Výzkumný tým 06: Poradenské centrum

Vedoucí týmu:

Ing. Jan Klír, CSc., akreditovaný poradce sítě MZe – systémy hnojení, nakládání se statkovými hnojivy, ochrana vod

Rámec a cíle výzkumu v týmu:

Omezení nepříznivých vlivů zemědělského hospodaření na kvalitu půdy, vody a ovzduší. Bilancování organických látek a rostlinných živin, správná praxe při nakládání se statkovými hnojivy, optimalizace hospodaření se živinami a organickou hmotou v zemědělském podniku.

Specifikace činností:

Výzkum
 • výzkum v oblasti produkce, zpracování a skladování statkových hnojiv
 • systémy výživy rostlin a hnojení
 • bilancování rostlinných živin a organických látek
Další činnosti
 • expertní činnost pro MZe (akční program nitrátové směrnice, požadavky cross compliance, podmínky pro přímé platby a AEKO PRV)
 • spolupráce při pořádání seminářů a polních dnů
 • přednášky na školeních a seminářích pro zemědělce a poradce
 • odborná správa webové stránky VÚRV, v.v.i.
Jiné činnosti (služby)
 • poradenství pro praxi

Další členové týmu:

Ing. Lada Kozlovská: akreditovaný poradce sítě MZe – ochrana vod před znečištěním a půdy před erozí
Ing. Jana Wollnerová, Ph.D.: vědecký pracovník – pohyb a přeměny dusíku v půdě, bilance živin, nitrátová směrnice
Hana Šperlingová: samostatný vědeckotechnický pracovník – odborná správa webových stránek VÚRV, v.v.i. a „nitrat.cz“, technické práce ve výzkumu a poradenství, zjišťování a zpracovávání údajů ze zemědělských podniků, příprava a tisk publikací, propagační a poradenská činnost, technická podpora odborných akcí pro zemědělce, odběry a příprava vzorků půd a rostlin
Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde.

Nejvýznamnější aktuální výsledky týmu:

Klír J., Haberle J., Růžek P., Šimon T., Svoboda P. (2018). Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku a snížení jeho ztrát.
Certifikovaná metodika pro praxi. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 43 s.
Metodika je zaměřena na hospodaření se živinami, zejména s dusíkem při pěstování zemědělských plodin. Na základě analýzy přírodních a výrobních podmínek v zájmové oblasti s vysokým podílem zavlažované zeleniny a brambor pěstovaných na propustných půdách popisuje metodika obecně platné faktory zvyšující riziko ztrát dusíku do prostředí. Získané poznatky a navržené postupy jsou obecně využitelné a lze je uplatnit na celém území, přednostně pak v oblastech se zvýšenou zranitelností půdního prostředí, například v ochranných pásmech vodních zdrojů a zranitelných oblastech.
Klír J., Wollnerová-Pišanová J. (2018). Orientační bilance živin a organických látek v zemědělském závodě. Software. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Jednoduchý sešit Microsoft Excel pro výpočet bilance živin a organických látek, na základě dostupných údajů o plochách plodin, výnosech a hnojení.

Klír J. (2019). Bilance organických látek v rostlinné výrobě.
Sborník z 25. mezinárodní konference „Racionální použití hnojiv“. Česká zemědělská univerzita, Praha, s. 17–24
Na základě údajů o stavu hospodářských zvířat a struktuře pěstovaných plodin byla vytvořena modelová kalkulace – bilance organické hmoty na úrovni ČR, včetně produkce a využití statkových a organických hnojiv.

Wollnerová J., Kozlovská L., Klír J. (2020). Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program nitrátové směrnice.
Metodika pro praxi. Praha, VÚRV, v.v.i., 68 s.
V metodice pro zemědělskou praxi a poradenský systém MZe jsou přehledně popsány jednotlivé požadavky 5. akčního programu podle nitrátové směrnice pro období 2020–2024, schváleného vládou České republiky za účelem omezení ztrát dusíku vyplavením dusičnanů do povrchových a podzemních vod ve zranitelných oblastech. Cílem akčního programu je rovněž snížení rizika eutrofizace povrchových vod i omezení přenosu dusičnanů do okolních států vodami odtékajícími z území České republiky. Znečištění vod dusíkatými látkami pocházejícími ze zemědělství může ohrožovat lidské zdraví, poškozovat zdroje obživy, narušovat vodní ekosystémy i ohrožovat oprávněné používání vod.

 

Řešené projekty:

 • Institucionální podpora MZE-RO04118, výzkumný záměr 06 „Omezení nepříznivých vlivů zemědělství na kvalitu vody“
 • TAČR TK02010056 „Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisí tradičních polutantů“
 • NAZV QK21020155 „Nástroj pro hospodaření se živinami a organickými látkami“

 

______________________________________________
Webová stránka týmu byla aktualizována k 01.02.2020