Výzkumný tým 08: Plevelné rostliny a vegetace agroekosystémů

Vedoucí týmu: prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů (od 7. 4. 2018), vedoucí vědecký pracovník – obhospodařování a ekologie trvalých travních porostů, koloběh živin v travinných ekosystémech, rostlinná diverzita v agroekosystémech, statistické zpracování dat, návrh designu experimentů, pracoviště Liberec

Členové týmu:

doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.: vedoucí vědecký pracovník, biologie plevelných rostlin, metody regulace plevelů, rezistence plevelů vůči herbicidům, invazní plevele, problematika škod působených zvěří na polních plodinách „public relation manager“ a tiskový mluvčí VÚRV, v.v.i., pracoviště Praha

Ing. Jan Štrobach, Ph.D.: vědecký pracovník – biologie a ekologie plevelů, studium reprodukce plevelů, problematika škod působených zvěří na polních plodinách, pracoviště Praha

Ing. Lenka Pavlů, Ph.D.: vědecký pracovník – druhová diverzita vegetace, koloběh živin v travních ekosystémech, plevele v TTP,

Hana Smutná: technik laborant – pracoviště Praha

Irena Jonášová: technik – pracoviště Liberec

František Paška: technik – pracoviště Liberec

Věra Ismanická: technik – pracoviště Liberec

Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde

Zaměření výzkumného týmu:

Technologická a ekonomická optimalizace využití trvalých travních porostů, studium biologie a ekologie plevelů a inovace systémů regulace plevelů na zemědělské půdě, problematika škod působených zvěří na polních plodinách.

 • studium biologie a ekologie plevelů na orné půdě a v trvalých travních porostech (TTP), včetně doporučení vhodných metod jejich regulace
 • monitoring rezistentních populací plevelů vůči herbicidům a invazních plevelů
 • studium dlouhodobého obhospodařování TTP (pastva, sečení, mulčování) a jeho vlivu na vegetaci a koloběh živin v půdě
 • studium interakce půda-rostlina-zvíře v travních porostech
 • studium vlivu agro-environmentálních opatření v TTP na produkci, kvalitu a druhovou diverzitu vegetace
 • studium využívání krajiny a jeho vlivu na současnou vegetaci
 • Problematika škod zvěří na polních plodinách – prevence, hodnocení škod
 • diagnostika plevelů a rezistence plevelů vůči herbicidům
 • poradenství v oboru herbologie, trvalých travních porostů a škod zvěří na polních plodinách

Řešené projekty:

 • Institucionální projekt: Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu
  Věcná etapa 08: Inovace systémů regulace plevelů na zemědělské půdě a optimalizace hospodaření na zemědělské půdě a trvalých travních porostech (vedoucí etapy V. Pavlů)
 • QJ 1530348: Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení. Projekt NAZV (koordinátor J. Mikulka).
 • QK1920224: Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu (koordinátor J. Mikulka)

Seznam vybraných publikací:

Knihy, metodiky

 • Mikulka a kol. 1999. Plevelné rostliny polí, luk a zahrad. Farmář – Zemědělské listy. Praha. 160 s.
 • Mikulka J. a kol. 2005. Plevelné rostliny. Profi Press. Praha. 148 s.
 • Kazda J., Mikulka J., Prokinová E. 2010. Encyklopedie ochrany rostlin. Profi Press. Praha. 400 s.
 • 2014 Jizerské hory – O lesích, dřevu a ochraně přírody. Nakladatelství RK, 498-507. ISBN 978-80-87100-26-4
 • Pavlů, V., Gaisler, J., Pavlů, L., Ludvíková, V. & Hejcman, M. 2012. Resumption of grazing manegement on abandoned upland grasslands in the Jizera Mountains. In: Jongepierová, I., Pešout, P., Jongepier, J. & Prach, K. (eds.). Ecological restoration in the Czech Republic. Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Prague, pp. 51-52
 • Mikulka J. 2014 Plevele polních plodin. Profi Press. Praha. 179 s.
 • Mikulka J., Štrobach J., Smutná H. 2018 Vliv klimatických změn a technologií pěstování plodin na změny druhového spektra plevelů. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha. 60 s. ISBN 978–80-7427-297-4
 • Mikulka J., Mikulka J. jun., Štrobach J., Slavíková L. 2019. Rezistence plevelů vůči herbicidům. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha. 60 s. ISBN 978-80-7427-314-5
 • Štrobach J., Mikulka J., Kožmín J. 2020. Prevence škod způsobených zvěří na zemědělských plodinách. ProfiPress Praha. 140 s.
 • Štrobach, J. – Mikulka J. (2020) Biologie a regulace jednoděložných plevelů. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha, 55 s., ISBN 978-80-7427-341-4.
 • Mikulka J. – Vach M. – Mistr M. – Štrobach J. (2020): Využití půdoochranných technologií a inovace pěstitelských technologií polních plodin. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha, 60 s., ISBN 978-80-7427-159-5.
 • Mikulka J. – Mikulka J. jun. – Štrobach J. (2020) Význam a rizika používání herbicidu glyfosát. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha, 50 s., ISBN: 978-80-7427-336-0.
 • Mikulka J. – Štrobach J. (2020) Biologie a regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 80 s., ISBN: 978-80-7427-335-3.

_________________________________________________________
Webová stránka týmu byla aktualizována dne 12.01.2021