Výzkumný tým 08: Plevelné rostliny a vegetace agroekosystémů

Vedoucí týmu: prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů, vedoucí vědecký pracovník – obhospodařování a ekologie trvalých travních porostů, koloběh živin v travinných ekosystémech, rostlinná diverzita v agroekosystémech, statistické zpracování dat, návrh designu experimentů, pracoviště Liberec

Členové týmu:

doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.: vedoucí vědecký pracovník, biologie plevelných rostlin, metody regulace plevelů, rezistence plevelů vůči herbicidům, invazní plevele, problematika škod působených zvěří na polních plodinách „public relation manager“ a tiskový mluvčí VÚRV, v.v.i., pracoviště Praha

Ing. Jan Štrobach, Ph.D.: vědecký pracovník – biologie a ekologie plevelů, studium reprodukce plevelů, problematika škod působených zvěří na polních plodinách, pracoviště Praha

Ing. Lenka Pavlů, Ph.D.: vědecký pracovník – druhová diverzita vegetace, koloběh živin v travních ekosystémech, plevele v TTP,

Hana Smutná: technik laborant – pracoviště Praha

Irena Jonášová: technik – pracoviště Liberec

František Paška: technik – pracoviště Liberec

Věra Ismanická: technik – pracoviště Liberec

Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde

Zaměření výzkumného týmu:

Technologická a ekonomická optimalizace využití trvalých travních porostů, studium biologie a ekologie plevelů a inovace systémů regulace plevelů na zemědělské půdě, problematika škod působených zvěří na polních plodinách.

 • studium biologie a ekologie plevelů na orné půdě a v trvalých travních porostech (TTP), včetně doporučení vhodných metod jejich regulace
 • monitoring rezistentních populací plevelů vůči herbicidům a invazních plevelů
 • studium dlouhodobého obhospodařování TTP (pastva, sečení, mulčování) a jeho vlivu na vegetaci a koloběh živin v půdě
 • studium interakce půda-rostlina-zvíře v travních porostech
 • studium vlivu agro-environmentálních opatření v TTP na produkci, kvalitu a druhovou diverzitu vegetace
 • studium využívání krajiny a jeho vlivu na současnou vegetaci
 • Problematika škod zvěří na polních plodinách – prevence, hodnocení škod
 • diagnostika plevelů a rezistence plevelů vůči herbicidům
 • poradenství v oboru herbologie, trvalých travních porostů a škod zvěří na polních plodinách

Řešené projekty:

 • Institucionální projekt: Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu
  Věcná etapa 08: Inovace systémů regulace plevelů na zemědělské půdě a optimalizace hospodaření na zemědělské půdě a trvalých travních porostech (vedoucí etapy V. Pavlů)
 • QJ 1530348: Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení. Projekt NAZV (koordinátor J. Mikulka).
 • QK1920224: Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu (koordinátor J. Mikulka)

 

Seznam vybraných publikací:

Vědecké práce:

 • Gaisler J., Pavlů L., Nwaogu C., Pavlů K., Hejcman M. & Pavlů V. (2019): Long-term effects of mulching, traditional cutting and no management on plant species composition of improved upland grassland in the Czech Republic. Grass and Forage Science, 74: 463-475. DOI: 10.1111/gfs.12408
 • Hujerová R, Pavlù L., Pavlů V., Hejcman M. &, Gaisler J. (2017): Dynamics of above-ground and below-ground biomass of Rumex crispus, Rumex obtusifolius and the new weedy species Rumex hybrid cv. OK-2 (R-patientia x R-tianschanicus) in the seeding year. Weed Research 57: 81-90. DOI: 10.1111/wre.12240
 • Kandler M., Blechinger K., Seidler C., Pavlu V., Sanda M., Dostal T., Krasa J., Vitvar T. & Stich M. (2017): Impact of land use on water quality in the upper Nisa catchment in the Czech Republic and in Germany. Science of The Total Environment, 586: 1316-1325. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.10.221
 • Nwaogu C., Ogbuagu H.D., Abrakasa S., Olawoyin M.A. & Pavlu V. (2017): Assessment of the impacts of municipal solid waste dumps on soils and plants. Chemistry and Ecology, 33: 589-606. DOI: 10.1080/02757540.2017.1337101
 • Pavlů K., Kassahun T., Nwaogu C., Pavlů L., Gaisler J., Homolka P. & Pavlů V. (2019): Effect of grazing intensity and dung on herbage and soil nutrients. Plant Soil and Environment, 65: 343-348. doi.org/10.17221/177/2019-PSE
 • Pavlů L., Pavlů V.V. & Fraser M.D. (2021): What is the effect of 19 years of restoration managements on soil and vegetation on formerly improved upland grassland? Science of the Total Environment, 755: 142469. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142469
 • Supek, Š., Pavlů, V., Pavlů, L., Gaisler, J., Hejcman, M., Ludvíková V. & Mikulka J. (2017): Effects of long-term grazing management on dandelion (Taraxacum officinale) in Agrostis capillaris grassland. Grass and Forage Science, 72: 516–523. doi: 10.1111/gfs.12260
 • Titěra J., Pavlů V.V., Pavlů L., Hejcman M., Gaisler J. & Schellberg J. (2020): Response of grassland vegetation composition to different fertilizer treatments recorded over ten years following 64 years of fertilizer applications in the Rengen Grassland Experiment. Applied Vegetation Science, 23:417-427. org/10.1111/avsc.12499.

