživy rostlin a hnojení
  • bilancování rostlinných živin a organických látek
Další činnosti
  • expertní činnost pro MZe (akční program nitrátové směrnice, požadavky cross compliance, podmínky pro přímé platby a AEKO PRV)
  • spolupráce při pořádání seminářů a polních dnů
  • přednášky na školeních a seminářích pro zemědělce a poradce
  • odborná správa webové stránky VÚRV, v.v.i.
Jiné činnosti (služby)
  • poradenství pro praxi
Další členové týmu:
Ing. Lada Kozlovská: akreditovaný poradce sítě MZe – ochrana vod před znečištěním a půdy před erozí
Ing. Jana Wollnerová, Ph.D.: vědecký pracovník – pohyb a přeměny dusíku v půdě, bilance živin, nitrátová směrnice
Hana Šperlingová: samostatný vědeckotechnický pracovník – odborná správa webových stránek VÚRV, v.v.i. a „nitrat.cz“, technické práce ve výzkumu a poradenství, zjišťování a zpracovávání údajů ze zemědělských podniků, příprava a tisk publikací, propagační a poradenská činnost, technická podpora odborných akcí pro zemědělce, odběry a příprava vzorků půd a rostlin
Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde.
Nejvýznamnější aktuální výsledky týmu:
Pracovníci týmu se podíleli na vytvoření několika certifikovaných metodik pro praxi, např.:
Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku a snížení jeho ztrát (2018)
Metodika je zaměřena na hospodaření se živinami, zejména s dusíkem při pěstování zemědělských plodin. Na základě analýzy přírodních a výrobních podmínek v zájmové oblasti s vysokým podílem zavlažované zeleniny a brambor pěstovaných na propustných půdách popisuje metodika obecně platné faktory zvyšující riziko ztrát dusíku do prostředí. Získané poznatky a navržené postupy jsou obecně využitelné a lze je uplatnit na celém území, přednostně pak v oblastech se zvýšenou zranitelností půdního prostředí, například v ochranných pásmech vodních zdrojů a zranitelných oblastech.
Řešené projekty:
  • Institucionální podpora MZE-RO04118, výzkumný záměr 06 „Omezení nepříznivých vlivů zemědělství na kvalitu vody“
  • TAČR TK02010056 „Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisí tradičních polutantů“

 

______________________________________________
Webová stránka týmu byla aktualizována k 02.04.2020