 

Knihy, metodiky

 • Mikulka a kol. 1999. Plevelné rostliny polí, luk a zahrad. Farmář – Zemědělské listy. Praha. 160 s.
 • Mikulka J. a kol. 2005. Plevelné rostliny. Profi Press. Praha. 148 s.
 • Kazda J., Mikulka J., Prokinová E. 2010. Encyklopedie ochrany rostlin. Profi Press. Praha. 400 s.
 • 2014 Jizerské hory – O lesích, dřevu a ochraně přírody. Nakladatelství RK, 498-507. ISBN 978-80-87100-26-4
 • Pavlů, V., Gaisler, J., Pavlů, L., Ludvíková, V. & Hejcman, M. 2012. Resumption of grazing manegement on abandoned upland grasslands in the Jizera Mountains. In: Jongepierová, I., Pešout, P., Jongepier, J. & Prach, K. (eds.). Ecological restoration in the Czech Republic. Nature Conservation Agency of the Czech Republic, Prague, pp. 51-52
 • Mikulka J. 2014 Plevele polních plodin. Profi Press. Praha. 179 s.
 • Mikulka J., Štrobach J., Smutná H. 2018 Vliv klimatických změn a technologií pěstování plodin na změny druhového spektra plevelů. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha. 60 s. ISBN 978–80-7427-297-4
 • Mikulka, J., Mikulka, J., Štrobach, J. & Slavíková , L. 2019. Rezistence plevelů vůči herbicidům. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.. Praha. 71 pp. ISBN 978-80-7427-315-5
 • Štrobach, J. & Mikulka, J. 2019. Vliv zemědělské činnosti na dlouhodobé změny plevelů. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.. Praha. 70 pp. ISBN 978-80-7427-316-2
 • Mikulka J., Mikulka J. jun., Štrobach J., Slavíková L. 2019. Rezistence plevelů vůči herbicidům. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha. 60 s. ISBN 978-80-7427-314-5
 • Gaisler, J., Pavlů, L., Pavlů, V., Kändler, M. & Haase, H. 2019. Louky a pastviny – rostlinná společenstva travních porostů v přeshraniční oblasti Liberec-Žitava/ Wiesen und Weiden – Vorstellung der unterschiedlichen Artengemeinschaften in der Grenzregion Zittau – Liberec. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.. Praha. 25 pp. ISBN: 978-80-7427-322-3
 • Pavlů, L., Gaisler, J., Pavlů, V., Haase, H., Titěra, J., Pavlů, K., Kassahun Teka, T. & Blechinger, K. 2019. Bewirtschaftung von Grasland zur Förderung der Artenvielfalt im Grenzgebiet Zittau-Liberec. In: Pavlů, L., Gaisler, J. & Pavlů, V. (eds.). neuvedeno. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.. Praha. 76 pp. ISBN: 978-80-7427-320-6
 • Pavlů, L., Gaisler, J., Pavlů, V., Haase, H., Kändler, M., Titěra, J., Pavlů, K., Kassahun Teka, T. & Blechinger, K. 2019. Obhospodařování travních porostů pro podporu biodiverzity v přeshraniční oblasti Liberec-Žitava. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.. Praha. 72 pp. ISBN: 978-80-7427-320-9
 • Štrobach, J., Mikulka, J. & Gaisler, J. 2018. Problematika škod působených zvěří na polních plodinách a trvalých travních porostech. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.. Praha. 60 pp. ISBN 978-80-7427-301-8
 • Mikulka, J., Štrobach, J. & Smutná, H. 2018. Vliv klimatických změn a technologií pěstování plodin na změny druhového spektra plevelů. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.. Praha. 59 pp. ISBN 978-80-7427-297-4
 • Štrobach J., Mikulka J., Kožmín J. 2020. Prevence škod způsobených zvěří na zemědělských plodinách. ProfiPress Praha. 140 s.
 • Štrobach, J. – Mikulka J. (2020) Biologie a regulace jednoděložných plevelů. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha, 55 s., ISBN 978-80-7427-341-4.
 • Mikulka J. – Vach M. – Mistr M. – Štrobach J. (2020): Využití půdoochranných technologií a inovace pěstitelských technologií polních plodin. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha, 60 s., ISBN 978-80-7427-159-5.
 • Mikulka J. – Mikulka J. jun. – Štrobach J. (2020) Význam a rizika používání herbicidu glyfosát. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha, 50 s., ISBN: 978-80-7427-336-0.
 • Mikulka J. – Štrobach J. (2020) Biologie a regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 80 s., ISBN: 978-80-7427-335-3.

_________________________________________________________
Webová stránka týmu byla aktualizována dne 01.02.2021